نمونه سوالات اختبار – بهمن 1387

نمونه سوالات حقوق تجارت – بهمن 87

نمونه سوالات حقوق تجارت – بهمن 87


سوالات حقوق تجارت – بهمن ۸۷
۱- به موجب ماده یک قانون ثبت شرکت ها :« هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی محسوب است.« اگر شرکتی در امارت تشکیل و ثبت شده لی مرکز آن در ایران باشد دارای چه تابعیتی است و چرا؟
۲- اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبته به اسناد تجاری را توضیح دهید و استثنائات وارده بر آن را بنویسید.
۳- چه اشخاصی حق درخواست تشکیل مجامع عمومی شرکت ها( سهامی) را دارند.
۴- نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی را در رژیم حقوقی کنونی توضیح دهید.
۵- در چه موردی نمی توان علیه صادره کننده چک اقامه دعوی نمود؟
۶- روال قطعی شخصیت حقوقی شرکت در چه مقطعی صورت می گیرد؟

سوالات آئین دادرسی کیفری – بهمن ۱۳۸۷
۱- منظور از جنبه خصوصی جرم چیست؟
۲- حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی آیا راجع بادعای خصوصی جرم است؟
۳- جرم مشهود را تعریف کرده دو مورد آن را بنویسید.
۴- صلاحیت های محلی مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه های عمومی جزائی را در شروع به رسیدگی بیان نمائید.
۵- گواهینامه رانندگی شخصی که در تهران جعل شده به وسیله مأمور راهنمائی در رشت کشف شده است توضیح دهید اولاً جرم یا جرائم واقع شده چیبست؟ ثانیاً مرجع یا مراجع قضائی صالح به رسیدگی کدامند؟
۶- منظور از مرور زمان تعقیب یا اجرائی حکم در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چیست؟
۷- درچه مورادی محاکمات غیر علنی است؟
۸- در جرائم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق الهی ندارند در صورت عدم حضور متهم و وکیل وی در هیچ یک از جلسات با عدم اراسال لایحه آیا رأی دادگاه حضوری است؟
۹- در چه موردی دادستان حق مداخله در تحقیقات مقداتی جرائم را ندارد؟

سوالات ثبت و امور حسبی – بهمن ۱۳۸۷
۱-
الف) کسی که عاجز از اداره اموالش (بدون ابتلاء به ضایعه روانی) می باشد به شما مراجعه و تقاضا می نماید که به وکالت از او به دادگاه مربوطه مراجعه و تقاضا می نماید که به وکالت از او به داگاه مراجعه و استدعای تعیین امین شود شما در این خصوص چه اقداماتی به عمل آورده و به کدام دادگاه مراجعه خواهید کرد و تقاضای خود را به چه نحو مکتوب خواهید کرد؟
ب) بر طبق مقررات ق امورحسبی امین دارای چه اختیاراتی می باشد؟
ج)شخصی در محل اقامت دائمی خود (رشت) فوت نموده و املاک او بعضاً در رشت و بعضاً در کرج می باشد . کدام مرجع صالح به رسیدگی و صدور درخواست گواهی حصر وراثت می باشد.
۲- آقای الف به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارائه یک فقره چک ده میلیون تومانی درخواست صدور اجرائیه و توقیف مال آقای ب (صادرکننده چک) را می نماید پس از صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی مأمور اجرای ثبت تعدای از لوازم خانگی فروشگاه مدیون را توقیف می نماید شخص ثالث بعداً متوجه می شود که تلویزیون رنگی ای که در فروشگاه آقای ب بوده جزء اشیاء توقیف شده است به مأمور اجراء مراجعه اما مأمور از توقیف تلویزیون امتناع می نماید شخص ثالث به ناچار به رئیس ثبت مراجعه و خواستار رفع توقیف مال خود می شود رئیس ثبت نیز عمل مأمور اجرا را تأیید می نماید اگر شخص ثالث به شما مراجعه و استدعا نمود که در خصوص رفع توقیف به وکالت از او اقدام نمائید در صورت پذیرش وکالت چه اقداماتی به عمل آورده و به کدام مراجع شکایت خواهید کرد؟ و عنداللزوم به کدام ماده قانونی مراجعه خواهید کرد؟

خدمات الکترونیک