کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون پارلمانی

_
وکیل علیرضا سحرخیزفومنی

علیرضا سحرخیز فومنیرئیس

وکیل سید ابراهیم میرمحمدیان

سید ابراهیم میرمحمدیاننائب رییس

سعید ربیع پور

سعید ربیع پور ششکلدبیر

وکیل ابراهیم شعبانی

ابراهیم شعبانیعضو

وکیل ابوطالب اصغری جیرهنده

ابوطالب اصغری جیرهندهعضو

وکیل حامد عابدین نژاد

حامد عابدین نژادعضو

وکیل فاطمه رمضان نژاد دهکا

فاطمه رمضان نژاد دهکاعضو

نظرسنجی کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک