کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون حقوق بشر و شهروندی

_
قاسم بزرگ زاده

قاسم بزرگ زادهرییس

مرتضی فروحی

مرتضی فروحینائب رییس

شهرام شاهی شاوون

شهرام شاهی شاووندبیر

فاروق یزدانی

فاروق یزدانیعضو

احمدرضا هاشم زاد

احمدرضا هاشم زادعضو

نظرسنجی کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک