کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون ورزش

_
علی پورکاظمی

علی پورکاظمیرییس

نسیم باقری

نسیم باقریدبیر

علی هرندی

علی هرندیعضو

شعبان سرفراز

شعبان سرفرازعضو

نیره یوسف پورآذر

نیره یوسف پورآذرعضو

نظرسنجی کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک