کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون حقوق بشر و شهروندی

_
وکیل مرتضی فروحی

مرتضی فروحیرئیس

شهرام سلامی

شهرام سلامینائب رئیس

وکیل الناز مقیمی

الناز مقیمیدبیر

وکیل سیده فاطمه سعیدنیا

سیده فاطمه سعیدنیاعضو

وکیل هادی پورسلیمان چافی

هادی پورسلیمان چافیعضو

وکیل سعیده حقی

سعیده حقیعضو

وکیل محمد دلیلی

محمد دلیلیعضو

نظرسنجی کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک