کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون حقوق بشر و شهروندی

_
وکیل مرتضی فروحی

مرتضی فروحیعضو

وکیل محمد دلیلی

محمد دلیلیعضو

وکیل هادی پورسلیمان چافی

هادی پورسلیمان چافیعضو

وکیل سیده فاطمه سعیدنیا

سیده فاطمه سعیدنیاعضو

وکیل الناز مقیمی

الناز مقیمیعضو

وکیل علی مهدی زاده

علی مهدی زادهعضو

شهرام سلامی

شهرام سلامیعضو

نظرسنجی کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک