نمونه سوالات اختبار – بهمن 1398

نمونه سوالات تجارت – بهمن 1398

نمونه سوالات تجارت – بهمن 1398


 سوالات تجارت – بهمن ۱۳۹۸

۱- شرکای شرکت تضامنی به دفتر وکالت شما مراجعه و اعلام می دارند در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی و یا شرکت با مسئولیت محدود در تردید می باشند:
الف) آیا امکان تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی و یا با مسئولیت محدود وجود دارد یا خیر؟ در صورت تبدیل آیا تغییری در شخصیت حقوقی شرکت ایجاد می گردد؟
ب) در صورت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، وضعیت حقوقی طلبکاران ثالث که مطالبات آنان قبل از تبدیل ایجاد شده است چگونه خواهد بود؟

۲- شرکت الف در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ مبادرت به خرید یکصد شاخه آهن ۱۴ با قیمت یکصد میلون تومان از شرکت ب می نماید و مبلغ سی میلیون تومان از قیمت آن را بلافاصله به شرکت فروشنه پرداخت می نماید در خصوص مانده ثمن معامله توافق می گردد مانده در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ به حساب شرکت فروشنده پرداخت گردد. کالا از سوی فروشنده برای تحویل به خریدار تحویل متصدی حمل و نقل می گردد. متصدی حمل و نقل در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۷ به مرسل الیه اعلام می دارد کالا به مقصد رسیده و باید آن را در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ تحویل گیرد. بلافاصله پس از ان « قبل از تحویل کالا» ارسال کننده ضمن قبول مسئولیت هزینه حمل و نقل و خسارات دستور استرداد کالا را به متصدی حمل و نقل می دهد به نظر شما:
مشروحاً اعلام نمایبید:
الف) متصدی حمل و نقل در اینگونه موارد با چه تکلیفی مواجه ایست؟
ب) آیا ورشکستگی خریدار تأثیری در تکلیف متصدی حمل و نقل از حیث تحویل و یا استر داد ایجاد می نماید؟

سوالات حقوق مدنی- بهمن ۱۳۹۸

۱- آقای الف طی وکالتنامه رسمی به آقای ب وکالت بلاعزل می دهد که زمین او را به هر مبلغ و به هر میزان و به هر کس اعم از خود یا دیگری فروخته و رسماً انتقال و ثمن را به موکل پرداخت کند. وکیل ( آقای ب) زمین موضوع وکالت را به آقای ج با ثمنی بسیار کمتر از قیمت روز فروخته و ضمن فروش با استفاده از اختیارات حاصل از وکالتنامه رسمی، تمامی خیارات از جمله خیار غبن فاحش و خیار غبن فاحش را از خود ساقط می کند . اکنون مالک و موکل ( آقای الف) به دفتر شما مراجعه و ادعا می کند که وکیل او باید ثمن معامله را به نرخ روز به او پرداخت کند . شما به عنوان وکیل ایشان: اولاً چه نوع دعوایی با کدام خواسته مطرح می کنید؟ ثانیاً پاسخ شما به ایراد وکیل خوانده مبنی بر اینکه در حدود اختیارات وکالتنامه قید شده وکیل می تواند « به هر مبلغ و به هر میزان » اقدام به فروش کند چه پاسخی خواهید داشت؟ مستندل و مستند پاسخ دهید.
۲- خانم الف در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و تمامی ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی مهریه خود را به شوهرش ( آقای ب) هبه نموده است و اکنون به دفتر شما مراجعه و خواستار مطالبه مهریه خویش می باشد آیا وکالت ایشان را می پذیرید؟ در هر صورت دلایل خود را به صورت مستدل و مستند توضیح دهید.
۳- در پرونده ای که شما وکیل خواهان هستبد، مستند دعوا یک فقره سند عادی ست که طی آن مورث خواندگان یک قطعه زمین را به موکل شما فروخته و ثمن را دریافت نموده است و شما نیز به عنوان وکیل خواهان دادخواستی تقدیم نموده اید. وکیل خواندگان در جلسه نخست دادرسی ایراد نموده است که فروشنامه مستند دعوا به امضای خریدار (خواهان) نرسیده است و لذا ایجاب فروشنده به قبول خریدار منتهی نگردیده است و بنابراین اعتباری بر بیعنامه ابرازی خواهان مترتب نیست. پاسخ شما چیست؟
۴- شخصی( به نام الف) قبل ازفوت خود یک قطعه زمین زراعی متعلق به خود را به عنوان ارثیه میان وراث خود( سه پسر و دو داختر) تقسیم نموده و به امضای تمامی وراث نیز رسیده است . اما قبل از فوت الف، یکی از وراث او( به نام ب) فوت نموده و پس از فوت الف وراث به دفتر شما مراجعه و اعلام می دارند خواستار تقسیم ماترک مرحوم الف( که بواسطه مرحوم ب جزء وراث وی محسوب می شوند) می باشند و تقسیم نامه ای را که مرحوم الف در زمان حیات خود تنظیم نموده قبول ندارند زیرا در آن تقسیم نامه رعایت تساوی و انصاف نشده و در حالیکه به همه وراث مقدار ۲۰۰۰ متر مربع زمین رسیده به پدر ایشان ( مرحوم ب) فقط ۱۰۰۰ متر مربع قائل شده است. اکنون با توجه به تقسیم نامه ای که مرحوم الف در زمان حیات خود تنظیم نموده و به امضای همگی وراث از جمله اقای ب رسیده است پاسخ و راه حل حقوقی شما چه می باشد؟ مستدل توضیح دهید.
۵- در یک واقعه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل می ماید و طلاق خلع واقع می شود . پس از گذشت یک ماه زوجه به دفتر شما مراجعه و خواستار مطالبه مهریه بذل شده می گردد. آیا خواسته وی مبنای حقوقی دارد؟ مستدل و مستند توضیح دهید.

سوالات آیین دادرسی مدنی- بهمن ۱۳۹۸

۱- محمود که مقیم رشت است و یک دستگاه اتومبیل را از وحید که مقیم تهران است در یکی بنگاه های معاملات اتومبیل شهر بابلسر خریداری می نماید . وحید علیرغم اینکه در مبایعه نامه اقرار به دریافت ثمن معامله را دارد ولی به اظهار نامه ارسالی از سوی محمود مبنی بر تحویل مبیع پاسخ نمی دهد لذا محمود دادخواستی ب خواسته الزام خوانده به تحوی ل مبیع مقوم به مبلغ پانصد میلیون ریال علیه وحید به دادگاه حقوقی رشت مطرح می نماید ضمناً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوعیت خوانده از هر گونه نقل و انتقال نسبت به اتومبیل را نیز در خواست خویش از دادگاه تقاضا می کند. دادگاه حقوقی رشت در خصوص اصل خواسته تحویل مبیع خود را صالح دانسته ولی در مورد دستور موقت به لحاظ آنکه اتومبیل در پارکینگی واقع در شهر بابلسر نگهداری می شود با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی شهر بابلسر پرونده را جهت ارسال برای دادگستری مازندران جهت ارجاع به دادگاه حقوقی شهر بابلسر ارسال می نماید. در خصوص اصل خواسته دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید قبل از تشکیل جلسه اول طرفین از دادگاه تقاضای مهلت برای انجام مذاکرات اصلاحی را می نمایند دادگاه نیز جلسه رسیدگی را تجدید می نماید در جلسه مذاکرات اصلاحی که در دفتر وکیل محمود برگزار می گردد وحیبد دو نفر از دوستان خویش را که در جریان وقوع معامله بوده اند به همراه می برد در جلسه مذاکره زمانی که در خصوص علت عدم انجام تعهد وحید گفتگو می شود وی علت عدم تحویل مبیع را عدم دریافت نصف ثمن منطقه اعلام می دارد و محمود نیز ضمن پذیرش این امر تعهد می نماید که ظرف مهلت یک هفته از زمان تشکیل جلسه مذاکرات اصلاحی نسبت به پرداخت مابقی ثمن اقدام نماید ولی بعد از طرح مباحث مختلف بین طرفین، مذاکرات اصلاحی بدون نتیجه پایان می یابد و محمود طی شرحی به دادگاه اعلام می کند که تقاضای ادامه ریسیدگی را دارد.
دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و در جلسه رسیدگی وحید دادخواست تقابلی به خوسته مطالبه تتمه ثمن به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تقدیم و و دلیل اثباتی خویش را نیز شهادت دو نفر شاهدی که درجلسه مذاکرات اصلاحی حاضر بوده اند اعلام می نماید. دادگاه حقوقی رشت با استماع شهادت شهود و نیز ملاحظه مبایعه نامه فیمابین مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وحید به تحویل اتومبیل و نیز محکومیت محمود به پرداخت مابقی ثمن در حق وحید مندرج در داد خواست تقابل می نماید محمود در تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور دو مطلب را موجب نقض حکم می داند نخست آنکه دادخواست تقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم گردد و دیگر آنکه بر فرض پذیرش دادخواست تقابل، با عنایت بعه اینکه مقنن تمام گذشت ها و تعهداتی که طرفین در جلسه مذاکرات اصلاحی نموده باشند در صورت عدم حصول سازش لازم الرعایه نمی داند تقاضای نقض حکم تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت خویش را می نماید.
لذا بنا به مراتب به سوالات زیر پاسخ مستدل دهید.
۱-۱- طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان را صحیح می دانید یا خیر؟ چرا؟ در صورت صحیح ندانستن امر، مرجع یا مراجع صالح جهت طرح دعوای محمود ر ا بیان نمایید.
۱-۲- صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی رشست در خصوص دستور موقت و ارسال پرونده به دادگستری مازندران را صحیح می دانید یا خیر؟ چرا؟ درذ صورت منفی بودن پاسخ نحوه اقدام صحیح دادگاه حقوقی رشت را اعلام کنید.
۱-۳- تقدیم دادخواست تقابل از سوی وحید را قانونی می دانید یا خیر؟ چرا؟
۱-۴- بر فرض پذیرش دعوای تقابل با جهت تجدیدنظرخواهی محمد مبنی بر لازم الرعایه نبودن گذشت ها و تعهداتی که در زمان مذاکرات اصلاحی به عمل آمده در صورت عدم تحقق سازش موافقید یا خیر؟ چرا؟
۲- فرشید از چهارنفر به اسامی مریم، فرید، محمد، جواد که خود را وراث منحصر مرحوم مورثشان می دانند یک قطعه زمین که به عنوان ماترک به ایشان رسیده درقبال مبلغ شصت میلیون ریال با سند عادی خریداری می نماید ولی در زمان تنظیم سند رسمی انتقال مشخص می گردد که مرحوم مورث ایشان سه دانگ از زمین مزبور را وقف نموده است . لذا فرشید طی دادخواستی به خواسته فسخ بیع فیمابین تقاضای اسیترداد صمن پرداختی به انضمام خسارات وارده را می نماید دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم بر فسخ بیع مزبور و محکومیت خواندگاه به استرداد ثمن متعلقه به انضمام خسارات وارده صادر و حکم را نسبت به مریم، فرید و محمد حضوری و نسبهت به جواد غیابی اعلام می نماید . جواد ازحکم مزبور واخواهی می کند مریم از حکم مزبور در مهلت تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی می کندو فرید با اسقاط حق تجدیدنظرهی مبادرت به تقاضای اعاده دادرسی با استناد به اثبات مجعولیت وقفنامه ابرازی نسبت به حکم صادره می نماید.
دادگاه بدوی در مورد واخواهی جواد وقت رسیدگی تعیین و در مورد فرجام خواهی مریم آن را تجدیدنظر تلقی و پس از تبادل لوایح پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند دادگاه تجدیدنظر استان ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند.
فرشید پس از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی تقاضای اجرای حکم علیه محمد را می نماید دادگاه نیز دستور اجرای حکم نسبت به محمد را صادر می نماید ولی اد امه عملیات اجرایی را با توجه به غیابی بودن حکم، مستلزم تودیع تأمین از سوی فرشید می نماید. در این اثنا همسر مورث خواندگان متوجه انجام معامله و طرح دعوای مزبور می گردد و با عنایت به اینکه مدعیست با توجه به عدم قبض عین موقوفه وقف محقق نشده است مبادرت به اعتضار ثالث نسبت به دادنامه اصدره از سوی دادگاه بدوی می نماید.
بنابراین با توجه به فروش مطروحه در سوال در پاسخ بیان نمایید
۱-۲-رسیدگی دادگاه به واخواهی جواد را صحیح و قانونی می دانید یا خیر؟ چرا؟
۲-۲- در مورد تقاضای مریم اقدام دادگاه بدوی منطبق با قانون بوده است یا اقدام دادگاه تجدیدنظر؟ چرا
۳-۲- آیا اعاده دادرسی فرید را صحیح و منطبق با قانون می دانید یا خیر؟ چرا؟
۴-۲-تقاضای فرشید برای اجرای حکم نسبت به محمد و اقدام دادگاه در صدور دستور اجرا و مکلف ساختن فرشید به سپردن تأمین را قانونی می دانید یا خیر؟ چرا؟
۵-۲- آیا اعتراض ثالث وارده از سوی همسر مورث خواندگان را در این مرحله قابل استماع می دانید یا خیر؟ چرا؟

۳- در موارد زیر چنانچه بین ادله اثبانی تعارض حاصل سشود شما کدام دلیل را مقدم و ارجح می دانید؟
۱-۳- تعارض بین سند رسمی و شهادت
۲-۳- تعارض بین شهادت و کارشناسی
۳-۳- تعارض بین اماره و شهادت
۴-۳- تعارض بین کارشناسی و اقرار

سوالات حقوق جزا – اختبار بهمن ۱۳۹۸

۱- احمد با سوء استفاده از عفلت راننده سرویس مهدکودک وسیله وقلیه ای که سه سرنشین کودک دارد را سرقت می کند . در صورتی که وکیل شکات باشید در طرح شکایت چه موارد و مواد قانونی را در مورد اتهام احمد و تعیین مجازات او مدنظر قرار خواهید داد؟
۲- در محوطه داخل یکی از بیمارستان ها، درگیری و نراعی بین چند نفر در می گیردف با حضور مقامات انتظامی بیمارستان و ختم درگیری و نزاع، مراتب طی شرحی به دادسرا انعکاس یافت . بازپرس بدون اینکه متهمین را به پزشکی قانونی معرفی و نظر پزشکی قانونی را اخذ کند با تفهیم دو اتهام موضوع مواد ۶۱۵ و۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و تشخیص موضوع به شرح مواد ۶۱۵و۶۱۸و۱۳۱ قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر می نماید. پس از ارسال پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی مشخص می شود که متهین به پزشکی قانونی معرفی نشده و گزارش پزشکی قانونی در پرونده موجود نیست و حالیه با توجه به گذشت چند ماه از نزاع، معرفی به پزشکی قانونی، واجد اثری نخواهد بود . در صورتی که ویکل متهمین باشید، در دفاع از آنها در مورد اتهامات انتسابی چه مواردی را مدنظر قرار خواهید داد؟
۳- آقای حسنی که از معماران و سازندگان است با خانم ستوده که مالک زمین بزرگی در منطقه آزاد انزلی است قرارداد مشارکت مبنی بر احداث ۲۳۰۰ واحد مسکونی منعقد می کند. در راستای قرارداد مشارکت بخشی از مالکیت زمین (۱ دانگ) توسط خانم ستوده به آقای حسنی منتقل می شود. اقای حسنی با مراجعه به بانک و با ادعای مالکیت ۶ دانگ زمین، اقدام به جلب رضایت بانک برای تخصیص مبلغ یک میلیارد تومان وام می کند و در زای مبلغ دریافتی با جعل یسند مالکیت و معرفی خود به عنوان مالک۶ دانگ ملک، آن را در رهن بانک قرار می دهد.
الف- اقدام آقای حسنی در گرفتن وام را کلاهبرداری محسوب می نمایید یا خیر؟
ب- در رهن قراردادن ششدانگ ملک توسط آقای حسنی را واجد عنوان مجرمانه محسوب می نمایید یا خیر؟
ج- در صورتی که آقای حسنی با وام دریافتی اقدام به خرید مصالح برای دیگر پروژه های خود نمایدف مسئولیت کیفری او را شرح دهید.

۴- حمید فردی ر ا که با پوشاندن نقاب بر صورتش و در دست داشستن اسلحه به سمت او حرکت می کند به تصور اینکه در صدد حمله به اوست، به قتل می رساند. پس از قتل مشخص می شود که فرد نقابدار دوستش بوده که قصد شوخی با حمید را داشته است. با طرح موضوع در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست برای حمید به اتهام قتل عمد ( بند« الف» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ) پرونده در دادگاه کیفری ۱ طرح می شود. در جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری وکیل حمید ( اقتل) با استناد به بند « ب» ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام موکل خود را دفاع مشروع قلمداد می کند . در مقابل وکیل اولیای دم مقتول مدعی است که چون مقتول قصد شوخی داشته است و قصد او قتل حمید نبوده است بنابراین او مهدورالدم(موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجزات اسلامی) نبوده و نمی توان از قصاص قاتل صرفنظر کرد. با در نظر داشتن مراتب نظر خود را در مورد نوع ارتکابی و استدلال وکلای هر یک از طرفین بیان فرمایید.

سوالات ثبت و امور حسبی – بهمن ۱۳۹۸

امور حسبی
۱- در صورتیکه ما ترک متوفی اراضی زراعی موقوفه باشد، تقسیم و نوه ی استفاده ی وراث از آن چگونه خواهد بود؟
۲- علت اینکه دادگاه باید در حکم خود ابتدای حجر را معلوم کند چیست؟ ایا ممکن است اثر حجر قبل از تاریخ صدور حکم حجر مترتب شود. چرا؟
۳- ضمن ذکر انواع وصیت به این سوال پاسخ دهید: در ماده ی ۲۹۱ قانون امور حسبی آیا مراد مقنن از عبارت « اشخاص دینفع در ترکه» چه تعداد از آنها و اصولاً چه کسانی است؟
۴- میدانیم که جهات عزل قیم ارادی ( از جانب قیم) و قانونی ( توسط دادگاه) می باشدکه به (اسباب ارادی عزل) مشهور است. در مقابل جهاتی وجود دارد که ( اسباب قهری عزل یا انعزال) نامیده می شوند. از هر کدام از جهات فلوق ۳ مورد ذکر کنید.
۵- با توجه به مواد ۳۶۰ الی ۳۶۲ قانون امور حسبی اگر متقاضی گواهی حصر وراثتنتواند مشخصات شناسنامه ی متوفی و ور ثه ی او را ارائه دهد ولی با مدارک دیگر بتواند این مشخصات را ثابت نماید. ایا مرجع رسیدگی کننده قانوناً مجاز به قبول مدارک دیگر هست؟

ثبت
۱- درخواست افدراز ملک مشاع ورثه چگونه و در کدام مرجع باید طرح و نجام شود چرا؟
۲- سردفتری که حوزه ی مأمریت وی در شهرستان رشت است می خواهد سندی را در شهر ستان لاهیجان ثبت نماید. آیا این امر امکان پذیر است؟ ایا این سند پنانچه تنظیم و امضا شود قانوناً دارای رسمیت و دارای اعتبار خواهد بود؟ حکم چنین سندی چیست؟
۳- با توجه به مقررات ثبت، جاعل در اسناد رسمی چه کسی یا کسانی هستند؟ ضمن ذکر دو مصداق با اشاره به ماده و قانون مربوطه جزای چنین تخلفی را بنویسید؟
۴- الف- چه تفاوتی هست بین :« شکایت از دستور اجرای سند رسمی» و « شکایت از عــملیات اجرائی» ؟ ب – ضمن ذکر مستند قانونی هر کدام از شکایات فوق پاسخ دهید : ایا ممکن است اقدامات اجرائی هر یک از موارد مذکور را متوقف کرد؟
۵- وظیفه ی سردفتر اسناد رسمی در خصوص ثبت معاملات در خصوص سند مالکیت مقدم الصدور چگونه است/ چرا؟ ( ذکر مستند قانونی مربوطه ضروری است)

خدمات الکترونیک