کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره یک

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

نعمت الله سبحانی سراوانی

نعمت الله سبحانی سراوانیعضو

هژبر برادران نصیری

هژبر برادران نصیریعضو

علیرضا قنبری

علیرضا قنبریعضو

محمد زاوش

محمد زاوشعضو

فوژان سیف

فوژان سیفمنشی

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره دو

_
محمدعلی رادمنش

محمدعلی رادمنشرییس

حدیث شفیعی

حدیث شفیعیعضو

وکیل نیما پورافشار

نیما پور افشارعضو

شعبانعلی رخشای

شعبانعلی رخشایعضو

عیسی مقدم

عیسی مقدمعضو

وکیل حمیدرضا خسروی لوحه سرا

حمید رضاخسروی لوحه سرامنشی

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره سه

_
عبادالله رستمی

عبادالله رستمیرییس

وکیل محمدحسن جاویدنیا

محمدحسن جاویدنیانائب رییس

حامد آریانفر

حامد آریانفردبیر

وکیل محمود کهنی خشکبجاری

محمود کهنی خشکبجاریعضو

حمیدرضا دریاگشت

حمیدرضا دریاگشتعضو

سمیه گلرخ

سمیه گلرخمنشی

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره چهار

_
محسن خاکزاد

محسن خاکزادعضو

علیرضا نجفی

علیرضا نجفیعضو

فتانه رمضانی

فتانه رمضانیعضو

عبدالغفار حاجی پور

عبدالغفار حاجی پورعضو

جعفر کاملی

جعفر کاملیعضو

سعید جاوید

سعید جاویدمنشی

نظرسنجی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک