کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اتاق داوری

_
سید حسن سجادی

سید حسن سجادیرییس

شاپور یوسف پورآذر

شاپور یوسف پورآذرنائب رییس

حمیدرضا عسگری

حمیدرضا عسگریدبیر

حسن محمدی

حسن محمدی علی آبادیعضو

موسی صفری نژاد

موسی صفری نژادعضو

سمیه موسوی فر

سمیه موسوی فرعضو

نظرسنجی اعضای اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک