کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره یک

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادرییس

نعمت الله سبحانی سراوانی

نعمت الله سبحانی سراوانیعضو

هژبر برادران نصیری

هژبر برادران نصیریعضو

علیرضا قنبری

علیرضا قنبریعضو

محمد زاوش

محمد زاوشعضو

فوژان سیف

فوژان سیفمنشی

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره دو

_
محمدعلی رادمنش

محمدعلی رادمنشرییس

حدیث شفیعی

حدیث شفیعیعضو

وکیل نیما پورافشار

نیما پور افشارعضو

شعبانعلی رخشای

شعبانعلی رخشایعضو

عیسی مقدم

عیسی مقدمعضو

محمد صفرپور

محمد صفرپورمنشی

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره سه

_
عبادالله رستمی

عبادالله رستمیرییس

حمیدرضا دریاگشت

حمیدرضا دریاگشتعضو

سیدعلی عباس نیای زارع

سیدعلی عباس نیای زارععضو

حامد آریانفر

حامد آریانفرعضو

کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون کارآموزی – شماره چهار

_
محسن خاکزاد

محسن خاکزادعضو

علیرضا نجفی

علیرضا نجفیعضو

فتانه رمضانی

فتانه رمضانیعضو

عبدالغفار حاجی پور

عبدالغفار حاجی پورعضو

جعفر کاملی

جعفر کاملیعضو

سعید جاوید

سعید جاویدمنشی

نظرسنجی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان
تمدید الکترونیکی پروانه