کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون فرهنگ و هنر

_
شهرام شاهی شاوون

شهرام شاهی شاوونرئیس

مسعود شالچیان

سید مسعود شالچیاننائب رییس

قاسم بزرگ زاده

قاسم بزرگ زادهدبیر

معصومه فرضی

معصومه فرضیعضو

سمیه حسنخانی

سمیه حسنخانیعضو

تهمینه قربانی

تهمینه قربانیعضو

سونیا شاهسار

سونیا شاهسارعضو

سوزان شاهسار

سوزان شاهسارعضو

فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعیعضو

نظرسنجی کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک