کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش

_
مجتبی گلستانی

مجتبی گلستانیرئیس

مهیار یوسفی شارمی

مهیار یوسفی شارمینائب رئیس

فاطمه آذریون وکیل

فاطمه آذریوندبیر

محمد علوی پرست

محمد علوی پرستعضو

وکیل عابد حسن زاده

عابد حسن زادهعضو

وکیل خدیجه روشن بخش قنبری

خدیجه روشن بخش قنبریعضو

وکیل شراره پوررجبی طالمی

شراره پوررجبی طالمیعضو

وکیل کبری پورمحمدی فشالمی

کبری پورمحمدی فشالمیعضو

نظرسنجی کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک