کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵

_
حسین باباخانی

حسین باباخانیرئیس

عبدالرضا اصغری

عبدالرضا اصغرینائب رئیس

وکیل الهام حاجی علی نژاد امیری

الهام حاجی علی نژاد امیریدبیر اول

خدیجه نیکنام

خدیجه نیکنامدبیر دوم

وکیل حمید یوسف زاده طارمسری

حمید یوسف زاده طارمسریعضو

مسعود صداقت

مسعود صداقتعضو

وکیل عبدالعظیم شاه کوئی

عبدالعظیم شاه کوئیعضو

وکیل رحیم پیر دیر رودبارکی

رحیم پیر دیر رودبارکیعضو

وکیل لیلا رشیدی شهرستانی

لیلا رشیدی شهرستانیعضو

وکیل آرمین تذکر رضائی

آرمین تذکر رضائیعضو

وکیل امین عطائی

امین عطائیعضو

وکیل مهرداداحمدزاده ذوالپیرانی

مهرداداحمدزاده ذوالپیرانیعضو

وکیل مینا ذبیح پوررحیم آبادی

مینا ذبیح پوررحیم آبادیعضو

نظرسنجی کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک