انتقاد رییس قوه قضاییه از پیچیدگی ادبی متن احکام صادره از برخی مراجع قضایی


رییس قوه قضاییه صبح روز شنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای بر اتقان و وضوح شکلی و انشائی احکام صادره تاکید کرد و گفت: شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضایی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.

 

 

خدمات الکترونیک