کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اساسنامه اتاق داوری

_

مقدمه
به منظور اعتلای حرفه وکالت، تامین امنیت قضایی در کشور و استفاده بهینه از خدمات وکلای دادگستری با تجربه، تعرفه هرچه بهتر نهاد وکالت گسترش اعتماد عمومی به حرفه وکالت و تشویق اشخاص به حل و فصل اختلافات با استفاده از روش های مسالمت آمیز خارج از دادگستری و حل و فصل اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی با هزینه کمتر، اساسنامه اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان که اختصاراً در این اساسنامه اتاق داوری نامیده می شود به شرح ذیل به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان رسید.
کلیات:
ماده ۱- اتاق داوری با رعایت مقررات این اساسنامه عهده دار وظیفه تعیین داور(واحد-هیاتی) در هر پرونده، همکاری با داوران در زمینه حسن اداره دعاوی مطروحه، ابلاغ مکاتبات به داوران و اصحاب دعوی نظارت بر رعایت مهلت های مقرر قانونی، وصول هزینه داوری و رعایت مقررات این اساسنامه توسط داوران منتخب می باشد.
ماده۲- اتاق داوری در شهرستان رشت و در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری گیلان مستقر خواهد شد و می تواند به اقتضای ضرورت و با پیشنهاد کمیسیون و تصویب هیات مدیره در نقاط دیگر شعبه ای موقت یا دائم تشکیل دهد.
ماده ۳- اتاق داوری از قسمت های ذیل تشکیل می شود:
الف- هیات موسس اتاق داوری که متشکل از اقایان دکتر محمدرضا نظری نژاد، حسن صدر ممتاز، داوود وکیل پور، حسن محمدی، حسن سجادی، کاوه امیر رضوانی، امیر تقی پور می باشد کلیه اختیارات خود جهت اداره اتاق داوری را به اعضای کمیسیون تفویض می نماید.

ب-کمیسیون
ج- دبیرخانه
د- داوران منتخب
ماده ۴- کمیسیون اتاق داوری:
کمیسیون اتاق داوری متشکل از ۵ عضو از بین وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری گیلان و به انتخاب هیات مدیره کانون که برای مدت ۲ سال به این سمت منصوب خواهند شد.
تبصره ۱- اعضای کمیسیون از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس کمیسیون و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب خواهند کرد. رئیس کمیسیون، رئیس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان است.
تبصره ۲- جلسات کمیسیون با حضور ۳ نفر از ۵ نفر رسمیت می یابد که تصمیمات با رای اکثریت حاضرین به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۳- اعضای کمیسیون و اعضای هیات مدیره کانون در مدت تصدی نمی توانند در هیچ یک از دعاوی و اختلافات ارجاعی به اتاق داوری، سمت داوری را بپذیرند مگر در صورت توافق صریح و کتبی طرفین اختلاف، همچنین در زمان انتخاب داور یا داوران چنانچه هر یک از اعضای کمیسیون و هیات مدیره کانون در دعوی مطروحه به عنوان وکیل یا مشاور یا نماینده مداخله مستقیم داشته است، نمی تواند در رای گیری برای انتخاب داور یا داوران شرکت نمایند در غیر این صورت پس از اثبات موضوع رای مشارالیه در تعیین داور فاقد اعتبار خواهد بود در این صورت یک نفر به تشخیص هیات مدیره به عنوان عضو موقت در رای گیری تعیین داور شرکت خواهد کرد.
تبصره ۴- اعضای هیات مدیره کانون و کمیسیون اتاق داوری و همچنین دادستان انتظامی کانون در مدت تصدی نمی توانند از جانب اصحاب دعوی پس از طرح دعوا در اتاق داوری، سمت وکیل، مشاور یا نماینده را بپذیرند.
تبصره۵- عضویت در کمیسیون افتخاری و رایگان است.
ماده ۵- وظایف و اختیارات کمیسیون به قرار ذیل است:
الف- انتخاب داور یا داوران در هر مورد که به موجب توافق اصحاب دعوی یا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صلاحیت دار، امر انتخاب داور به عهده کانون وکلا ، رئیس کانون وکلا و یا اتاق داوری کانون قرار داده شده است.
ب- تعیین و اعلام فهرست داوران
ج- تعیین و عزل رئیس کمیسیون و نائب رئیس از بین اعضا و تعیین حدود وظایف و اختیارات وی
د- رسیدگی به ادعای جرح داور توسط هر یک از اصحاب دعوی
ه – تعیین جانشین برای هر یک از داوران عضو که مستعفی، جرح، سلب صلاحیت، یا فوت شده باشند.
و- تدوین آیین نامه های اتاق داوری
ط- تعیین میزان هزینه داوری با تفکیک هزینه های اداری و ثبت دادخواست حق داوری داوران منتخب و سهم کانون
ی- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه اتاق داوری به هیات مدیره کانون و تدوین موارد اصلاح جهت تصویب هیات مدیره
م-ارائه بیلان و گزارش مالی هر شش ماه یک بار به هیات مدیره

ماده ۶- دبیرخانه
دبیرخانه اتاق داوری مشتمل بر تعداد مورد نیاز دستیار و کارمندان اداری است که زیر نظر رئیس کمیسیون فعالیت می کنند که ابلاغ اوراق و اخطاریه ها و وصول لوایح و ارسال مکاتبات را بر عهده دارد.
ماده ۷- رئیس کمیسیون:
وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون عبارت است از:
الف- سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه اتاق داوری
ب- نظارت بر وصول به موقع هزینه های اداری و حق الزحمه داوران از متداعیین با رعایت ضوابط مصوب کمیسیون
ج- فراهم کردن تسهیلات دفتری برای داوران
د- اجرای مصوبات کمیسیون داوری با رعایت مقررات این اساسنامه
ه- امضا مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی در حدود اختیارات اتاق داوری
و- تامین موجبات گسترش امور ارجاعی به اتاق داوری از طریق برقراری ارتباط مستقیم با موسسات بازرگانی شرکت های ساختمانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و برگزاری سمینارهای فصلی و آموزشی و تشویق وکلا به درج شرط داوری اتاق در قراردادهای تنظیمی
ط-نظارت بر دبیرخانه اتاق داوری
ماده۸- داوران :
داوران افرادی هستند که اسامی آنها پس از بررسی صلاحیت فردی، علمی با رعایت سایر مقررات این اساسنامه توسط کمیسیون داوری اتاق انتخاب و اعلام می گردند.
تبصره ۱- داوران متتخب می بایست ۵ سال سابقه وکالت داشته باشند.
ماده۹- هر یک از داوران تعیینی که با رای کمیسیون داوری به عنوان داور در پرونده ای تعیین می شوند قبل از قبول سمت لازم است به اتاق داوری اعلام نمایند که با هیچ یک از اصحاب دعوی در ارتباط با دعوی مطروحه و یا سایر امور بازرگانی و مالی هیچگونه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم نداشته و می توانند با کمال بی طرفی به دعوی رسیدگی نمایند در اطلاعیه مذکور هرگونه رابطه قرابت یا وابستگی با هر یک از اصحاب دعوی یا سهامداران شرکت های مربوط و هر گونه نفع احتمالی در دعوی از ناحیه داور باید افشاء گردد.
تبصره- داوران مکلف هستند در صورت قبول داوری مراتب را به صورت مکتوب ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه اتاق اعلام نمایند.
ماده۱۰- پس از تصویب هزینه های داوری در کمیسیون، دبیرخانه مشخصات حساب و مهلت های مقتضی پرداخت را به صورت کتبی به اطلاع طرفین می رساند و پس از واریز وجه به حساب کانون وکلای دادگستری گیلان، رسید وصول وجه را با قید جزئیات به طرفین ارائه می دهد پرداخت حق الزحمه داوران و هزینه های اداری و سایر هزینه های مربوط به امور اتاق داوری با امضاء رئیس یا نائب رئیس کمیسیون انجام خواهد شد.
ماده۱۱- نحوه ابلاغ اوراق دعوی و همچنین نظرات کارشناسی و تصمیمات داوران طبق قواعد و آیین نامه اتاق داوری خواهد بود.
ماده۱۲-مادامی که داوران در خصوص پرونده های ارجاع شده رای صادر نکرده اند کمیسیون نمی تواند پرونده جدیدی به انها ارجاع بدهد، مگر در موارد اضطراری
ماده۱۳- مقررات این اساسنامه و آیین نامه نحوه کار اتاق داوری که پس از پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیات مدیره خواهد رسید و سایر مصوبات هیات مدیره کانون و کمیسیون اتاق داوری (حسب مورد و در چارچوب این اساسنامه) همچنین مقررات باب هفتم از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در داوری های داخلی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ در داوری های تجاری بین المللی برای داوران اتاق داوری لازم الرعایه است.
تبصره۱- در صورت ابهام و اجمال مفاد اساسنامه، کمیسیون نظر هیات مدیره را استعلام خواهد نمود که نظر ارائه شده لازم الاتباع می باشد.
ماده ۱۴- پیش نویس آیین و قواعد اتاق داوری که به منزله آیین نامه اجرایی این اساسنامه می باشد و نیز آیین نامه مالی مذکور در این اساسنامه حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط کمیسیون تهیه و به هیات مدیره تسلیم می گردد که پس از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۱۵- انحلال اتاق صرفا با پیشنهاد کمیسیون و تصویب هیات مدیره به اتفاق آراء امکان پذیر است. با انحلال اتاق داوری، تمامی حقوق و تعهدات و اموال و مطالبات و دیون و… به جای مانده به کانون وکلای دادگستری گیلان منتقل خواهد شد.

نظرسنجی اساسنامه اتاق داوری
خدمات الکترونیک