کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش

_
حمیدرضا راستاد

حمیدرضا راستادرییس

محمد علوی پرست

محمد علوی پرستنائب رییس

مجتبی گلستانی

مجتبی گلستانیعضو

محمد بابائی شکاری

محمد بابائی شکاریعضو

رقیه حسین پور فتمه سری

رقیه حسین پور فتمه سریعضو

ساناز فدائی

ساناز فدائیعضو

نظرسنجی کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک