نمونه سوالات اختبار – بهمن 1392

نمونه سوالات ثبت و امور حسبی – بهمن 1392

نمونه سوالات ثبت و امور حسبی – بهمن 1392


 سوالات ثبت و امور حسبی – بهمن ۱۳۹۲

۱- آقای احمد به دفتر وکالت شسما مراجعه و اظهار می دارد ملکی را در پلاک ثبتی …..واقع شهرستان رشت به موجب سند رسمی به بیع شرط به مبلغ یک میلیوارد ریال با شرط خیار فصح به رد مثل ثمن مدت پنج سال از حسن خریداری نمودهاکنون مدت مذکور منقضی شده است و از شما می خواهد وکالت او را در طرح دعوای تسلیم مبیع بپذیرید آیا وکالت آقای احمد را می پذیرید یا خیر؟ در صورت عدم پذیرش دعوی مذکور نیز علت آن را توجیه نماید. درصورتی که احمد نحوه و کیفیت طرح دعوی به شما محول نمود تا به هر نحو ممکن حقوق او را استیفاء نمایئد با پذیرش وکالت وی در این خصوص چه اقدام قانونی معمول می دارید؟
۲- آقای (الف) که دارای سند مالکیت رسمی نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی شماره ….. می باشد به موجب اجاره نامه رسمی ملک خود را برای مدت ده سال به اقای (ب)به اجاره واگذار نموده و بوی اجاره احداث اعیانی می دهد و مستأجر اقدام به احداث بنا و غرص اشجار در عین مستأجره می نماید لیکن اعیان مستحدثه در اثر وقوع زلزله کلا منهدم می شود. با انقضاء مدت اجاره اکنون آقای (الف) برای رفع بیع تحویل مورد اجاره موصوف به شما مراجعه می نمیاد ایا وکالت او را می پذیرید یا خیر؟ در هر صورت مستدلاً شرح دهید.
۳- سلسله مراتب شیوه ای تقسیم ترکه را نام بدره و مختصرا تشریح نمائید.
۴- وراث متوفی منحصر است به زوجه و دو فرزند صغیرزوجه متوفی که قیم صغار گردیده برای مطالبه مهریه خود از ما ترک چه اقداماتی باید انجام دهد؟

سوالات جزای عمومی – بهمن ۱۳۹۲

۱- اتومبیلی با چند سرنشین دختر و پسر توسط مأمورین انتظامی در خیابان متوقف و سرنشینان آن دستگیر و به مرجع انتظامی و سپس دادسرا هدایت می شوند پرونده ی متشکله مآلاً با صدور کیفرخواست به اتهام رابطه ی نامشروع به دادگاه ارسال شده است. به عنوان وکیل متهمان از موکلین خود چگونه دفاع خواهید کرد؟
۲- اقدام (امین ) که مال امانی را به فروش رسانیده (کلاهبرداری) است یا ( خیانت در امانت)؟ چرا؟
۳- قانون گذار در مادتین ۵۸۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی چرا در دو عنوان جزایی مشابه -ورود به عنف- مجازات های مختلفی در نظر گرفته است؟
۴- راکب موتورسیکلت در نتیجه ی برخورد با کامیون فوت شده است. افسر کارشناس تقصیر راننده ی کامیون را ۲۰ درصد و میزان تقصیر راکب موتورسیکلت را ۸۰ درصد اعلام کرده است. پرونده با صدور کیفرخواست علیه راننده ی کامیون به اتهام قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی به میزا ۲۰% به دادگا ارسال گردید. اولیاء دم مقتول برای تفویض وکالت به شما مراجعه کرده اند. در صورت قبول وکالت مبانی دفاع و در فرض عدم پذیرش وکالت، دلیل یا دلایل آن را بنویسید.
۵- فردی مرتکب جرائم سرقت تعزیری ( بامجازات قانونی ۶ سال حبس)، خیانت در امانت( با مجازات قانونی ۶ ماه تا ۳ سال حبس)، ورودبه عنف به ملک غیر( با مجازات قانونی ۹۱ روز تا ۶ ما حبس )، شهادت کذب ( بامجازات قانونی ۴ ماه تا یک سال حبس) گردیده است. ضمناً وی دارای دو فقره سابقه محکومیت قطعی به تحمل ۴ ماه حبس به دلیل ارتکاب جرائم عمدی می باشد که ظرف ۳ سال گذشته به اجرا درآمده است. با لحاظ موازین حاکم بر تعدد جرم، حکم دادگاه را در محکومیت مرتکب، مشخص نمایید.
۶- لطفاً به طور مستند و مستدل توضیح دهید آیا جرایم عقیم و محالف در قانون مجازت اسلامی مصوب ۹ جرم انگاری شده است؟

