کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اعضای هیات تحریریه

_
محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلیمدیر مسئول

عباس سلمان پور

عباس سلمان پورشورای سردبیری

محمدرضا نظری نژاد کیاشی

محمدرضا نظری نژادشورای سردبیری

حمیدرضا اثیمی

حمیدرضا اثیمیشورای سردبیری

عبادالله رستمی

عبادالله رستمیهیات تحریریه

مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پورهیات تحریریه

حسین رسول زاده

حسین رسول زادههیات تحریریه

اسفندیار سلمان

اسفندیار سلمانهیات تحریریه

محمود کهنی

محمود کهنیهیات تحریریه

نظرسنجی اعضای هیات تحریریه نشریه راه وکالت
تمدید الکترونیکی پروانه