کانون وکلای دادگستری گیلان
_

آئین‌نامه‌ هزینه‌های داوری اتاق (کمیسیون) داوری

_

ماده ۱) هزینه‌های داوری عبارت است از: هزینه ثبت درخواست داوری؛ سایر هزینه های قانونی، حق‌الزحمه داور.

ماده ۲)هزینه ثبت درخواست داوری، در اتاق داوری کانون وکلای گیلان، در داوری داخلی سیصد هزار تومان و در داوری بین المللی پنجاه یورو می‌باشد. هزینه ثبت درخواست داوری هنگام تسلیم درخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل استرداد است.لیکن به عنوان بخشی از هزینه های اداری سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد.

ماده ۳)حق‌الزحمه داور در داوری داخلی طبق تعرفه قانونی و در داوری بین‌المللی بر اساس تصمیم کمیسیون خواهد بود.

تبصره ۱) مجموع حق‌الزحمه داوری در داوری هیأتی به تساوی بین داوران تسهیم می شود.

ماده ۴) نحوه و زمان پرداخت هزینه های ( اعم از پیش پرداخت و علی الحساب) مطابق آیین نامه داخلی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان است. در هر حال طرفین مکلف هستند قبل از ابلاغ رأی داور کل هزینه های داوری را پرداخت نمایند.

ماده ۵) در صورتی که هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌ها خودداری کند، طرف دیگر می‌‌تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد و مادام که هزینه‌های مقرر کمیسیون داوری پرداخت نشده است، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.

ماده ۶)هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه قانونی خواهد بود.

ماده ۷) هر گاه در جریان داوری پرداخت هزینه های جدید مانند هزینه کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند هزینه های مربوط بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد مگر آنکه طرفین یا داوران ترتیب دیگری را توافق کرده باشند. در صورتی که انجام داوری مستلزم سفربه خارج از کشور باشد و توافقی صورت نگرفته باشد، هزینه اخذ روادید و پرداخت هزینه های رفت و آمد و اقامت داور یا داوران بالمناصفه بر عهده طرفین است.

ماده ۸)هزینه‌های داوری در مورد ادعای طبق مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده ۸) حق‌الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست، توسط کمیسیون اتاق داوری تعیین می گردد.

ماده ۹)حق الزحمه داوری در مورادی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست درداوری داخلی حداقل یک میلیون تومان برای داور منفرد و در مجموع سه میلیون تومان در داوری هیأتی و در داوری های بین المللی برای هر داور هزار یورو است. چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه کمتر یا بیشتری داشته باشد. کمیسی۰ون داوری مبلغ معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین خواهد بود.

ماده۱۰) در صورت استرداد دعوا یا در صورتی که دعوا بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود حداقل نصف هزینه های داوری دریافت می شود. معذلک کمیسیون می تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده هزینه های داوری را به مبلغ متعارف کمتر یا بیشتری تعیین و دریافت کند و در صورتی که از محل پرداخت های طرفین مازادی وجود داشته باشد به پرداخت کننده مسترد می شود.

ماده۱۱) کمیسیون داوری می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوا که پرداخت هزینه های بر عهده اوست حداکثر تا سی درصد از بخش هزینه های اداری را کاهش دهد و تخفیف بیش از آن با تصمیم ریاست کانون خواهد بود.

ماده۱۲) با انعقاد تفاهم نامه بین کمیسیون داوری یا کانون گیلان با ادارت ، نهادها و سازمان های عمومی و خصوصی خارج از کانون در راستای گسترش روابط و فعالیت های کمیسیون داوری، کمیسیون داوری با تصویب هیأت مدیره کانون می تواند اقدام به تصویب جدول هزینه های مجزا در دعاوی مربوط به آن تفاهم نامه نماید.

ماده۱۳) هزینه داوری و کارشناسی در دعوای خاصی که از پیچیدگی های حقوقی و فنی و تخصصی برخوردارند متناسب با کیفیت و نوع و حجم کار، با نظر کمیسیون تعیین می شود. در مواردی که داور(ان) نیاز به همراهی مشاور حقوقی یا فنی و تخصی داشته باشند دستمزد و لزوم همراهی مشاور طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

ماده۱۴) هزینه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجازی و اینترنت مشمول این آیین نامه است و در صورتی که هزینه های اضافی لازم باشد در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، توسط کمیسیون تعیین و دریافت می شود.

ماده۱۵) هزینه های داوری در پرونده هایی که کمیسیون به اتفاق سایر مراکز یا مؤسسات داوری یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر اعم از ایرانی یا خارجی انجام می دهند حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت این آیین نامه تعیین و وصول خواهد شد.

ماده۱۶) هزینه داوری قبل از صدور و ابلاغ رأی از متقاضی دریافت خواهد شد حق الزحمه داور پس از ابلاغ رأی به داور پرداخت می شود.

این آیین نامه در شانزده ماده به انضمام جدول هزینه به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان رسید.

نظرسنجی آئین‌نامه‌ هزینه‌های داوری
خدمات الکترونیک