کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵

_
حسین باباخانی

حسین باباخانیرییس

مهرداد احمدزاده

مهرداد احمدزادهنائب رییس

فائزه بامروت

فائزه بامروتدبیر

مهرداد شاه کوئی

مهرداد شاه کوئیعضو

خدیجه نیکنام

خدیجه نیکنامعضو

مسعود صداقت

مسعود صداقتعضو

عبدالرضا اصغری

عبدالرضا اصغریعضو

نظرسنجی کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک