نمونه سوالات اختبار – مرداد 1390

نمونه سوالات ثبت و امورحسبی – مرداد 1390

نمونه سوالات ثبت و امورحسبی – مرداد 1390


نمونه سوالات ثبت و امورحسبی – مرداد ۱۳۹۰
۱- آقای الف به موجب سند رسمی از آقای ب پنجاه میلیون تومان طلبکار می باشد. به علت عدم تأدیه دین در موعد مقرر قانونی در سند ذمه، داین به داره ثبت مراجعه و درخواست صدور اجرائیه می نماید. پسی از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به مدیون، مشارالیه به شما مراجعه و اعلام می دارد که مبلغ ۳۰ میلیون تومان از ۵۰ میلیون تومان را قبل از صدور اجرائیه به داین پرداخته و رسید عادی اخذ کرده است. رسید عادی را به ثبت محل ارائه اما داین اعلام داشت که رسید را قبول ندارد و خواستار ادامه عملیات اجرائی شده است. حالیه چون قادر به دفاع از خود نمی باشد وکالتش را قبول نمایید. شما پس ازقبولی وکالت مدیون چه اقداماتی را باید به عمل آورید و دعوی خود را تحت چه عنوان مطرح خواهید کرد و چون عملیات اجرای از طرف ثبت ادامه خواهد داشت چه اقدامی نیز در خصوص توقف عملیات اجرائی مبذول خواهید داشت. شرح درخواست را چگونه عنوان می نمائید. مشروح خواسته خود را اختصاراً انشاء نمائید.
۲- آقای الف خانه کلنگی خود را که دارای سند مالکیت رسمی عرصه و اعیان بوده ضمن قراردادی در اختیار خانم ب جهت احداث ۸ واحد آپارتمان قرار می دهد. برابر قرارداد سازنده مکلف گردید که پس از احداث هشت واحد آپارتمان سه واحد از آن را مجاناً به صاحبخانه کلنگی ( در ازاء بهاء آن) بده. سازنده خانم ب بعد از احداث آپارتمان ها برای تفکیک آپارتمان ها به اداره ثبت مراجعه و درخواست تنظیم صورتمجلس تفکیکی می نماید ثبت محل ادعا می نماید که قسمتی از عرصه ملک متعلق به همسایه است و من باب اشتباه تمام عرصه خانه برای اقای الف سند مالکیت صادر شده است و از تنظیم صورتمحلس تفکیکی خودداری می نماید. آقای الف به شما مراجعه می نماید شما به عنوان وکیل دعاوی به کدام مرجع مراجعه خواهید نمودو مشروح خواسته خود را چگونه انشاء می نمایید در صورتی که رأی مرجع رسیدگی مبنی بر حقانیت موکل شما نباشد آیا این رأی قابل شکایت در مرجع دیگری است یا خیر؟ مشروح خواست خود را اختصاراً بنویسید.
۳- آقای الف در اثر کبر سن عاجز از اداره اموالش می باشد و نیاز به امین دارد به شما که دارای پروانه وکالت هستید مراجعه و می خوناهد که این مهم را برایش انجام دهید شما چه اقدامی معمول خواهید نمود.
۴- امین برای اداره اموال عاجز دارای چه اختیاراتی می باشد؟
۵- امور قیمومت راجع به کدام دادگاه است؟ اگر محجور در خارج از کشور باشد به کدام مرجع باید مراجعه شود؟
۶- برای شخص الف حکم رفع حجر صادر شده است چه افرادی حق پژوهش خواهی دارند؟
۷- تحریر ترکه چیست؟

سوالات حقوق مدنی- مرداد ۱۳۹۰

۱- آقای امید به شما مراجعه و چنین توضیح می دهد:
در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ قراردادی با آقای اصغر امضاء کردم مبنی بر اینکه از تاریخ ۱/۲/۹۰ به مدت ۵ ماه هر روز دو تن گندم در کارخانه آردکوبی اصغر، تحویل و تخلیه کنم و ثمن را که یک میلیارد تومان است در اخرین روز تخلیه دو تن گندم دریافت نمایم مشروط بر اینکه دو ماه بعد از تحویل و تخلیه گندم آقای اصغر ششدانگ پلاک ۴۰۰ را به عنوان وثیقه به مبلغ یک میلیارد تومان در رهن من قرار دهد.یا آقای زارعی به عنوان ضامن پرداخت بهای گندم ها، ذیل قرارداد فیمابین( به تاریخ ۲۰/۱/۹۰) را امضاء کند. دو ماه است که هر روز دو تن گندم را در کارخانه آرکوبی اصغر تحویل و تخلیه کرده ام. یعنی به تعهد قراردادی خود بدون تأخیر عمل نموده ام ولی امروز اظهارنامه ای به من ابلاغ شد که اسغر برای من ارسال نوشته است به دلایلی امکان توثیق پلاک ۴۰۰ مقدور و ممکن نیست. ایا امید می پرسد آیا از فردا به سیاق سابق هر روز دو تن گندم را باید در کارخانه اصغر تحویل و تخلیه نمایم؟
به عنوان وکیل امید اقداماتی که انجام خواهید داد مستدل و مستند به مواد قانونی به طور واضح و روشن مرقوم فرمایید و به سؤالی وی مبنی بر ایکه به سیاق سابق مفاد قرارداد را اجرا کند یا خیر چه پاسخی می دهید؟

۲- آقای مهران ششدانگ یک باب دکان به پلاک ۱۵ واقع در رشت را طی سند عادی مورخ ۱/۳/۱۳۸۹ با اخذ سرقفلی جهت شغل کتابفروشی به اقای شاهین برای مدت دوسال اجاره داد. در سند اجازه شرط شده است . مستأجر حق تغییر شغل ندارد و اجاره بها را باید در پایان هر ماه به مؤجر پرداخت و رسید اخذ نماید. در صورت تخلف مستأجر از شروط اجاره مؤجر حق فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را دارد. بعد از گذشت یک سال از تاریخ سند عادی اجاره شاهین ( مستأجر) بدون تحصیل اجازه از مؤجر تغییر شغل داده و از مورد اجاره برای شغل نانوایی استفاده می نماید. مؤجر پس از تأمین دلیل از مورد اجاره تقاضایی به دادگستریی تقدیم و به دلیل تخلف مستأجر از شرط سند اجاره مستدعی صدور دستور تخلیه می شود. تقاضا به یکی از شعب دادگاه ارجاع می شود. دادرس شعبه با توجه به سند اجاره و تأمین دلیل دستور تخلیه عین مستأجره را می دهد. پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال می شود. دادورز کتبا از دادرس دستوردهنده پرسش می نماید. با توجه به اینکه مستأجر در ابتدای امر مبلغی به عننوان سرقفلی به مؤجر پرداخت نموده است و این امر در اجاره نامه درج گردیده است. ایا اجرای دستور تخلیه بعد از اخ سرقفلی از مؤجر باید انجام گیرد؟ دادرس در ذیل نامه دادورز می نویسد: با توجه به بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجذر ۱۳۴۵ چون مستأجر از شرط سند اجاره تخلف کرده است در نتیجه مستحق اخذ سرقفلبی نمی باشد و تخلیه بدون سرقفلی انجام شود. متعاقب این دستور دادورز اخطاریه ای برای مستأجر ارسال تا ظرف مدت ۳ روز جهت ارای دستور تخلیه در اجرای احکام مدنی حاضر شود. در این موقع مستأجر به شما مراجعه و کلیه مدارک را ارائه و تقاضای قبول وکالت دارد. آیا وکالت را می پذیرید؟ اگر قبول نمی کنید چرا؟ در صورت قبول وکالت مستأجر کلیه اقداماتی که برای احقاق حق مستأجر (موکل خود) انجام می دهید به طور مشروح و مسیتند مرقوم فرمایید.
۳- آقای شهرام ششدانگ پلاک ۹۹ را طی سند رسمی در دفترخانه ۱۵ به کیوان انتقال قطعی می دهد. سه ماه بعد نامبردگان پنهانی سند عادی تنظیم و مبادله می نمایند. مبنی بر اینکه سند رسمی پلاک ۹۹ در دفترخانه صوری بوده و فاقد اعتبار است. لذا طرفین متعهدند ظرف مدت ۱۵ روز در دفترخانه حاضر و نسبت به اقاله ملک اقدا کنند. با توجه به مراتب فوق بفرمایید:
اولاً سند عادی مورد اشاره می تواند اعتبار سند رسمی را از بین ببرد؟
ثانیاً در مورد آثار سند پنهانی عادی مرقوم نسبت به اشخاص ثالث ( منظور معاملاتی است که اشخاص ثالث قبل یا بعد از سند عادی نسبت به پلاک ۹۹ با یکی از طرفین سند رمسی داشته اند) چه نظری دارید؟
۴- خانم یوسفی با ارائه مدارک لازم به شما مراجعه و چنین توضیح می دهد:
۵- سال ۱۳۸۴ بنیاد علوی ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۵ به مساحت ۹۰۰ متر مربع را به من فروخت . سند رسمی امضاء و مبیع تحویل من شد چون معامله بر اساس صورتمجلس تفکیکی صورت گرفته بود من به ثبت مراجعه و ثبت با توجه به خلاصه معامله ارسالی دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی مبادرت به صدور مالکیت به نام من به مساحت ۹۰۰ متر مربع نمود. سال ۱۳۸۷من عین مورد مالکیت خود را طبق سند رسمی به خانم زمانی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۵ ریال از قرار متری ۰۰۰/۳۵۰ ریال قولنامه کردم . مبلغی را همزمان با قولنامه و بقیه را در دفترخانه همزمان با امضای سند رسمی از خانم زمانی دریافت نمودم. خانم زمانی پس از دریافت پروانه از شهرداری یک باب خانه در متن پلاک ۵۵ احداث نمود و حالیه در ان سکونت دارد. اواسط سال ۸۹ دادخواستی به من ابلاغ شد که عیناً تقدیم می گردد. همانطوری که مطالعه فرمودید، خواهان ( خانم زمانی) در دادخواست گفته است خوانده پلاک ۵۵ به مساحت ۹۰۰ متر مربع را به مبلغ فوق به من فروخت ولی حالا متوجه شدیم که متراژ پلاک مورد معامله خوانده با من ۷۰۰ متر مربع است . در حالیکه خوانده بهای ۹۰۰ متر را از من دریافت کرده است. تقاضای صدورحکم علیه خوانده به استرداد بهای ۲۰۰ متر به اضافه خسارات را دارم . خانم یوسفی اضافه کرد اولا متراژ ملک در سند مالکیت من ۹۰۰ متر مربع بود. ثانیاً در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه که به امضای من و خریدار با اطلاع از کمیت و کیفیت مورد معامله مبادرت به امضای سند حاضر نموده است. ثالثاً زمانی که شهرداری پروانه احداث بنا به متقاضی می دهد زمین را متراژ می کند. اگر زمین کسری داشت یعنی ۹۰۰ متر مربع نبود ایشان همان زمان باید اعتراض می کرد و معامله را فسخ می کرد نه اینکه بنا بسازد و در ان سکونت کند. بعد ادعای بهای کسری را داشته باشد. به عنوان وکیل خانم یوسفی دفاع خود را مستدل و مستند مرقوم فرمایید.

سوالات حقوق جزا- مرداد ۱۳۹۰

۱- به مسئله زیر به طور مستدل و مستند پاسخ دهید:
احمد با همسایه اش بهرام به شدت اختلاف داشت . ضمن مراجعه به مهران که متخصص هیپنوتیزم بوده است با پیبشنهاد وجه قابل توجهی از وی می خواهد تا ابتدا او را هیپنوتیزم کرده کرده سپس به قتل بهرام هدایت نماید. مهران با قبول این پیشنهاد و دریافت قسمتی از وجه احمد را به خواب مصنوعی فرو بردی و کاملا تحت امر خود قرار می دهد و سپس طبق توافق و نقسشه وی را به سوی قتل بهرام هدایت می نماید و در نتیجه بهرام به دست احمد به قتل می رسد . پس از قتل و در همان حالت خواب مصنوعی با هدایت مهران تمام وجوو نقد مقتول را می رباید و در اختیار مهران قرار می دهد. پس از دستگیری هر یک از آنها مسئولیت قتل و سرقت را به دیگری نسبت می دهند . عنوان یا عناوین مجرمانه و میزان مسئولیت هر یک را تحلیل کنید

۲- در مورد جرم جعل به سوالات زیر مستدل و مستند پاسخ دهید.
الف) آیا شباهت نوشته مجعول با نوشته اصل شرط است یا خیر؟
ب) جرم جعل ، جرم مطلق است یا مقید؟
ج) ماهیت رکن مادی جرم جعل فعل است یا ترک فعل یا هر دو؟
د) عنصر یا عناصرتشکیل دهنده رکن معنوی( روانی) ای جرم را تحلیل کنید.

۳- با توجه به بندهای یک و دو قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۲۲ قاون مجازات اسامی به مسائل زیر ایسخ دهید:
الف) این مقررات را با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ( تخفیف مجازات) را از نظر شرایط و آثار بررسی کیند.
ب) اگر شخصی مرتکب جرم قتل غیر عمی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی شود که برای این جرم در ماده ۷۱۴ ق.م.۱ شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است. تحلیل کنید که آیا امکان اعمال بند ۱ ماده ۳ قانون وصول ………..می باشد یا خیر؟
ج)اگر شخصی مرتکب جرمی شود که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۳ ماه باشد . با توجه به بند ماده ۳ قانون وصول .. که قاضی را مخیر کرده است. حکم به حبس صادر یا جزای نقدی صادر کند . در صورتی که دادگاه بدوی متهم را به دو ماه و نیم حبس محکوم کند. اگر شما وکیل متهم باشید می توانید در مرحله تجدیدنظر غیر قانونی بودن حکم را اثبات کنید . یا اینکه به نظر شما حکم صادره فاقد هر گونه اشکالی است؟
د)اگر شخصی مرتکب جرمی با مجازات قانونی بیش از سه ماه حبس باشد . تحلیل کنید که آیا امکان صدور حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز در صورت وجود جهات تخفیف وجود دارد یا خیر؟
ذ) اگر متهمی در دادگاه بدوی با توجه وضع خاص محکوم به مجازات مخفف شود. ایا دادگاه تجدیدنظر می تواند با توجه گذشت شاکی مجددا مجازات وی را تخفیف دهد؟
۴- در خصوص تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران به سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید:
الف) ضابطه تشخیص تعدد از تکرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چیست؟
ب)در تکرار جرم آیا اصولا مجازت شخص تکرار کننده قابل تشدید است یا خیر؟
ج) آیا علاوه بر صدور حکم به مجازت توسط قاضی دادگاه امکان صدور دستور مانند تعلیق اجرای مجازات میسر است یا خیر؟
د) آیا در تکرار جرم امکان تخفیف مجازات وجود دارد یا خیر؟
د) ضمن بیان تفاوت تعدد معنوی از تعدد مادی با ذکر مثال توضیح دهید که در تعدد معنوی کدام سیستم تشدید حاکم است؟

سوالات آئین دادرسی کیفری- مردا د۱۳۹۰

۱- اصطلاحات دادرسی کیفری زیر را با توجه به مقررات ایران به اختصار تحلیل کنید:
الف) احاله دعوای جزایی ب) قرار اناطه ج) قرار ترک تعقیب د) رأی اصراری

۲- تحلیل کنید که رویکرد قانون دادرسی کیفری ایران راجع به قرار بازداشت موقت به ویزه در خصوص الزامی بودن یا نبودن آن و همچنین حداکثر مدت این قرار در دادسرا و دادگاه چیست؟
۳- در صورتی که شخصی متهم به ارتکاب جرم قتل عمدی در حوزه قضایی بخش رحیم آباد رودسر گردد و تحت تعقیب قرار گیرد به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) مقام یا مرجع انجام تحقیقات ی
ب) مقام یا مرجع ناظر بر انجام تحقیقات مقدماتی
ج) در صورت حدوث اختلاف در صدور قرار مجرمیت بین مقامات بند الف و ب (مارالذکر) مرجع حل اختلاف
د) مقام یا مرجع صدور کیفرخواست
هـ) مرجع رسیدگی بدوی
و) مرجع رسیدگی تجدیدنظر
ز) مرجع صدور قرار قبولی اعاده دادرسی
ک) مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی دادرسی

