کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون پارلمانی

_
وکیل علیرضا سحرخیز فومنی

علیرضا سحرخیز فومنیعضو

وکیل ابوطالب اصغری جیرهنده

ابوطالب اصغری جیرهندهعضو

وکیل سید ابراهیم میرمحمدیان

سید ابراهیم میرمحمدیانعضو

وکیل ابراهیم شعبانی

ابراهیم شعبانیعضو

سعید ربیع پور

سعید ربیع پور ششکلعضو

وکیل حامد عابدین نژاد

حامد عابدین نژادعضو

وکیل فاطمه رمضان نژاد دهکا

فاطمه رمضان نژاد دهکاعضو

نظرسنجی کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک