کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادسرای انتظامی

_
وکیل بهمن رمضانی هریس

بهمن رمضانی هریسدادستان

وکیل ابوذر عیسی پور

ابوذر عیسی پورمعاون اول دادستان

وکیل سید مازیار کیافر

سید مازیار کیافرمعاون دوم در امور اجرای احکام

وکیل بهزاد کشاورز قاسم آباد

بهزاد کشاورز قاسم آباددادیار

وکیل میلاد فرهادی

میلاد فرهادیدادیار

سعید حبیبی نیا

سعید حبیبی نیادادیار

وکیل علی خدیو پاک ضمیر

علی خدیو پاک ضمیردادیار

اسفندیار سلمان

اسفندیار سلماندادیار

وکیل ریحانه فدایی

ریحانه فداییدادیار

فاطمه قیامی

فاطمه قیامیدادیار

فائزه بامروت

فائزه بامروتدادیار

وکیل ساناز فدایی سسطلانی

ساناز فدایی سسطلانیدادیار

وکیل رقیه حسین پورفتمه سری

رقیه حسین پورفتمه سریدادیار

وکیل آرش هوسمی

آرش هوسمیدادیار

معصومه زحمت کش بارکوسرائی

معصومه زحمت کش بارکوسرائیمدیردفتر

وکیل بهار بهاری

بهار بهاریمدیردفتر

وکیل نسترن حاجتی چناری

نسترن حاجتی چناریمدیردفتر

نظرسنجی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک