کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کلینیک حقوق زنان و خانواده

_
وکیل سوده رمضان زاد

سوده رمضان زادهرئیس

یاسمن یحیی زاده

یاسمن یحیی زادهنائب رئیس

وکیل غزل رضایی

غزل رضاییدبیر

وکیل محبوبه نصیری

محبوبه نصیریعضو

سارا یدک

سارا یدکعضو

فاطمه اسدی نیا

فاطمه اسدی نیاعضو

وکیل بنفشه صفاخواه

بنفشه صفاخواهعضو

وکیل مریم رضاپور حسن کیاده

مریم رضاپورعضو

وکیل سیده سارا حسینی چادگانی

سیده سارا حسینی چادگانیعضو

نظرسنجی کمیسیون حقوق زنان و خانواده
خدمات الکترونیک