سوالات آئین دادرسی کیفری – بهمن ۱۳۹۲
سؤالات تحلیلی:
۱- با توجه به مدلول مادتین ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری تحلیل نمایید که آیا بین این دو ماده تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود تعارض ایا امکان رفع تعارض و جمع این دو ماده امکان پذیر است؟
ماده ۱۴۵ در مواری که متهم حضور نیافته و محکوم شد ، محکوم به با ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زایر بر آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.
۱۴۶ در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای قندی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی ….پرداخت خواهد شد و زاید ب را« بازگردانده می شود . در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.
۲- در مورد مرور زمان کیفری تحلیل کیند:
الف) قلمرو(جرائم تحت شمول ) و مدت مرور زمان شمایت چیست؟
ب) وضعیت مدت مرور زمان تعقیب و مرور زان صدور حکم قطعی را با هم مقایسه کنید.
ج) مفهوم مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم قطعی را با هم مقایسه کنید.
د) در صورتی که جرم مورد تعقیب و مرور زمان صدور در دادگاه شود این مرجع چه رأیی صادر خواهد نمود.
۳- ضمن بیان مفهوم نهاد ترک تعقیب شرایط ، آثار و ایراد وارد بر آن را توضیح دهید؟
۴-فرآیند صدور رأی اصراری را با ذکر یک مثال تبیین کنید و اثرذ آن را در مقایسه با رأی وحدت رویه ذکر کنید.
ب) به همه ی سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید
۱- مهرداد متهم به جرم جاسوسی ( با مجازات قانونی ۱ تا ۱۰ حبس) در ارومیه و جرم تخریب ساده ( با مجازات قانونی ۶ ماه تا ۳ سال حبس) در سنندج و جرم قتل عمدی در رشت می شود. دادگاه یا دادگاه های صالح از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تعیین شود؟
۲-در سؤال قبل بر فرض اینکه دادگاه ها از حیث صلاحیت ذاتی متفاوت باشند . مق تقدم رسیدگی با کدام مرجع است؟
۳- اگر دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان نسبت به شکایتی به عدم صلاحیت خود و به صلاحیت هیأت تشخیص کار و امور اجتماعی عقیده داشته باشد. تکلیف قانونی برای ادامه تعقیب چیست؟
۴- بازپرس شهرستان تالش قرار بازداشت موقت نسبت به هوشنگ( متهم به قتل عمدی) صادر می کند امر دادستان با آن مخالف باشد. تکلیف قانونی چیست؟
۵- در مسأاله قبل اکر متهم به قرار بازداشت اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض را ذکر کیند
۶- رأی کیفری شورای حل اختلاف در چه مرجع یا مقامی قابل تجیدنظر است؟
۷- مرجع صدور یا رد قرار قبولی اعاده دادرسی در امو رحقوقی و کیفری را ذکر کنید
۸- مرجع تجدیدنظر رأی دادگاه انقلاب راجع به مجازات اعدام اشخاص متهم به جرم بغی را ذکر کنید.

سوالات حقوق مدنی – بهمن ۱۳۹۲

۱- شهاب به دفتر شما مراجعه و می گوید: در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ یک دستگاه آپارتمان خود را با سند عادی به مبلغ Aریال به کیان فروختم. کل ثمن را گرفتم و بعد از دفتر اسناد رسمی حاضر و وکالتنامه ای جامع و کامل و بلاعزل به خریدار تفویض تا او هر زمان خواست مقدمات را فراهم و سند رسمی معاله را در دفترخانه به وکالت از من امضاءکند. از آنجائی که آپارتمان در رهن بانک ملی بود، در سند عادی بیع متعهد شده بودم ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ سند عادی ملک را فک رهن نموده تا خریدار بتواند سند رسمی انتقال را در دفترخانه به نام خود امضاء نماید. من روز بعد به بانک رفتم تا مبلغ بدهی را واریز کنم بانک مبلغ طلب خود را ۳۵۰ میلیون ریال اعلام کرد. من اعتراض کردم و نحوه محاسبه را وقتی توضیح داد نپذیرفتم و اعلام کردم از واریز این مبلغ معذورم و علیه شما در شورایعالی بانک ها شاکی و تقاضا می کنم حسابرسی جهت بررسی بدهی م اعزام نمایند که این کار را انحام داده ام. ولی ده روز بعد اظهانامه ای از ناحیه خریدالر به من ابلاغ شد که تهدید کرده بود اکر به تعهد خود که فک رهن ملک است عمل نکنم شخصاً به بانک مراجعه و مبلغ اعلامی را پرداخت خواهد کرد. در پاسخ نوشتم به دلیل اختلاف بین من و بانک نحوه محاسبعه بدهی ام در شورایعالی بانک ها شاکی شده ام . لذا تا وقت رسیدگی موضوع و ر وشن شدن دقیق بدهی من، از پر داخت طلب ادعایی بانک و ر فک رهن آپارتمان معذورم و به شما اجازه نمی دهم مبلغ اعلامی بانک را بپردازیدو علیرغم پاسخ منفی من به کیان، ایشان بهر بانک ملی مراجعه و مبلغ ۳۵۰ میلیون ریالی که بانک برای فک رهن خواسته بود به حساب بانک واریز و حالیه دادخواستی به خواسته مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال با حسارات قانونی به طرفیت من تقدیم که امروز نسخه ای از آن به من ابلاغ شده است. از شما می خواهد تا وکالت اش را قبول نمایید. قبول یا عدم قبول وکالت شهاب را مستدل و مستند مرقوم فرمایید.
۲- کیانوش به شما مراجعه و چنین توضیح می دهد: بر اساس رأی قطعی دادگاه کاوه محوم به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال در حق من شد. محکوم علیه یک ماه قبل فوت کرد. ورثه حین الفوت وی سه پسر به نامه های ساسان، سامان و سلمان است. روزی به ساسان که پسر بزرگ آن مرحوم بود مراجعه و ضمن ارائه احکام و توضیح ماوقع از وی خواستم با توجه به احکام قطعی پردتان مبلغ سیصد میلیون ریال به من بدهکار است شما شرعاً و قانوناً باید این مبلغ را پرداخت کنید. او هم فوراً سیصد میلیون ریال را پرداخت کرد. ولی امروز دادخوساتی به من ابلاغ شد که خواسته آن تقاضای استرداد مبلغ دویست میلیون ریال از سیصد میلیون ریال پرداختی به من است. وکیل ساسان در دادخواست نوشته است ما ترک مرحوم پدرم ۹۶۰ میلیون ریال وجه نقد بود که در حساب کوتاه مدت پدرم در بانک صادرات بود بعد از اخذ گواهی حصر وراثت با دو برادرم به بانک رفتیم و مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال را بانک به نسبت مساوی به ما پرداخت کرد. وقتی کیانوش به من مراجعه و رأی قطعی را نشان داد، من به اشتباه به جای اینکه یکصد میلیون ریال به محکوم له پرداخت کنم تمام محکوم به را پرداخت کرد. در حالیکه دویست میلیون ریال را دو برادرم باید پرداخت کنند. آنان مثل من سهم خود را از ماترک دریافته داشته اند. طبق قانون هر ورثه نسبت به سهمی که از برده مسئول پرداخت دیون مورث است نه بیشتر . کیانوش از شما تقاضا دارد تا وکالت وی را بپذیرید او معتقد است من بیش از طلبم نگرفته ام . ساسان باید مبلغ خواسته را از برادران خود مطالبه کند نه از من. ایا وکالت کیانوش را می پذیرید؟ دفاع شما چیست؟ اگر قبول وکالت نمی فرمایید چرا؟
۳- با توجه به مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ قانون مدنی زیر را مستدل و مستند پاسخ فرمایید:
الف) غرامات چیست؟
ب) اگر به دلیل بعد زمان و تورم بهای مبیع چند برابر شده باشد، خریدار حق دارد بهای روز مبیع را ( مبیعی که مستحق للغیر در آمده است) از فروشنده مطالبه کند؟
ج) خریدار بی اطلاع در متن زمین خریداری بنایی در چد طبقه احداث کرده است و حالیه بر سااس رأی قطعی دادگاه محکوم به خلع ید و ازاله اعیان شده است( بر اساس دعوایی که مالک قانونی زمین علیه خریدار طرح کرده بود) آیا خریدار می تواند هزینه های ساختمان چند طبقه احداثی را از فروشنده مطالبه نماید؟

۴- وجوه افتراق مادتین ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی را مرقوم و برای هر یک مثالی بزنید.

 

 

 

 

خدمات الکترونیک