کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون آموزش

_
حمیدرضا دریاگشت

حمیدرضا دریاگشترییس

هژبر برادران نصیری

هژبر برادران نصیرینائب رییس

فائزه سلیم زاده کاکرودی

فائزه سلیم زاده کاکرودیدبیر

محمدامین یعقوبی

محمدامین یعقوبیعضو

مجتبی مرزبان مقیمی

مجتبی مرزبان مقیمیعضو

سیده ندا میرفلاح نصیری

سیده ندا میرفلاح نصیریعضو

حدیث شفیعی

حدیث شفیعیعضو

مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پورعضو

نظرسنجی کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک