کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اعضای هیات تحریریه

_
محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلیمدیر مسئول

عباس سلمان پور

عباس سلمان پورشورای سردبیری

محمدرضا نظری نژاد کیاشی

محمدرضا نظری نژادشورای سردبیری

حمیدرضا اثیمی

حمیدرضا اثیمیشورای سردبیری

عبادالله رستمی

عبادالله رستمیهیات تحریریه

مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پورهیات تحریریه

حسین رسول زاده

حسین رسول زادههیات تحریریه

اسفندیار سلمان

اسفندیار سلمانهیات تحریریه

محمود کهنی

محمود کهنیهیات تحریریه

وکیل سید علی موسوی

سید علی موسویهیات تحریریه

فائزه سلیم زاده کاکرودی

فائزه سلیم زاده کاکرودیهیات تحریریه

سعیده رمضانی نژاد وکیل

سعیده رمضانی نژادهیات تحریریه

وکیل ‌میترا محتشمی

میترا محتشمیهیات تحریریه

وکیل امیر زوار جلالی

امیر زوار جلالیهیات تحریریه

نظرسنجی اعضای هیات تحریریه نشریه راه وکالت
خدمات الکترونیک