کانون وکلای دادگستری گیلان
_

آیین نامه اتاق داوری

_

فصل اول

کلیات و تعاریف
ماده ۱) اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان که از این پس به اختصار اتاق داوری نامیده خواهد شد، به موجب اساس نامه مصوب ۲۹/۹/۹۹ یکصدو پنجمین جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان تشکیل و در تمام مواردی که حل اختلاف به آن کانون ارجاع می شود رسیدگی به آن طبق مقررات مندرج در این آیین نامه صورت می پذیرد.
ماده ۲) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند انواع اختلافات و دعاوی خود را اعم از قراردادی و غیر قراردادی ، تجاری و غیر تجاری ، داخلی یا بین المللی و اعم از اینکه در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد را با موافقت نامه داوری به اتاق داوری ارجاع نمایند.
ماده ۳) موافقت نامه داوری میتواند اعم از شرط مکتوب در قرارداد اصلی یا به صورت قرارداد جداگانه یا در قالب درخواست کتبی یکی از طرفین و قبول طرف دیگر باشد.
ماده ۴) دعاوی ارجاع شده از ناحیه مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی از طریق داوری نیز مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
ماده ۵) در تمام موارد ، شروع داوری منوط به امضا نمونه درخواست داوری و قبول آن توسط طرفین که جزو ضمایم این آیین نامه است می باشد.
ماده ۶) در مواردی که طرفین تابعیت ایرانی دارند داوری داخلی و در مواردی که طرفین یا یکی از آنها به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشند داوری بین المللی محسوب میگردد.
ماده ۷) داوری در موارد ارجاع شده به اتاق داوری علاوه بر رعایت مقررات این آیین نامه ، تابع اساس نامه اتاق داوری ، مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در داوری های داخلی و مقررا ت داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و در داوری های بین المللی می باشد.
ماده ۸) مرجع داوری به معنای یک یا چند داور است که از بین داوران منتخب اتاق داوری تعیین می شود.
ماده ۹) خواهان به معنای یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی داوری و خوانده به معنای یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که اعلام قبول داوری نموده اند می باشد. رسیدگی به داوری های چند جانبه ( دارای چند خواهان و خوانده ) بر اساس مقررات این آیین نامه انجام میگیرد.
ماده ۱۰) قرارنامه عبارت است از صورتجلسه ای که طبق آیین داوری تنظیم می شود.
ماده ۱۱) اتاق داوری انجام امور محوله در اساس نامه مصوب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان در خصوص داوری را بر عهده دارد.
ماده ۱۲) کلیه الفاظ مفرد در این آیین نامه در صورت اقتضا بر معنای جمع قابل حمل است.
آیین شروع داوری
ماده ۱۳) خواهان باید درخواست داوری خود را به همراه تمامی مستندات و ادله و منضمات ، مطابق با مقررات این آیین نامه و ضمایم آن در نسخه هایی به تعداد طرف های دعوا به علاوه یک نسخه که در دبیرخانه اتاق داوری می ماند، تسلیم دبیرخانه اتاق داوری نمایندکلیه مکاتبات بین طرفین و داور ها به تعداد مخاطب به علاوه یک باید به دبیرخانه اتاق داوری تسلیم گردد.
ماده ۱۴) درخواست داوری باید مطابق نمونه ضمیمه آیین نامه و شامل موارد ذیل باشد
۱-۱۴) نام و نام خانوادگی نام پدر ، اقامتگاه و در صورت تعرفه وکیل و یا نماینده ارائه وکالت نامه و دلیل نمایندگی
۲-۱۴) شرح تقاضای داوری و دلایل آن
۳-۱۴) تعیین خواسته به صورت منجز و بهای آن در صورتی که دعوا مالی باشد.
۴-۱۴) موافقت نامه داوری
۵-۱۴) نام داوران در صورت وجود توافق
۶-۱۴) تعداد داوران
۷-۱۴) تعیین زبان و محل داوری و قانون حاکم در داوری های بین المللی
۸-۱۴) قبول مفاد آیین نامه اتاق داوری و آیین نامه هزینه و کلیه هزینه های ثبت درخواست و رسیدگی داوری که مطابق آیین نامه های مذکور محاسبه شده و غیر قابل استرداد هستند.
ماده ۱۵) چنانچه طرفین توافقی در شیوه ابلاغ اوراق پیش بینی نکرده باشند ابلاغ طبق مواد مربوط در قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
تبصره – هر یک از طرفین می توانند شیوه ابلاغ اوراق مربوطه را از طریق فضای مجازی درخواست و اعلام نمایند.
ماده ۱۶) در داوری های بین المللی چنانچه طرفین در خصوص شیوه ابلاغ اوراق و رای داوری توافقی نکرده باشند کلیه ابلاغ ها از طریق پست الکترونیک صورت پذیرفته و ارسال آن به منزله ابلاغ بوده و مهلت پاسخ گویی طرفین به یک ماه افزایش می یابد.
ماده ۱۷) پس از تکمیل دادخواست، به دستور رییس اتاق داوری ، طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین از فهرست داوران منتخب کانون دعوت می شوند. در صورت عدم توافق یا عدم حضور یکی از طرفین ، کمیسیون یک شخص را به عنوان داور انتخاب و به طرفین اعلام می کند. در مواردی که داوربا توافق طرفین تعیین و اعلام قبولی کرده باشد دبیرخانه اتاق داوری ، پرونده را پس از ثبت درخواست طبق فرم مخصوص ضمیمه آیین نامه و پرداخت هزینه های داوری و دستور ارجاع رییس اتاق داوری به مرجع داوری مورد توافق طرفین تسلیم می نماید تبادل لوایح با نظر داور تعیین شده انجام خواهد شد.
ماده ۱۸) چنانچه خوانده در مهلت های مقرر در این آیین نامه از پاسخ به درخواست داوری خواهان امتناع نماید یا خواهان به دعوای تقابل خوانده پاسخی ندهد، در صورتی که اتاق داوری وجود موافقت نامه داوری را بر اساس ظاهر مستندات و ضمایم درخواست احراز نماید داوری ادامه خواهد یافت. این امر مانع از طرح ایراد راجع به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری نزد مرجع داوری که تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد؛ نخواهد بود . و در صورتی که اتاق داوری وجود ظاهری موافقت نامه را احراز ننماید عدم امکان ادامه داوری از طریق دبیرخانه اتاق داوری به طرفین ابلاغ میگردد.
ماده ۱۹) چنانچه هر یک از طرفین دعوا قبل از تشکیل مرجع داوری و ارجاع به آن ، در خصوص وجود موافقت نامه داوری ، اعتبار یا شمول آن ایراد کند مراتب را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق داوری تسلیم نموده و اتاق داوری در مورد ایراد مطروحه اعلام نظر خواهد کرد. این امر مانع از طرح ایراد مذکور نزد مرجع داوری نخواهد بود. در صورتی که اتاق داوری ایراد را وارد تشخیص دهد عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه اتاق داوری به طرفین ابلاغ و پرونده مختومه خواهد شد.
تعیین داور و شمول داوری
ماده ۲۰) در کلیه موارد که حل اختلاف به اتاق داوری ارجاع می گردد رسیدگی طبق مقررات لازم الاجرا در زمان تقدیم درخواست داوری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱) پس از تکمیل پرونده و در صورت عدم تعیین داور توسط طرفین، اتاق داوری داور یا داوران را تعیین نموده و داور یا داوران مکلف هستند ظرف مدت هفت روز مراتب قبول یا عدم قبول سمت داوری را به طور مکتوب به دبیرخانه اتاق داوری تحویل دهند. حداکثر مدت داوری سه ماه است و از تاریخ قبول داور آغاز میگردد. در صورت توافق طرفین یا تقاضای داور این مدت قابل تمدید خواهد بود.
تبصره یک) در تعیین مرجع داوری اصل بر تعیین داور واحد است مگر آنکه طبق توافق طرفین یا تشخیص اتاق داوری پرونده نیاز به تعیین هیئت داوران که متشکل از سه داور خواهد بود ؛باشد که در این صورت هیات داوران تشکیل خواهد شد.
تبصره دو) در صورتی که طرفین اختیار تمدید مدت داوری را به داور تفویض کرده باشند داور می تواند حداکثر تا سه ماه دیگر نسبت به تمدید مدت داوری اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲ ) چنانچه داور یا هیئت داوران ، ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱ قبول داوری را اعلام ننمایند، به منزله عدم قبول سمت از ناحیه آنها تلقی شده و اتاق داوری در خصوص تعیین داوریا داوران دیگر اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۳) از طریق دبیرخانه اتاق داوری به طرفین ابلاغ میگردد تا چنانچه نسبت به صلاحیت و رد داور ادعایی دارند ظرف مدت ده روز به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق داوری اعلام نمایند در صورت پذیرش ایراد، شخص یا اشخاص دیگری به عنوان داور تعیین خواهد شد.
ماده ۲۴) اگر طبق توافق طرفین یا تشخیص اتاق داوری تعیین هیئت داوران ضرورت یابد این هیئت مرکب از سه نفر بوده و هر یک از طرفین مکلف است در جلسه ای که برای انتخاب داور تشکیل می شود، داور اختصاصی خود را از بین داوران منتخب اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان، انتخاب و معرفی نماید و پس از آن طرفین یا با توافق طرفین ، داوران اختصاصی ایشان داور سوم را که سرداور نامیده میشود، به اتفاق تعیین و معرفی می نمایند. و اگر طرفین داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند اتاق داوری حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نموده و از طریق دبیرخانه اتاق داوری به طرفین اعلام میگردد تا چنانچه ایراد رد یا عدم صلاحیت نسبت به داور تعرفه شده دارند، ظرف مهلت ده روز به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق داوری اعلام نمایند.
ماده ۲۵) رسیدگی به اعتراض یا جهات رد داور با کمیسیون اتاق داوری بوده و تصمیم اتخاذی در این خصوص قطعی است و نیازی به اعلام دلایل تصمیم نمیباشد. در صورت قبول اعتراض یا جهات رد اتاق داوری نسبت به تعیین داور دیگر اقدام می نماید.
ماده ۲۶) چنانچه طرفین در موافقت نامه داوری شخص یا اشخاص معینی را برای داوری تعیین و معرفی نمایند و اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه ( مگر توافق طرفین غیر از این باشد) اعلام قبولی نکرده یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشداتاق داوری جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد مگر آنکه طرفین داور دیگری تعیین یا انتخاب داور را به اتاق داوری محول نمایند که در این صورت طبق مواد قبل عمل خواهد شد.
ماده ۲۷) در داوری های بین المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوا دارای تابعیت یکسان باشد مگر در صورت توافق طرفین
ماده ۲۸) در تمام موارد فوق، شخص یا اشخاصی که به عنوان داور تعیین می شوند می بایست ضمن اعلام قبولی ، مکتوبی بر استقلال امضا خود ارائه نمایند و تا خاتمه داوری مکلف هستند هر زمان، هر اوضاع و احوال و واقعیتی که ممکن است طرفین را نسبت به استقلال او دچار تردید نماید به اتاق داوری اعلام نماید. مراتب از طریق دبیرخانه به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت ده روز اظهار نظر نمایند.
ماده ۲۹) در صورتی که هریک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات آیین نامه داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت های مقرر ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
ماده ۳۰) تسلیم یا ثبت درخواست داوری ناقص و بر خلاف مقررات این آیین نامه مادام که تکمیل نشده باشد تکلیفی برای اتاق داوری ایجاد نمی کند.
ماده ۳۱) در مواردی که تعداد اصحاب دعوا بیش از یک شخص باشد و در خصوص تعیین داور توافقی میان طرفین صورت نگرفته باشد، برای تمام خواهان ها یک داور مشترک و برای تمام خواندگان یک داور مشترک تعیین میگردد و چنانچه تعیین هیئت داوران ضرورت یابد برای خواهان ها یک داور اختصاصی و برای خواندگان یک داور اختصاصی و یک داور به عنوان سرداور توسط اتاق داوری تعیین خواهد شد.
روند داوری
ماده ۳۲) محل داوری کانون وکلای دادگستری استان گیلان است. داور می تواند برای اموری از قبیل بررسی ادله طرفین در محل مقتضی تشکیل جلسه داوری دهد اما رای داوری در محل داوری صادر خواهد شد.
ماده ۳۳) در داوری های داخلی زبان داوری فارسی است و کلیه مستندات باید به زبان فارسی یا عنداللزوم با ترجمه فارسی در اختیار داوران قرار گیرد و در داوری های بین المللی در صورتی که طرفین توافقی در خصوص زبان داوری ننمایند انتخاب زبان داور بر عهده داور خواهد بود.
ماده ۳۴) رد داور منوط به وجود اوضاع و احوال موجه در خصوص تردید نسبت به بی طرفی و استقلال او و یا عدم وصف یا اوصاف معینی در داور که طرفین برای وی تعیین کرده اند، می باشد. چنانچه طرفین داور را تعیین نموده باشند ایراد رد از سوی آنان در صورتی مسموع است که دلایل رد پس از تعیین داور کشف شده باشد.
تبصره * ملاک توجیه رد داور همان موارد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به علاوه اوصاف معین در موافقت نامه داوری می باشد.
ماده ۳۵) در خصوص رد داور، طرفی که این ادعا را دارد باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ تشکیل مرجع داوری یا کشف دلیل رد مراتب را به طور مکتوب به همراه دلایل و مستندات به دبیرخانه تسلیم نماید. دبیرخانه مراتب رد را به داور اطلاع داده و داور باید ظرف هفت روز نظر کتبی خود را در خصوص رد داور به دبیرخانه تسلیم نماید. در صورت رد از سوی داور مراتب به متقاضی ابلاغ می گردد. متقاضی می تواند ظرف هفت روز از ابلاغ نظر داور اتخاذ تصمیم را در خصوص رد داور را از اتاق داوری بخواهد. تصمیم اتاق داوری در این خصوص لازم الاتباع است.
ماده ۳۶) توافق و مشارکت طرفین در انتخاب داور، مانع از طرح ایراد نسبت به صلاحیت داور نخواهد بود. ایراد خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی می بایست حداکثر ظرف سه روز از حدوث آن اعلام گردد. در این صورت داور ظرف سه روز نظر کتبی خود را در خصوص رد و صلاحیت داور به دبیرخانه تسلیم می نماید.
ماده ۳۷) داور می تواند در موضوع حدود صلاحیت خود وموافقت نامه داوری نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلاف به اتاق داوری به معنای پذیرش این اختیار برای داور است.
ماده ۳۸) در صورتی که تصمیم داور بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد اعتراض به تصمیم مذکور مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
ماده ۳۹) چنانچه شرط داوری در قالب شروط قراردادی و جزیی از یک قرارداد باشد به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد تاثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. مگر اینکه توافق طرفین به نحو دیگر تصریح شده باشد.
ماده ۴۰) در صورت استعفا ، فوت یا رد داور و مواردی از این قبیل جانشین او طبق مقررات این آیین نامه تعیین میگردد. طرفین میتوانند با توافق داور جانشین را تعیین کنند.
رسیدگی
ماده ۴۱) مرجع داوری بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و عند اللزوم با تشکیل جلسه حضوری به تشخیص داور، قرار نامه داوری را تنظیم می نماید. قرارنامه باید مطابق فرم مخصوص پیوست آیین نامه تنظیم گردد.
ماده ۴۲) اگر یکی از طرفین ، از مشارکت در تنظیم و یا امضا قرارنامه داوری خودداری ورزد ، این امر مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۴۳) هر یک از طرفین میتوانند برای خود وکیل دادگستری انتخاب نمایند.
ماده ۴۴) پس از امضا قرارنامه داوری ، هیچ یک از طرفین دعوا نمیتواند ادعای جدیدی به غیر از مندرجات قرارنامه داوری طرح نماید.
ماده ۴۵) پس از شروع داوری، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر داور انجام می گردد. مرجع داوری می تواند پس از بررسی لوایح کتبی و اسناد طرفین برای استماع اظهارات آنها تشکیل جلسه دهد.
ماده ۴۶) مرجع داوری باید قبل از تشکیل جلسه از طریق دبیرخانه ، تاریخ زمان و مکان تشکیل جلسه را به طرفین اعلام نماید. تاریخ جلسه باید حداقل پس از پنج روز از تاریخ اعلام آن به طرفین باشد.
ماده ۴۷) در صورت توافق طرفین و قبول داور جلسات رسیدگی می تواند با استفاده از شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و به صورت آنلاین برگزار گردد. صحت برگزاری جلسه و ابلاغ وقت رسیدگی از طریق داده های الکترونیکی مکتوب اخذ و با تایید مرجع داوری رسیده و پرینت آن ضمیمه پرونده میگردد.
ماده ۴۸) چنانچه خواهان بدون عذر موجه (مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی) لوایح و مدارک و مستندات خود را ظرف مهلت های مقرر تسلیم نکند و داور با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای صادر نماید حسب مورد دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید.
ماده ۴۹) در صورتی که خوانده از ارائه لایحه دفاعیه و خواهان از ارائه لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند بدون اینکه این امورفی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود داور براساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. و در صورتی که هر یک از طرفین با وجود ابلاغ از حضور در جلسه رسیدگی اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر خودداری کند داور می تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم اتخاذ کند و چنانچه به دلیل عدم حضور طرفین و بدون اخذ توضیح امکان صدور رای در ماهیت دعوا نباشد پرونده بایگانی خواهد شد.
ماده ۵۰) مرجع داوری به درخواست هر یک از طرفین و یا به تشخیص خود در صورت تخصصی بودن موضوع می تواند از استعلام از مراجع ذی ربط و ارجاع به کارشناس جهت رسیدگی به دعوا استفاده نماید.
ماده ۵۱) مرجع داوری پس از بررسی لوایح و مستندات و ادله ابرازی طرفین و رسیدگی به ماهیت دعوا و با احراز اینکه طرفین از فرصت کافی برای ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسیدگی را اعلام میکند و پس از آن هیچ لایحه یا دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست.
ماده ۵۲) داوران به جز قوانین و مقررات داوری اساس نامه و آیین نامه های اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان، ملزم به تبعیت از قواعد داوری جمهوری اسلامی ایران بوده و با استقلال رای شخصا عهده دار مسئولیت های قانونی خود خواهند بود.
ماده ۵۳) رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور مرجع داوری در موارد ذیل خاتمه می یابد یا متوقف میگردد:
۱ استرداد دعوا توسط خواهان
۲ عدم امکان یا عدم لزوم رسیدگی به دلایل دیگر به تشخیص مرجع داوری
۳ توافق طرفین در ختم رسیدگی
۴ در داوری های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوا تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف میگردد و در داوری های بین المللی تابع مقررات حاکم بر موضوع است.
۵ فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
ماده ۵۳) رای مرجع داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حکم باشد.
ماده ۵۴) در مواردی که مرجع داوری بیش از یک داور است اعضای هیئت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند. رای داوری باید با اکثریت آرا صادر شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند در صورتی که یکی از اعضای هیئت داوران استناد کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکنند یا از دادن رای امتناع ورزد دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد و چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد مراتب به اتاق داوری اعلام و طبق این آیین نامه داور دیگری به جای داور مستعفی یا ممتنع یا غایب انتخاب و منصوب میگردد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۵۵) چنانچه داور یا داوران از دادن رای امتناع ورزند یا در عمل قادر به انجام وظایف خود نبوده یا به دلیل مسافرت اشتغال و از قبیل آن امکان دسترسی به داور نباشد. هریک از طرفین می تواند مراتب را با ادله و مدارک مثبته به دبیرخانه اتاق داوری تسلیم و تقاضای تعویض داور را بنمایند چنانچه در تحقق موارد فوق بین طرفین اختلاف باشد اتاق داوری در این خصوص بدون نیاز به ذکر دلیل، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره* اعلام رد یا درخواست تعویض داور مادام که تعیین تکلیف نگردیده مانع از ادامه رسیدگی و صدور رای توسط داور نمی باشد.