۴- فریبرز مرتکب جرم کلاهبرداری و صدور چک بی محل و خیانت در امانت به ترتیب در شهرهای رشت- کرج و ساری می شود . دادگاه یا دادگاه های صالح را از حیث صلاحیت محلی تعیین کنید(مرجع واحد صلاحیت ذاتی برای همه جرائم مذکور دادگاه عمومی جزایی است)
۵- یک تبعه ایرانی در استانبول ترکیه مرتکب جرم زنای به عنف نسبت به یک ایرانی شده است و محل اقامت دائمی وی شهر تبریز است. متهم در فرودگاه تهران دستگیر می شود . دادسرا و دادگاه صالح را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تعیین کنید.
۶- اگر دادگاه عمومی جزایی بندرانزلی نسبت به شکایتی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی صادر کند تکلیف برای ادامه تعقیب چیست؟
۷- مرجع رسیدگی بدوی به اتهام محاربه ارتکابی در شهر سنندج دادگاه……….است و مرجع تجدیدنظر رأی اعدام مربوط به اتهام مذکور…………….است.
۸- مرجع ریسیدگی به اتهام غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی فرماندار شهرستان رودبار گیلان ارتکابی در حوزه قضایی شهرستان اردبیل از حیث صلاحیت ذاتی و محلی به ترتیب ……………..و…………………….. است.
۹- مرجع تجدیدنظر رأی کیفری شورای حل اختلاف…………………… است.

سوالات آئین دادرسی مدنی- مرداد ۱۳۹۰

۱- حسین در دعوائی که علی به طرفیت احمد به خواسته بیش از مبلغ سه میلون ریال اقامه نموده است به عنوان ثالث وارد می شود . چون دادخواست او ناقص بوده دفتر دادگاه قرار رد آن را صادر می کند که در اثر اعتراض حسین دادگاه قرار رد آن را صادر می کند که در اثر اعتراض حسین دادگاه قرار دفتر را تأیید می نماید. با فرض پذیرش حسین به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) شما به عنوان وکیل حسین در فرض مطروحه چه اقدام قانونی به عمل می آورید؟
ب) چنانچه تا قبل از مراجعه حسین به شما دعوی اصلی منجر به صدور حکمی که متضمن تشییع حقوق ادعائی موکل شما شده باشد چه راهکار قانونی در کدام مرجع قضایی برای احقاق حقوق موکل قابل انجام است؟

۲- بابک و کیومرث و ارژنگ مشاعاً مالک یک باب مغازه در شهرستان رشت می باشند که آن را در سال ۱۳۷۴ به موجب اجاره نامه عادی به مدت یک سال به فریدون اجاره می دهند در سال ۱۳۷۷ بابک که بیکار و نیاز مبرم جهت کسب و کار به مورد اجاره دارد برای تخلیه مغازه به شما مراجعه می کند اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) آیا به نظر شما دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی بابک قابل پبیشرفت می باشد و شما وکالت ایشان را می پذیرید؟ چرا؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دعوی مزبور در چه صورت و تحت چه شرایطی قابل پیشرفت می باشد.
ب) چنانچه سابقاً دعوی تخلیه به لحاظ نیاز شخصی مطرح که در دادگاه مورد رسیدگی واقع و حکم قطعی به رد آن صادر گردیده باشد. ایا طرح دعوی مجدد تخلیه به جهت یاد شده قابل استماع است یا خیر؟ چرا؟

۳- نادر به اتهام جعل سند عادی معامله از محسن شکایت کیفری می نماید. دادسرای عمومی محل پس از ارجاع امر به اداره تشخیص هویت و وصول نظریه اداره مذکور که به لحاظ مخدوش بودن اثر انگشت ذیل مستند مورد ادعای جعل آن را قبال تشخیص و اظهار نظر ندانسته و در نتیجه قرار منع پیگرد محسن از اتهام جعل صادر و قطعی شده است، سپس محسن به استناد سند عادی یاد شده دعوی اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت صادر و قطعی شده است، سپس محسن به استناد سند عادی یاد شده دعوی اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت نادر اقامه نموده و نادر در اولین جلسه دادرسی ضمن ادعای جعل اصالت سند مذکور را مورد تعرض قرار داده است.
با این توصیف:
الف)چنانچه ملک مورد دعوی واجد سابقه ثبتی به نام شخص ثالث باشد آیا دعوی مطروحه اساساً قابل پذیرش است یا خیر؟
ب) بر فرض اینکه دادگاه دعوی مطروحه را قابل رسیدگی بداند آیا می تواند به ادعای جعل رسیدگی نماید یا خیر؟
ج) چنانچه دادگاه با وصف صدور حکم کیفری به کیفری مذکور خود را مستغنی از رسیدگی به اصالت سند دانسته و سند معامله مذکور را مستند صدور حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید قرار دهد و حکم نیز در مرحله تجدیدنظر تأیید شود، به نظر شما چه راهکاری برای ثبات حقانیت نادر و رفع تظلم از وی وجود دارد؟

۴- هر گاه در دعوی حقوقی دادگاه قرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید آیا بنظر شما خوانده می تواند خسارت وارده به خود از قبیل حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید؟( با ذکر مبانی توجیهی و استدلال)
۵- مسعود که مقیم شهرستان رشت بوده فوت نموده و وراث حین الفوت او عبارتند از زهرا و کامران (فرزندان) و ثریا(همسر) آن مروم و دارائی متوفی منحصر است به قدرالسهم موروثی پدری او نسبت به سرقفلی یک باب دکان واقع در شهرستان آستارا که از سال ۱۳۵۵ در اجاره پدر متوفی بوده، اکنون ثریا همسر مسعود جهت استیفای حقوق خود از بابت مهریه که پانصد سکه بهار ازادی می باشد و قدرالسهم موروثی خویش از مسعود به شما مراجعه می نماید که وکالت او را بپذیرید به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) دعوی خود را با چه خواسته ای و به طرفیت چه کسانی و در کدام مرجع قضائی صالح اقامه می نمایید؟ (با استناد به مقررات قانونی حاکم بر موضوع)
ب) پس از صدور حکم به نفع موکل و قطعیت آن در مرحله اجرا تحلیل حقوقی خود نسبت به نحوه و کیفیت استیفای محکوم به از ماترک یاد شده را بیان نمائید.

سوالات حقوق تجارت – مرداد ۱۳۹۰

۱- آقای احمدی تاجری ست که به صادرات و واردات کالا اشتغال دارد در فروردین ماه ۸۹ یک دستگاه تریلی کانتیرکش در شهرستان اراک توقیف شده و محموله ی ان قاچاق تعریف و متعلق به دارالتجاره آقای احمدی تشخیص گردید دادگاه انقلاب طی حکمی به تاریخ ۲۷/۳/۸۹ علاوه بر ضبط کالا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ تومان مقرر نمود در شهریور ماه همان سال دادگاه بازرگانی استان تهران دادنامه قطعی ورشکستگی آقای احمدی را صادر نمود لطفا به سوالات مرتبط ذیل به طور مستدل پاسخ دهید:
الف) ایا آقای احمدی به عنوان یک فرد ورشکسته می توان شخصاً به انتخاب وکیل و انعقاد قرارداد وکالت و تعیین حق الوکاله مبادرت نماید یا خیر؟
ب) با توجه به اینکه جریمه جنبه مجازات دارد و در مقوله حقوق عمومی تعریف می شود که برای مستنکف از پرداخت مجازات حبس پیش بینی شده نظر شما در خصوص توقیف نامبرده چیست؟
ج) آیا قاضی اجرای احکام در وصول جریمه رجحانی نسبت به سایر طلبکاران دارد یا خیر ؟
د) با توجه به ورشکستگی تاجر آیا طلبکاران یا اداره تسویه می توانند دادخواست رفع توقیف کالاهای ضبط شده را در جهت تأمین منافع خود تقدیم دارد یا خیر؟

۲- در چه مورد یا مواردی اعلام ورشکستگی شرکت تجاری مقدمه اعلام ورشکستگی شرکاء خواهد بود؟
۳- در شرکت با مسئولیت محدود کسانی که سهم الشرکه نقدی بیش از قیمت واقعی تقویم کرده باشند، مرتکب چه جرمی شده اند؟
۴- آیا یک شخص حقوقی می تواند یکی از شرکای شرکت تضامنی باشد؟ به چه دلیل ؟ در صورت اثبات آیا شخصیت حقوقی می تواند به تنهایی شرکت تضامنی تأسیس نماید؟
۵- نحوه استهلاک هزینه های مربوط به تأسیس شرکت چیست؟ استهلاک هزینه های مربوط به افزایش سرمایه به چه نحو است؟
۶- ایا قرارداد حمل و نقل دریائی مشمول قانون تجارت می شود یا خیر؟ در سکوت قانون تجارت تابع کدام مقررات خواهد بود؟با ذکر دلیل توضیح دهید؟

 

خدمات الکترونیک