نمایش ۱ - ۱۹ از ۱۹

نام و نام خانوادگی وکیلشماره و تاریخ دادنامهمرجع صدوروضعیت
آرمین بقایی لمر۱۴۰۲/۱۱/۲۱-۱۵۶شعبه دوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
علی کریم نژاد۱۴۰۱/۱۱/۰۱-۷۷شعبه سوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
محمد باقر یوسفی۱۴۰۱/۰۳/۱۰-۳۸شعبه دوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
محمود خمامی۱۴۰۱/۱۱/۱۵-۱۴۲شعبه دوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
زینب کریم نیا۱۴۰۱/۰۹/۲۶-۵۱شعبه سوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
ساناز حسن زاده۱۴۰۱/۱۱/۲۵-۵۵شعبه سوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
ساناز حسن زاده۱۴۰۲/۰۵/۱۸-۱۴۸شعبه دوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
بهزاد جعفری مقدم۱۴۰۲/۰۱/۳۰-۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۶۵۰۲شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضاتتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
محمدناصر اشرف طالش۱۴۰۲/۰۶/۲۸-۹شعبه اول دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
سعید حاتمی آستانه۱۴۰۲/۰۸/۱۶-۷۰شعبه سوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
ابراهیم رفیعی سروری۱۴۰۲/۰۸/۱۶-۱۴۰۲۰۶۳۰۰۰۰۶۴۸۴۳۰شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضاتتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
مختار طهماسبی پور۱۴۰۲/۰۱/۲۱-۴شعبه اول دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
محمد باقر یوسفی۱۴۰۱/۰۹/۱۵-۴۹شعبه سوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
بهمن طورچی مقدم۱۴۰۱/۱۰/۱۴-۱۳۴شعبه دوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
زهرا عمارلو۱۴۰۱/۰۹/۲۸-۷۱شعبه اول دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
علی فامیل ربیعی آستانه۱۴۰۱/۱۰/۱۲-۷۲شعبه اول دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
مهدی حسین زاده۱۴۰۱/۰۹/۰۹-۱۳۲شعبه دوم دادگاه انتظامیتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
ابراهیم رفیعی سروری۴۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضاتتوبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
زهرا عمارلو۶۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶شعبه اول دادگاه انتظامیتوبیخ با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی
نام و نام خانوادگی وکیلشماره و تاریخ دادنامهمرجع صدوروضعیت
خدمات الکترونیک