_

اعضای ادوار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

_
کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره دوازدهم

_
وکیل علیرضا امانی کتمجانی

علیرضا امانیرییس

وکیل کاوه امیررضوانی لمر

کاوه امیررضوانی لمرنائب رییس

محمود پورعسکری وکیل رشتمحمود پورعسکری وکیل رشت

محمود پورعسکریدبیر

وکیل عباس سلمانپور

دکتر عباس سلمانپوربازرس

وحید پایه‌پره

وحید پایه‌پرهعضو اصلی

وکیل محسن خاکزاد شاهاندشتی

محسن خاکزاد شاهاندشتیعضو علی البدل

وکیل شهرام شاهی شاون

شهرام شاهی شاوونعضو علی البدل

وکیل محمدعلی کریمی پور

محمدعلی کریمی پورعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره یازدهم

_
محمدرضا نظری نژاد کیاشی

دکتر محمدرضا نظری نژادرییس

وکیل علیرضا امانی کتمجانی

علیرضا امانینائب رییس

محمود پورعسکری وکیل رشتمحمود پورعسکری وکیل رشت

محمود پورعسکریدبیر

وحید پایه‌پره

وحید پایه‌پرهبازرس

وکیل عباس سلمانپور

دکتر عباس سلمانپورعضو اصلی

حسن صدرممتاز

حسن صدرممتازعضو علی البدل

وکیل داود وکیل پور

داود وکیل پورعضو علی البدل

وکیل محمدعلی کریمی پور

محمدعلی کریمی پورعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره دهم

_
وکیل سیدحسن سجادی

سیدحسن سجادیرییس

محمدرضا نظری نژاد کیاشی

دکتر محمدرضا نظری نژادرییس

وکیل داود وکیل پور

داود وکیل پورنائب رییس

امیر تقی پور

امیر تقی پوربازرس

حسن صدرممتاز

حسن صدرممتازدبیر

کاوه امیر رضوانی

کاوه امیر رضوانیعضو اصلی

محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلیعضو علی البدل

وکیل محمد رسولی

محمد رسولیعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره نهم

_
وکیل بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

وکیل ناصر اصغری

ناصر اصغرینائب رییس

کاوه امیر رضوانی

کاوه امیر رضوانیدبیر

محمدعلی کریمی پور

محمدعلی کریمی پوربازرس

علیرضا امانی کتمجانی

علیرضا امانیعضو اصلی

احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیاعضو علی البدل

وکیل علیرضا فتحی پور

علیرضا فتحی پورعضو علی البدل

وکیل امین شهرام نیا

امین شهرام نیاعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره هشتم

_
وکیل بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلینائب رییس

علیرضا امانی کتمجانی

علیرضا امانیدبیر

وکیل داود وکیل پور

داود وکیل پوربازرس

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکعضو اصلی

وکیل علی اکبر عمرانی راد

علی اکبر عمرانی رادعضو علی البدل

عباس سلمانپور

عباس سلمانپورعضو علی البدل

صادق هژیر

صادق هژیرعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره هفتم

_
محمود کامران زاده

محمود کامران زادهرییس

سید حسن سجادی

سید حسن سجادیرییس

میرتقی هاشمی

میرتقی هاشمینائب رییس

ناصر اصغری

ناصر اصغریدبیر

اردشیر خوشنویس

اردشیر خوشنویسعضو اصلی

وکیل علیرضا فتحی پور

علیرضا فتحی پوربازرس

وکیل داود وکیل پور

داود وکیل پورعضو اصلی

شاپور یوسف پورآذر

شاپور یوسف پورآذرعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره ششم

_
محمود کامران زاده

محمود کامران زادهرییس

میر تقی هاشمی

میرتقی هاشمینائب رییس

سید حسن سجادی

سید حسن سجادیدبیر

ناصر اصغری

ناصر اصغریبازرس

اردشیر خوشنویس

اردشیر خوشنویسعضو اصلی

وکیل قربان جوان مجرد

قربان جوان مجردعضو علی البدل

وکیل محمدرضا ثقتی

محمدرضا ثقتیعضو علی البدل

فرزانه سیاسی فر

فرزانه سیاسی فرعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره پنجم

_
احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیارییس

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکنائب رییس

مهدی کیوانی

مهدی کیوانیدبیر

وکیل علی اکبر عمرانی راد

علی اکبر عمرانی رادبازرس

صادق هژیر

صادق هژیرعضو اصلی

شاپور یوسف پورآذر

شاپور یوسف پورآذرعضو علی البدل

وکیل محمدرضا ثقتی

محمدرضا ثقتیعضو علی البدل

وکیل قربان جوان مجرد

قربان جوان مجردعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره چهارم

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیانائب رییس

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکدبیر

وکیل علیرضا حاجی پور جفرودی

علیرضا حاجی پور جفرودیبازرس

میر تقی هاشمی

میر تقی هاشمیعضو اصلی

علی اکبر محمدی

علی اکبر محمدیعضو علی البدل

شاپور یوسف پورآذر

شاپور یوسف پورآذرعضو علی البدل

وکیل علی اکبر عمرانی راد

علی اکبر عمرانی رادعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره سوم

_
میر تقی هاشمی

میرتقی هاشمیرییس

صادق هژیر

صادق هژیرنائب رییس – عضواصلی

وکیل علیرضا حاجی پور جفرودی

علیرضا حاجی پور جفرودیدبیر

محمود کامران زاده

محمود کامران زادهبازرس

مهدی کیوانی

مهدی کیوانینائب رییس – بازرس

اردشیر خوشنویس

اردشیر خوشنویسعضو علی البدل

وکیل محمدرضا ثقتی

محمدرضا ثقتیعضو علی البدل

محمدرضا اسدی

محمدرضا اسدیعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره دوم

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیانائب رییس

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکدبیر

صادق هژیر

صادق هژیربازرس

علی اکبر محمدی

علی اکبر محمدیعضو اصلی

اردشیر خوشنویس

اردشیر خوشنویسعضو علی البدل

هوشنگ مردکار

هوشنگ مردکارعضو علی البدل

محمود کامران زاده

محمود کامران زادهعضو علی البدل

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دوره اول

_
محمد حسین خوب نظر

محمد حسین خوب نظررییس

علی اکبر محمدی

علی اکبر محمدیرییس

بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادنائب رییس

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکدبیر

احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیابازرس

وکیل قربان جوان مجرد

قربان جوان مجردعضو اصلی

همایون غواص

همایون غواصعضو علی البدل

هوشنگ مردکار

هوشنگ مردکارعضو علی البدل

نظرسنجی اعضای ادوار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک