کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره یک

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکعضو

محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلیعضو

حسین رسول زاده

حسین رسول زادهعضو

احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیاعضو

فوژان سیف

فوژان سیفدبیر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره دو

_
محمدعلی رادمنش

محمدعلی رادمنشعضو

حدیث شفیعی

حدیث شفیعیعضو

وکیل نیما پورافشار

نیما پور افشارعضو

شعبانعلی رخشای

شعبانعلی رخشایعضو

عیسی مقدم

عیسی مقدمعضو

وکیل حمیدرضا خسروی لوحه سرا

حمید رضاخسروی لوحه سرادبیر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره سه

_
عبادالله رستمی

عبادالله رستمیعضو

وکیل محمدحسن جاویدنیا

محمدحسن جاویدنیاعضو

حامد آریانفر

حامد آریانفرعضو

وکیل محمود کهنی خشکبجاری

محمود کهنی خشکبجاریعضو

علیرضا قنبری

علیرضا قنبریعضو

سمیه گلرخ

سمیه گلرخدبیر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره چهار

_
محسن خاکزاد

محسن خاکزادعضو

علیرضا نجفی

علیرضا نجفیعضو

فتانه رمضانی

فتانه رمضانیعضو

عبدالغفار حاجی پور

عبدالغفار حاجی پورعضو

جعفر کاملی

جعفر کاملیعضو

سعید جاوید

سعید جاویددبیر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره پنج

_
مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پورعضو

یوسف فروتن

یوسف فروتنعضو

محمد زاوش

محمد زاوشعضو

مجتبی مرزبان مقیمی

مجتبی مرزبان مقیمیعضو

امین شهرام نیا

امین شهرام نیاعضو

سیدرحمان میرتقدس

سیدرحمان میرتقدسدبیر

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره شش

_
شهرام شاهی شاوون

شهرام شاهی شاوونعضو

هژبر برادران نصیری

هژبر برادران نصیریعضو

محمد رسولی

محمد رسولیعضو

محمدامین یعقوبی

محمدامین یعقوبیعضو

وکیل رضا دریائی

رضا دریائیعضو

حسن عشوری

حسن عشوریدبیر

نظرسنجی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک