کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اعضای هیات تحریریه

_
محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلیمدیر مسئول

عباس سلمان پور

عباس سلمان پورشورای سردبیری

وکیل رضا مقصودی

رضا مقصودیشورای سردبیری

حمیدرضا اثیمی

حمیدرضا اثیمیشورای سردبیری

عبادالله رستمی

عبادالله رستمیهیات تحریریه

مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پورهیات تحریریه

حسین رسول زاده

حسین رسول زادههیات تحریریه

وکیل سید علی حسین الحسینی

سید علی حسین الحسینیهیات تحریریه

محمود کهنی

محمود کهنیهیات تحریریه

وکیل سید علی موسوی

سید علی موسویهیات تحریریه

وکیل امیر زوار جلالی

امیر زوار جلالیهیات تحریریه

وکیل محمد علی نژادی گورابجواری

محمد علی نژادی گورابجواریهیات تحریریه

وکیل سمیرا محمدی نژاد

سمیرا محمدی نژادهیات تحریریه

وکیل رامین مجتبوی

رامبد مجتبویهیات تحریریه

نظرسنجی اعضای هیات تحریریه نشریه راه وکالت
خدمات الکترونیک