کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اتاق داوری

_
سید حسن سجادی

سید حسن سجادیرئیس

وکیل جعفر دوستی زاد شیرکوهی

جعفر دوستی زاد شیرکوهینائب رئیس

حمیدرضا عسگری

حمیدرضا عسگریدبیر

فاطمه بیابانی

فاطمه بیابانیعضو

وکیل سیده فاطمه میرفلاح نصیری

سیده فاطمه میرفلاح نصیریعضو

نظرسنجی اعضای اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک