نمونه سوالات حقوق مدنی – اسفند 1395

نمونه سوالات حقوق مدنی – اسفند 1395

نمونه سوالات حقوق مدنی – اسفند 1395


 سوالات حقوق مدنی – اسفند ۱۳۹۵

۱- احمد و حسن و جعفر شرکای یک شرکت سهامی خاص با قراردادی که به تصویب هیأت مدیره نیز رسیده و در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده است توافق می کنند حسن کلیه سهام خود را به جعفر منتقل می نماید و جعفر در قبال آن سه فقره چک به تاریخ های متوالی یک ماهه برای پرداخت ثمن سهام صادر و تسلیم حسن نموده است. در قرارداد شرط شده است که در صورتی که هر کدام از چک ها وصول نگردد قرارداد منفسح شده و علاوه بر استرداد سهام حسن به وی ۲۰ درصد از سهام جعفر نیز به عنوان تخلف از انجام تعهد به حسن منتقل گردد. جعفر روز بعد از انعقاد قرارداد کلیه سهام جعفر و سهام خود را به احمد منتقل می نماید و هیچ کدام از چک های او نیز در تاریخ وصول نمی شود اگر شما وکیل حسن باشید چه راهی و با چه استدلالی اقدام به احقاق حق حسن می نمایید؟
۲- مادری در کنار جاده به همراه کودک خردسال خود ایستاده بوده است و بی احتیاطی راننده ای باعث می شود مادر شاهد مرگ کودک خود باشد از این حادثه مادر دچار تألمات روحی شدیدی شده است توضیح دهید آیا مادر می تواند به جهت ورود این خسارت ورحی دادخوسا مطالبه حسارت بدهد و اصولا این خسارت چه نوع خسار تی است و حقوق موضوعه ما بالاخص نصوص جدید در این مورد چه پیش بینی هایی نموده است و آیا چنین خسارتی قابل تقویم به پول است یا خیر؟
۳- مریم و علی ( زوج و زوجه) دارای فرزند مشترکی ۱۵ ساله به نام محمد هستند علی پس از ازدواج با سارا، مریم و محمد را از خانه بیرون نمده است در فرضی که در سند نکاحیه ایشان تمام شروط ضمن عقد متداول نیز مندرج باشد( بر اساس ماده۱۱۱۹ ق.م از جمله وکالت زوج درصورت ازدواج مجدد شوهر و ترک انفاق) برای احقاق حقوق محمد و مریم چه اقداماتی می نمایید.
۴- قلی خان و خان قلی دو برادرند که املاک پدر خود را به موجب تقسیم نامه ای مکتوب تقسیم نموده اند به این صورت که قلی خان به موجب تقسیم نامه دارای هزار متر زمین به علاوه یک باب خانه و محوطه شده است و خان قلی نیز در مقابل دارای هزار و پانصد متر زمین شده ااست پس از سال ها که خانه و محوطه در طول زمان مخروبه می شود قلی خان ادعا می نماید که در تقسیم دچار اشتباه شده اند و قلی خان زمین کمتر از خان قلی دارد خان قلی نیز به جهت عدم دسترسی به تقسیم نامه تصور می نماید برادر در ادعای خود صادق است و مجدداً اقدام به تقسیم اراضی خود می نماید و هر کدام هزار و دویست و پنجاه متر مربع زمین را مالک می شوند متعاقباً خان قلی با پیدا نمودن تقسیم نامه اولی متوجه می شودبرادر وی را فریب داده است آیا خان قلی می تواند مدعی ابطال تقسیم نامه دوم باشد؟ پاسخ خود را مستدلا بیان نمایید؟
۵- تقی و خدیجه در خصوص طلاق چنین تراضی می نمایند که علی وکالتنامه ای بلاعزل به خدیجه جهت طلاق اعطاء نمای همزمان خدیجه در سندی عادی از تمام مهریه که ۷۰۰ سکه بهار آزادی است گذشت نموده و تقی را ابراء می نماید تقی که فارغ التحصیل حقوق است به خدیجه می گوید برای اینکه این وکالتنامه غیر قابل عزل باشد لازم است علاوه بر ذکر عبارت « موکل حق عزل وکیل را به موجب عقد خارج لازم ازخود سلب و ساقط نمود» در سند وکالتنامه باید در واقع نیز عقد خارج لازمی در خارج تنظیم و ضمن آن حق عزل را ساقط نماییم و لذا در سندی عادی مبایعه نام های تنظیم می نماید و در آن تقی خودکار بیک خود را در قبال دو هزار تومان به خدیجه منتقل می نمایدو در ضمن این مبایعه نامه شرط می نماید هر کدام از طرفین تا یک هفته حق فسخ این قراداد را دراند و تقی ضمن این عقد حق عزل خدیجه را از وکالت در طلاق ساقط می نماید پس از تنظیم سه سند مذکور (وکالت نامه رسمی برای طلاقف ابراء از مهریه مبایعه نامه خودکار بیک ) تقی با راسال اظهارنامه ای به خدیجه بیع خودکار را ( به استناد شرط مدرج در بیع خودکار) فسخ نموده و ضمن آن مدعی می شود با فسخ بیع تمام شروط ضمن آن نیز منتفی شده و لذا وکالتنامه تنظیمی نیز قابل عزل بوده و بدیونسیله او را از وکالتنامه طلاق عزل نمود .در نتیجه او از پرداخت مهریه بری شده و خدیجه نیز نمی تواند از وکالتنامه استفاده نماید. در صورتی که تقی با ارائه دادخواستی اثبات عزل وکیل(خدیجه) در وکالتنامه طلاق را از دادگاه بخواهد و شما نیز وکیل خدیجه باشید چه دفاعیاتی می کنید؟

سوالات حقوق تجارت – اسفند ۱۳۹۵

۱- چهار شخص برای انجام یک فعالیت تجاری تصمیم به تشکیل شرکت تجاری دارند . اگر سرمایه پیش بینی شده برای شرکت چهارصد میلیون تومان و آورده هر یک از آنها یکصد میلیون تومان باشد، از بین شرکت های تجاری پیش بینی شده در قوانین تجاری کدام را برای آنها بیشتر مناسب می دانید. چرا؟
۲- مدیران یک شرکت تجاری به علت سود آور نبودن موضوع فعالیت شرکت، تصمیم به انجا فعالیت خارح از موضوع شرکت دارند در این زمینه اگر از شما مشوررت بخواهند چه مشورتی به آنها خواهید داد. چرا؟ و برای فراهم آمدن امکان فعالیت شرکت در زمینه مورد نظر مدیران چه راهکاری به آنها پیشنهاد می دهید؟
۳- شرکت سهامی عامی که سرمایه آن یک میلیارد تومان است و به ده میلیون سهم صد تومانی تقسیم شده است تصمیم به تغییر مرکز اصلی ( اقامتگاه) خود از شهری به شهر دیگر در داخل کشور ایراد دارد:
۱-۳- تصمیم گیری در این زمینه در صلاحیت کدام یک از دو رکن هیأت مدیره و مجامع عمومی است.
۲-۳-برای قانونی بودن این تغییر چه فرآیندی باید طی شود.
۳-۳-ر صورت رعایت نشدن فرآیند قانونی چه اقدام حقوقی از طریق مراجع قضایی می توان به عمل آورد و این اقدام توسط چه اشخاصی می تواند انجام گیرد.

۴- یک فقره چک در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ صادر می شود و در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ به علت فقدان موجودی در حساب جاری صادر کننده نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر می شود . در صورتی که دارند چک یک ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت برای اعطای وکالت به شما مراجعه کند با این فرض که یک شخص به عنوان ضامن صادر کننده و شخصی دیگر به عنوان انتقال دهنده( ظهرنویس) پشت چک را امضا کرده بانشد:
۱-۴-طرح دعوی مدنی علیه صادر کننده ضامن صادر کننده و ظهر نویس را نتیجه بخش می دانید. چرا؟
۲-۴- بر فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ستون خواسته دادخواست را چگونه تکمیل می کنید.

سوالات آئین دادرسی کیفری- اسفند ۱۳۹۵

۱- بهرام ۴۵ ساله که نظامی با درجه سرتیپ است همراه با همسرش فریبا ۳۵ ساله از طریق کشتی به آذربایجان سفر می کنند . در شهر باکو فریبا به بهرام توهین و فحاشی و بهرام نیز وی را ضرب و شتم می کند. رد برگشت از سفر بهرام دو بطری مشر وب الکلی را از طریق انزلی وارد و با عبور از شهرهای انزلی، خمام ، کوچصفهان و آستانه به اقامتگاه خود در لاهیجان منتقل می کند. فریبا صبح فردا خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان طی شکوائیه ای علیه بهرام به اتهام ضرب و شتم عمدی، شرب خمر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی شکایت کیفری مطرح می کند . وی عنوان می کند که متهم اغلب در حالت مستی است و علاوه بر ضرب و شتم وی در باکو، امروز صبح نیز وی را مضروب کرد و به همین علت مجبور به شکایت شده است. وی برای اثبات ادعا معاینه محل و انجام آزمایش مصرف تشخیص مصرف الکل و ارجاع پرونده به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی پس از استماع شکایت دستور بازرسی و تفتیش منزل را همراه با جلب متهم صادر می کند مأموران پلیس متهم را جلب و علاوه بر ضبط مشروبات الکلی، ۵۰ گرم هروئین نیز شکف و ضبط می کنند . آزمایش دلالت بر مصرف الکل دارد. بهرام نیز متقابلا علیه فریبا شکایت توهین و نشر افترا مطرح می کند. وی برا اثبات ادعایش به صدای ضبط شده وی در باکو و نیز سوگند همسرش استناد می کند با استدلال و استناد تحلیل کنید که :
اولا) از حیث مقررات و قواعد صلاحیت مرجع یا مراجع قضایی صالح به رسیدگی به جرایم بهرام و فریبا کدامند؟
ثانیا) پس از بیان موافقت یا مخالفت اقدامات انجام شده دادستان با مقررات بیان کنید که دروضعیت فعلی دادستان لاهیجان با چه تکلیف /تکالیفی مواجه است؟
ثالثا) مقررات حاکم بر ادله اثبات کیفری در ارتباط با اتهامات پیش گفته و تکالیف بازپرس و قاضی را تحلیل کنید.

۲- کامران ۲۴ ساله در ساعت ۵ بعد از ظهر به علت سرعت غیر مجاز با مریم ۱۲ ساله ، عابر پیاده در کوچ تصادم و وی را به شدت مصدوم می کند. پژمان پدر مریم که متوجه می شود راننده قصد فرار دارد با کمک حسن یکی از همسایه ها او را متوقف و پژمان ناراحت از تصادم راننده را مضروب می کند پلیس در صحنه حاضر و کامران و پژمان را تحت الحفظ به کلانتری می برد و به علت خارج از وقت اداری بودن آنها را بازداشت می کند تا صبح فردا برای تعقیف و تحقیق به دادسرا تحویل شوند . پژمان تقاضای وکیل می کند ولی رئیس کلانتری با این استدلال که خود او باید وکیلی معرفی کند اقدامی نمی کند. کامران نیز ملاقات با وکیلی که معرفی کرده است منوط می کند وکیل وکالتنامه ای تهیه می کند ولی این بار با این استدلال که وکالتنامه ی بدون تمبر مالیاتی معتبر نیست از پذیرش وکیل خودداری می شود. صبح فردا متهمان در دادسرا حاضر می شوند و دو نفر وکیل دادگستری در یک بر گ وکالتنامه ممهور به تمبر مالیاتی با حق دفاع و اقدام انفرادی و اشتراکی از سوی کامران اعلام وکالت می کنند. باز پرش از پذیرش وکالتنامه و ثبت آن امتناع می کند، حضور در جلسه را نیز اجازه نمی دهد. با توجه به کشایت هر دو از یکدیگر کامران بابت ایراد صدمه غیر عمدی و پزمان برای ضرب و شتم عمدی تفهیم اتهام می شوند. کامران بیمه نامخه اش را به عنوان تأمین ارائه می کند ولی بازپرس با کافی ندانستن آن قرار کفالت صادر می کند که به علت عجز از معرفی کفیل بازداشت می شود هم زمان شکایت دیگری علیه کامران مبنی بر سرقت ۴ دستگاه گوشی همراه مطرح می شود. پرونده به همین شعبه ارجاع می شود مجرمیت کامران بابت هر دو اتهام ثابت می شود و در دادگاه کیفری دو نیز علاوه بر حبس به پرداخت دیه و رد مال به شاکی محکوم می شود. پس از صدور رأی بدوی مهران به شما مراجعه و با ادله قوی مدعی می شود که وی مالک واقعی گوشی هاست و سارق از وی دزدیده است. تحلیل خود را مستنداً و مستدلاً بنویسید که :
اولا) انطباق یا عدم انطباق اقدامات پلیس با مقررات را از ابتدا تا انتهای نقشی که در مسأله بیان شد، تحلیل کنید.
ثانیاً) عدم پذیرش وکلای کامران به وسیله بازپرس چه علت احتمالی قانونی می تواند داشته باشد؟
ثالثا)نظر شما درباره تصمیم بازپرس در عدم پذیرش بیمه نامه به عنوان تأمین چیست؟
رابعا) شما به عنوان وکیل مهران که مدعی مالکیت اموالی است که در حکم دادگاه بدوی حکم به رد آنها به نفع شاکی شده است، چه راهکار قانونی را برای اثبات ادعا و بازپس گیری گوشی ها پیشنهاد می کنید؟

۳- درستی یا نادرستی فرآیندهای بیان شده در بندهای ذیل را با استناد و استدلال تحلیل کنید:
الف) در ایستگاه ایست- بازرسی منجیل یک قبضه شوکر غیرمجاز در خودرو الف، شهردار یکی از مراکز شهرستان های گیلان کشف می شود. متهم در دادسرای عومی رودبار به اتهام حمل اسلحه غیر مجاز تعقیب و در نهایت با صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی و تعین مجازات به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ رودبار ارجاع و درهمین شعبه با حضور طرفین دادرسی و نماینده دادستان رودبار محکوم می شود.

ب) ثریا ۱۹ ساله به اتهام ارتکاب سرقت تعزیری درجه شش در بخش سنگر تعقیب می شود به رغم احضار و ابلاغ اخطاریه در دادسرا حاضر نمی وشد . کیفرخواست صادر و در دادگاه کیفری دو سنگر به طور غیابی محکوم می شود . ثریا از طریق وکیل به رأی غیابی عتراض( واخواهی) می کند. دادگاه پس از تعیین جلیسه رسیدگی و حضور وکیل واخواه و استماع دفاعیت وی رأی غیابی را به علت عدم وجود جهات نقض تأیید می کند.

ج) کیانوش ۳۲ ساله به اتهام ربایش کودک ۸ ساله در رشت وسیله دادستانی رشت تعقیب می شود . پرونده به یکی از شعبات بازپرسی ارجاع و با قرار منع تعقیب مختومه می شود . با اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره پرونده به دادگاه کیفری یک رشت ارجاع می شود. این دادگاه با تأیید قرار صادره رأی را قطعی اعلام میکند.

د) دادگاه کیفری یک رشت در مقام رسیدگی به اتهام قتل عمدبه وسیله مهوش ۲۱ ساله بازداشت موقت صادر می کند. وکیل وی خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به این قرار اعتراض می کند

سوالات آئین دادرسی مدنی – اسفند ۱۳۹۵

۱- بابک مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را علی الحساب مقوم به مبلغ دویست میلیون ریال علیه فرید در دادگاه کیفری مطرح و ضمناً تقاضای تأمین خواسته نیز می نماید. فرید دادخواست تقابلی مبنی بر مطالبه طلب خویش از بابک در جلسه اول دادگاه کیفری مطرح می نماید. دادگاه کیفری تأمین خواسته را به لحاظ معین نبودن خواسته رد می نماید خواسته رد می نماید ولی در به عنوان مرجع کیفری خود را فارغ از رسیدگی به عوای تقابل دانسته نسبت بعه آن فقرار عدم استماع صادر نموده و فرید را محکوم به پرداختضرر و زیان ناشی از جرم می نماید.
فرید نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی فرید تصمیمات زیر را اتخاذ می نماید:
الف) رد قرار تأمین خواسته را نقض و خودش مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می کند.
ب) قرار عدم استماع دعوای تقابل را نقض و بلحاظ تهاتر بین خواسته های دو طرف ضمن نقض حکم تجدیدخواته از بابت محکومیت فرید حکم بر بی حقی بابک به لحاظ تهاتر صادر می نماید.
لذا بنا به مراتب در پاسخ اعلام فرمایید.
اولاً: رد قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه بدوی نقض آن از سوی دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار تأمین خواسته توسط مرجع اخیر را قانونی می دانید یا خیر؟چرا؟
ثانیاً: صدور قرار عدم استماع دعوای تقابل از سوی دادگاه محترم بدوی و نقض آن از سوی دادگاه تجدیدنظر منطبق با انون بوده است یا خیر؟
ثالثاً: نقش حکم بدوی در ماهیت صدور حکم بر بی حقی بابک صحیح است یا یخر؟ چرا؟
رابعاً: چنانچه بابک بخواهد به چنین تصمیمی اعتراض نماید چه طریق یا طرق قانونی را به وی پیشنهاد می نمایید.
۲- مریم نسبت به دادنامه غیابی صادره علیه وی مبنی بر تمکین در مهلت مقرر برای واخواهی فرجام خواهی می نماید. دادگاه صادر کننده دادنامه واخواسته فرجام خواهی مزبور را واخواهی تلقی و بعد از رسیدگی واخواهی ضمن رد واخواهی نهایتاً دادنامه واخواسته را تأیید می نماید. با فرض مزبور آیا فرجام خواهی در مهلت مقرر برای واخواهی و رسیدگی دادگاه بدوی و اتخاذ تصمیم قضایی توسط آن مرجع را صحیح می دانید یا خیر؟ چرا؟
۳- در دعوای مطروحه از سوی سعید علیه وراث متوفی مستند به یک فقره چک صادره از سوی متوفی در زمان حیات اثبات امر را دادگاه منوط به سوگند از سوی سعید نمی نماید . سعید سوگند یاد نمی کند و سوگند را به وراث متوفی رد می کند با سوگند وراث متوفی دادگاه مبادرت به رد دعوای سعید می نماید و رأی خود را که مستند به سوگند وراث متوفی قطعی اعلام می کند.
۴- موارد زیر را با توجه به قانون وکالت تخلف محسوب می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان مجازات انتظامی متعلقه را نیز بیان نمایید. در هر مورد که قائل به مسئولیت مدنی و یا مسئولیت کیفری وکیل هستید اعلام نمایید.
الف) عدم اعلام لزوم پرداخت هزینه دادرسی به موکل که منجر به صدور حکم محکومیت موکل شده است.
ب)عدم الصاق تمبر هزینه دادرسی که موجب رد دعوای موکل به همین دلیل شده است.
ج) عدم حضور وکیل در محکمه ای که تاریخ ابلاغ آن از محکمه هم عرض زودتر است.
د) گسیل نداشتن وکیل به محکمه ای که تداخل وقت با محکمه دیگر دارد با فرض داشتن حق توکیل .
هـ) تسلیم ننمودن پروانه وکالت به کانون علیراغم فاقد شرایط وکالت شدن
و) قبول وکالت در پرونده ای که با دادرس قرابت نسبی داشته است.
ز) اعلام حق الوکاله در وکالتنامه بر اساس تعرفه و اخذ مبلغی بیش از تعرفه از موکل
ح) توکیل وکالت مأخوذه از موکل به غیر بدون داشتن حق توکیل.

۵- دادگاه رسیدگی کننده به دعوا از خواهان پرسش می نماید. ایا برای اثبات خواسته خویش دلیلی دارید یا خیر؟آیا چنین پرسش را تحصیل دلیل می دانید یا خیر؟ چرا؟ چنانچه از خواهان سؤال کندکه آیا شاهدی بر مدعای خود دارد چطور؟
۶- حمید نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی تجدیدنظر خواهی نموده ولی دادگاه بدوی بدون عنایت به تجدیدنظرخواهی حیمد حکم صادره علیه وی را بنا به تقاضای محکوم له اجرا نموده است. ایا تقاضای محکوم له و اقدام دادگاه را صحیح می دانید یا خیر؟ چرا؟
۷- طرفین در مرحله فرجامی تقاضای ارجاع امر به داور می نمایند دیوان عالی کشور در خصوص چنین تقاضایی چه اقدامی انجام خواهد داد؟
۸- برخی از وراث متوفی برای افراز ملک غیرمنقول دارای سابقه ثبتی مورث به دادگاه مراجعه می نمایند ولی دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد محل پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. ایا اقدام دادگاه را صحیح می دانید یا خیر/ در نهایت دیوان عالی کشور چه تصمیبم اتخاذ خواهد کرد؟
۹- تجدیدنظرخواه ضمن تجدیدنظرخواهی تقاضای جلب ثالث نیز می نماید. دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند و دادگاه تجدیدنظر با صدور اخطار رفع نقض به تجدیدنظرخواه از وی می خواهد ضمن تقدیم دادخواست جلب ثالث تمبر قانونی لازمه را الصاق و ابطال نماید. تجدیدنظر خواه مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث و ابطال تمبر قانونی می نماید. در جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مجلوب ثالث که برای خود نسبت به دعوای مطروحه بدوی حق مستقلی قائل است مبادرت به تقدیم دادخواست ورود ثالث می نماید.
در پاسخ اعلام فرمایید جلب ثالث از سوی تجدیدنظرخواه و اقدام دادگاه بدوی در ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ادغام دادگاه تجدیدنظر در صدور اخطار رفع نقض و نیز تقدیم دادخواست ورود ثالث از سوی مجلوب ثالث را قانونی می دانید یا خیر؟

خدمات الکترونیک