کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون فرهنگ و هنر

_
معصومه فرضی

معصومه فرضیرییس

مسعود شالچیان

سید مسعود شالچیاننائب رییس

قاسم بزرگ زاده

قاسم بزرگ زادهدبیر

شهرام شاهی شاوون

شهرام شاهی شاوونعضو

سمیه حسنخانی

سمیه حسنخانیعضو

تهمینه قربانی

تهمینه قربانیعضو

سونیا شاهسار

سونیا شاهسارعضو

سوزان شاهسار

سوزان شاهسارعضو

فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعیعضو

نظرسنجی کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان
تمدید الکترونیکی پروانه