کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون ترفیعات

_
وکیل عبدالغفار حاجی پور

عبدالغفار حاجی پورعضو

محمد زاوش

محمد زاوشعضو

یوسف فروتن

یوسف فروتنعضو

علیرضا قنبری

علیرضا قنبریعضو

علیرضا نجفی

علیرضا نجفیعضو

نظرسنجی کمیسیون ترفیعات کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک