کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره یک

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

حامد آریانفر

حامد آریانفردبیر اجرائی

محمدعلی رادمنش

محمدعلی رادمنشعضو

عبادالله رستمی

عبادالله رستمیعضو

وکیل رضا دریائی

رضا دریائیعضو

وکیل هانیه مهرادفر

هانیه مهرادفر
منشی

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره دو

_
محمود اخوان توکلی

محمود اخوان توکلیقائم مقام رئیس

مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پورعضو

عیسی مقدم

عیسی مقدمعضو

وکیل رضا مقصودی پاشاکی

رضا مقصودی پاشاکیعضو

وکیل محمود کهنی خشکبجاری

محمود کهنی خشکبجاریعضو

حسن عشوری

حسن عشوریمنشی

نظرسنجی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک