کانون وکلای دادگستری گیلان
_

نماینده کانون در دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان

_
وکیل لعیا قاسمی

لعیا قاسمینماینده کانون

نظرسنجی نماینده کانون در دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان
خدمات الکترونیک