ماده ۵۶) چنانچه طرفین در جریان رسیدگی اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند داور به درخواست طرفین مراتب سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوا به صورت گزارش اصلاحی تنظیم می نماید گزارش اصلاحی برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۵۷) پس از امضای رای توسط مرجع داوری رای توسط داور طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد. چنانچه در مرحله صدور رای معلوم گردد که هزینه های داوری بیش از مبلغ اولیه است داور نسخه پیش نویس رای را به اتاق داوری تسلیم مینماید. اتاق داوری به طرفین اعلام مینماید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نمایند. در این صورت ابلاغ رای مشروط بر آن خواهد بود که کلیه هزینه های داوری تا ختم رسیدگی مطابق با آیین نامه هزینه داوری مصوب هیئت مدیره کانون وکلای گیلان پرداخت شده باشد.
ماده ۵۸) نسخه ای از رای در دبیرخانه اتاق داوری بایگانی می شود طرفین دعوا می توانند در هر زمان با پرداخت هزینه نسخ اضافی از رای را که توسط دبیرخانه اتاق داوری تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت نمایند.
ماده ۵۹) آرای اصلاحی و تفسیری مطابق مقررات این آیین نامه به طرفین ابلاغ خواهد شد.
اجرای رای داور
ماده ۶۰) رای داور قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجرا است. اجرای رای داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین ذی ربط در باب اجرای احکام داوری است و در داوری های بین المللی حسب مورد تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ یا قانون کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ می باشد.
هزینه ها
ماده ۶۱) خواهان باید برای شروع داوری و ثبت درخواست در دبیرخانه اتاق داوری مبلغی را وفق تعرفه مصوب هزینه های داوری بپردازد.
ماده ۶۲) دبیرخانه اتاق داوری ظرف حداکثر هفت روز از تاریخ تحویل درخواست، هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داوران و هزینه های اداری را بر اساس آیین نامه هزینه داوری مصوب هیئت مدیره کانون وکلای استان گیلان و سهم هریک از خواهان و خوانده را محاسبه می نماید
ماده ۶۳) پرداخت هزینه های داوری به تساوی بر عهده طرفین است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. چنانچه خواهان پیش پرداخت را تادیه نموده باشد مبلغ پرداختی بابت سهم او در پرداخت هزینه های داوری منظور خواهد شد.
ماده ۶۴) خواهان و خوانده می بایست ظرف مدت هفت روز از تاریخ اعلام دبیرخانه نسبت به پرداخت هزینه های داوری اقدام نمایند و رسید آن را تحویل دبیرخانه اتاق داوری نمایند. ابلاغیه پرداخت هزینه های داوری به معنای شروع داوری نبوده و صرفا اعلام میگردد که انجام داوری از طریق اتاق داوری کانون وکلای دادگستری استان گیلان منوط به تادیه هزینه های اعلامی بر اساس آیین نامه مخصوص هزینه ها خواهد بود. چنانچه هر یک از طرفین در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه های داوری اقدام نکنند به منزله استرداد و انصراف از داوری تلقی شده و اتاق داوری در این خصوص تکلیفی نخواهد داشت.
تبصره * هر یک از طرفین می تواند جهت جلوگیری از توقف داوری نسبت به پرداخت کل هزینه های داوری اقدام نماید.
ماده ۶۵) هزینه های داوری بر اساس آخرین آیین نامه و جداول مصوب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در خصوص هزینه های داوری محاسبه و پس از ثبت درخواست غیر قایل استرداد است.
ماده ۶۶) در خصوص دعوای متقابل نیز طبق مواد فوق عمل خواهد شد.
ماده ۶۷) ابلاغ اوراق درخواست و شروع داوری پس از تادیه کل هزینه های داوری دعوای اصلی و متقابل می باشد.
ماده ۶۸) میزان هزینه های اعلامی براساس آیین نامه هزینه ها و نوع و ماهیت دعوا حدوث هزینه های جدید از قبیل کارشناسی قابل تغییر بوده و در مواردی که هزینه نهایی داوری بیش از مبلغ پرداختی در شروع داوری باشد ابلاغ رای داوری منوط به تصفیه کلیه هزینه های داوری خواهد بود.

نظرسنجی آیین نامه اتاق داوری
خدمات الکترونیک