کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه یک

_
محمدرضا اسدی

محمدرضا اسدیرییس

حمید خلیلی

حمید خلیلیدادرس

امیر تقی پور

امیر تقی پوردادرس

مستانه طوفانی

مستانه طوفانیمدیردفتر

فاطمه قیامی

فاطمه قیامیمدیردفتر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه دو

_
بهمن رمضانی

بهمن رمضانیرییس

حمید کاظم مفخمی

حمید کاظم مفخمیدادرس

محمد حاجی حاجت

محمد حاجی حاجتدادرس

مونا حمیده کامل

مونا حمیده کاملمدیردفتر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادگاه انتظامی – شعبه سه

_
ناصر اصغری

ناصر اصغریرییس

حجت سهیلی

حجت سهیلیدادرس

بابک عبدالصمدی موقر

بابک عبدالصمدی موقردادرس

نسرین آقایی

نسرین آقاییمدیردفتر

سمیرا زهرابی

سمیرا زهرابیمدیردفتر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

دادرس علی البدل

_
محمدرضا اعزازی

محمدرضا اعزازیدادرس علی البدل

نظرسنجی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک