به نام داور دادگستر

یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد            بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم

امروزه با گسترش فعالیت های تجاری و روابط قراردادی میان اشخاص، امکان دستیابی به شیوه ای سریع و مطلوب برای حل اختلاف، امری ضروری و بدون شک یکی از موثر ترین نهادهای تامین این نیاز ، نهاد داوری است. زیرا داوری بر اصول بنیادینی چون سهولت دسترسی به عدالت از طریق رسیدگی عادلانه و بی طرف به دلیل اعتماد و توافق طرفین در ارجاع امر به داوری و باور به انصاف وی، و پرهیز از اطاله دادرسی در سایه قوانین و عرف حاکم ، اما با حفظ احترام به اصل آزادی اراده طرفین در قرارداد ها، استوار است.

با این وصف ، به دلیل پیچیدگی ها و ظرافت های رسیدگی به دعاوی اشخاص در داوری، و اهمیت رعایت اصول بنیادین یاد شده، مسیر داوری از آغاز تا پایان همواره مستعد بروز چالش های عدیده است.

به منظور تسهیل در حل چالش ها، تدوین آیین نامه و شیوه نامه های منظم و مدون و نظارت بر حسن اجرای جریان داوری از حیث رعایت اصول شکلی رسیدگی، اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان در نیمه اول سال ١٣٩٩ به همت هئیت محترم موسس و هیئت محترم مدیره وقت کانون تاسیس گردید.

تا با ارائه روش های کاربردی در رفع چالش های حقوقی و با توجه به قوانین و مسائل روز مرتبط با داوری امکان ارجاع دعاوی به کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری گیلان و صدور آرایی صحیح ، صائب و مستدل و مطابق با موازین قانونی و اصول  دادرسی در این دعاوی فراهم گردد.

نظرسنجی معرفی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک