کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش

_
وکیل عابد حسن زاده

عابد حسن زادهعضو

محمد علوی پرست

محمد علوی پرستعضو

فاطمه آذریون وکیل

فاطمه آذریون وکیلدبیر

مجتبی گلستانی

مجتبی گلستانیعضو

مهیار یوسفی شارمی

مهیار یوسفی شارمیعضو

وکیل خدیجه روشن بخش قنبری

خدیجه روشن بخش قنبریعضو

وکیل شراره پوررجبی طالمی

شراره پوررجبی طالمیعضو

وکیل کبری پورمحمدی فشالمی

کبری پورمحمدی فشالمیعضو

نظرسنجی کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک