کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵

_
حسین باباخانی

حسین باباخانیرییس

مهرداد احمدزاده

مهرداد احمدزادهنائب رییس

فائزه بامروت

فائزه بامروتدبیر

جعفر دوستی زاد

جعفر دوستی زادعضو

مهرداد شاه کوئی

مهرداد شاه کوئیعضو

مسعود صداقت

مسعود صداقتعضو

عبدالرضا اصغری

عبدالرضا اصغریعضو

سعیده معروف زاده

سعیده معروف زادهعضو

خدیجه نیکنام

خدیجه نیکنامعضو

نظرسنجی کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان
تمدید الکترونیکی پروانه