کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون رفاه

_
مسعود شالچیان

مسعود شالچیانرییس

علیرضا کشوردوست

علیرضا کشوردوستنائب رییس

علی رودیانی

علی رودیانیدبیر

سعید حاتمی

سعید حاتمیعضو

مریم لطفی وشمه سرائی

مریم لطفی وشمه سرائیعضو

ایمان داداش خواه

ایمان داداش خواهعضو

نظرسنجی کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک