توثیق کلیه اموال و دارایی ها بدون نیاز به قبض، جایگزین عقد رهن بانکی شد


با تایید ماده ۷ مصوبه ” تأمین مالی تولید و زیرساخت ها” توسط شورای نگهبان، با تایید نهایی این مصوبه به زودی توثیق کلیه اموال و دارایی ها بدون نیاز به قبض و اقباض، جایگزین عقد رهن شد.

دستورالعمل اجرایی این قانون ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت اقتصاد با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس تهیه می شود.

خدمات الکترونیک