کانون وکلای دادگستری گیلان
_

هیات مدیره

_
محمدرضا نظری نژاد کیاشی

محمدرضا نظری نژاد کیاشیرییس

علیرضا امانی کتمجانی

علیرضا امانی کتمجانینائب رییس

محمود پورعسکری

محمود پورعسکریدبیر

وحید پایه‌پره

وحید پایه‌پرهبازرس

عباس سلمانپور

عباس سلمانپورعضو اصلی

حسن صدرممتاز

حسن صدرممتازعضو علی البدل

داود وکیل پور

داود وکیل پورعضو علی البدل

محمدعلی کریمی پور

محمدعلی کریمی پورعضو علی البدل

نظرسنجی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک