کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون فرهنگ و هنر

_
قاسم بزرگ زاده

قاسم بزرگ زادهرئیس

مریم ندائی وکیل

مریم ندائینائب رئیس

مسعود شالچیان

سید مسعود شالچیاندبیر

مهدی ترابی وکیل

مهدی ترابیعضو

وکیل سید محمد سیادتی طارمی

سید محمد سیادتی طارمیعضو

وکیل روانبخش رضائی سندسی

روانبخش رضائی سندسیعضو

وکیل شهرام شاهی شاون

شهرام شاهی شاوونعضو

وکیل لیلا چلک دانی

لیلا چلک دانیعضو

وکیل سیداحسان بدرخواهان

سیداحسان بدرخواهانعضو

زهرا حسینی بازنشین

زهرا حسینی بازنشینعضو

نظرسنجی کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک