کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون رفاه

_
وکیل مجید تندکار

مجید تندکاررئیس

مریم لطفی وشمه سرائی

مریم لطفی وشمه سرائینائب رییس

سولماز حسینی

سولماز حسینیدبیر

وکیل دانیال فرصتی فر

دانیال فرصتی فرعضو

سعید حاتمی

سعید حاتمیعضو

وکیل مجتبی زارع نژاد

مجتبی زارع نژادعضو

وکیل اسماعیل یوسفی نژاد

اسماعیل یوسفی نژادعضو

نظرسنجی کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک