کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه یک

_
محمدرضا اسدی

محمدرضا اسدی آذربایجانیرئیس

وکیل حمیدرضا راستاد

حمیدرضا راستاددادرس

وکیل محمد رمضانی

محمد رمضانیدادرس

مستانه طوفانی

مستانه طوفانیمدیردفتر

وکیل ندا قنبرپور

ندا قنبرپورمتصدی امور دفتری

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه دو

_
وکیل امیر تقی پور

امیر تقی پوررئیس

حمید کاظم مفخمی

حمید کاظم مفخمیدادرس

وکیل طاهره رحمانی

طاهره رحمانیدادرس

مونا حمیده کامل

مونا حمیده کاملمدیردفتر

زهرا عنایتی کوچکده لنگرودی

زهرا عنایتی کوچکده لنگرودیمتصدی امور دفتری

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه سه

_
ناصر اصغری

ناصر اصغریرئیس

وکیل محمدرضا اعزازی

محمدرضا اعزازیدادرس

وکیل ناهیده نعمتی ویشکائی

ناهیده نعمتی ویشکائیدادرس

نسرین آقایی

نسرین آقاییمدیردفتر

علیرضا اخوان

علیرضا اخوانمتصدی امور دفتری

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه چهارم

_
وکیل بابک عبدالصمدی موقر

بابک عبدالصمدی موقررئیس

محمد حاجی حاجت

محمد حاجی حاجتدادرس

امیر عباس نعیمی

سید امیر عباس نعیمیدادرس

وکیل سمیرا زهرابی

سمیرا زهرابیمدیردفتر

وکیل سمیه پایدار

سمیه پایدارمتصدی امور دفتری

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادرس علی البدل

_
وکیل آرش شعبانی چناری

آرش شعبانی چناریدادرس علی البدل

وکیل حامد تفرجی فر

حامد تفرجی فردادرس علی البدل

نظرسنجی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک