نمونه سوالات اختبار – اسفند 1390

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی- اسفند 1390

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی- اسفند 1390


سوالات آیین دادرسی مدنی- اسفند ۱۳۹۰

۱- آقای الف در آخرین محل اقامت خویش در شهر رشت فوت نموده و ماترک آن مرحوم عبارت از یک قطعه زمین در شهر رشت و یک دستگاه آپارتمان در شهر آستارا می باشد هر دو ملک مزبور دارای سند مالکیت رسمی هستند. وراث متوی برای تقسیم ماترک مورث خویش به شما به عنوان وکیل مراجعه می نمایند بر اساس آخرین تحولات قانونی از حیث صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی چه مراجعی و در کدامیک از دو شهر مزبور را جهت تقسیم ماترک مزبور انتخاب می نمایید.
۲- در دعوای مطروحه از سوی مجید علیه فرهاد داپر بر رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین که فهراد پس از صترف در آن مبادرت به غرس اشجار نموده است. دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می نماید. فرهاد از دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی می نماید و مجید با استناد به حکم صادره تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع اشجار مغروسه را می نماید. لذا در پاسخ اعلام فرمایید:
اولاً آیا با عنایت به تجدیدنظرخواهی فرهاد، حکم صادره قابلیت اجرایی خواهد داشت؟
ثانیاً: بر فرض قابلیت اجرا، آیا می توان اشجار مغروسه را نیز با استناد به حکم مزبور قلع و قمع نمود یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف درختان مزبور با توجه به قانون چگونه تعیین می گردد؟
۳- امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی وو اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی را بررسی نمایید .
۴- چنانچه در ضمن اقامه دعوای اصلی از سوی خواهان، تقاضای تأمین خواسته نیز به عمل آید، در صورتی که خواهان از تودیع خسارت احتمالی بابت صدور قرار تأمین ، امتناع نماید. دادگاه در مورد تأمین خواسته صادره و دعوای مطروحه چه تصمیم اتخاذ خواهد نمود؟
۵- چنانچه در مهلت مقرر برای واخواهی، نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی به عمل اید تکلیف دادگاه بدوی در خصوص نحو برخورد با تجدیدنظرخواهی مزبور را تبیین نمایید.
۶- تأثیر انواد اعاده دادرسی بر اجرا را به تفکیک امور مالی و غیر الی تشریح نماییید.
۷- چنانچه وکیل در اثناء دادرسی از وکالت استعفاء دهد آیا می تواند در همان پرونده وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را قبول نماید؟ تکلیف دادگاه در برخورد با وکیلی که به چنین امری مبادرت نموده است، چیست؟
۸- بعد از اقامه دعوا از سوی وکیل به وکالت از موکل که در خارج از کشور به سر می برد، موکل فوت می نماید و وکیل بدون آنکه از فوت موکل آگاه باشد به اانجام اقدامات لازمه در راستای وکالت اعطایی ادامه می دهد اما بعد از گذشتن دو ماه از تاریخ فوت، وکیل از این امر اطلاع حاصل می کند. وضعیت اقدامات انجام شده از سوی وکیل مزبور از تاریخ فوت موکل تا زمان اطلاع وی را بررسی نمایید.
سوالات حقوق مدنی- اسفند۱۳۹۰

۱- علی مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۲۰۰ در شهر رشت است. در مهرماه ۱۳۸۸ از شهرداری رشت پروانه احداث ۳ واحد آپارتمان مسکونی دریافت می نماید و در مدت یک سال سه آپارتمان در متن پلاک مروقم احداث می کند. بعد از تفکیک دو واحد را به دو فرزندش انتقال رسمی می دهد. ولی طبقه اول را به آقای بهرام جهت شغل بزازی برای مدت دو سال با اخد مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان سرقفلی و پنجاه هزار ریال اجاره ماهیانه به اجاره واگذار می نماید. بهرام بعد از یک سال از تاریخ سند اجاره، علیرغم اینکه در سند اجاره تغییر شغل و حق انتقال به غیر از وی سلب شده بود بدون اذن موجر شغل خود را از بزازی به کتاب فروشی تغییر می دهد. مؤجر ابتدا تأمین دلیل می کند سپس دادخواستی به خواسته ی تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل ( از بزازی به کتابفروشی) به طرفیت مستأجر به دادگستری تقدیم می کند. پروونده به شعبه ارجاع وقت رسیدگی تعیین و نسخه ای از دادخواست با اخطاریه به مستأجر ابلغ می شود. در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود. مؤجر می گوید: بر اساس سند رسمی اجاره شرط شده است که مستأجر حق تغییر شغل ندارد. ولی به گواهی تأمین دلیل که پیوست دادخواست است. مستأجر از مورد اجاره برای شغل کتابفوشی استفاده می کند در حالیکه در سند ااره مورد اجاره برای بزازی اجاره داده شده است. مستأجر در مقام دفاع می گوید: چون در مدت یک سال مشتری نداشتم مجبور شدم تغییر شغل دهم. با توجه به اصل لاضرر،من چاره ای نداشتم . دادگاه بعد از ختم رسیدگی ، بر اساس بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ضمن رأی به تخلیه مورد اجاره به دلیل تخلف از شرط سند اجاره تأکید می نماید چون تعییر شغل بدون اذن مؤجر صورت گرفته است مستأجر حق مطالبه سرقفلی را ندارد. به عبارت دیگر سرقفلی مستأجر ساقط گردیده است. بهرام پس از ابلاغ رأی به شما مراجعه تا وکالت وی را در این مرحله قبول کنید. در صورت قبول وکالت، لایحه اعتراضیه خود را مستدل و مستند بنویسید. اگر دعوی را در این مرحله نمی پذیرید دلیل عدم قبول را مرقوم فرمایید.
۲- شهروز طی سند عادی یک دستگاه آپارتمان خود را به مبلغ یک میلیارد ریال با شهرام معامله می نماید. سپس در دفتر اسناد رسمی حاضر و مبلغ پانصد میلیون ریال نقداً اخذ و سند رسمی را به نام خریدار امضاء می کند. متعاقب آن سند عادی ای تنظیم و در آن شرط می شود، اولاً باقیمانده ثمن معالمه (پانصد میلیون ریال) باید طی چک شماره ۱۷۱۴۲۰ به سرررسید ۲۰/۸/۱۳۸۸ پرداخت شود. ثانیاً چنانچه به هر دلیل چک در سررسید پاس نشود شهروز حق دارد معامله را فسخ و مبیع را تحویل بگیرد و مبلغ پانصد میلیون ریال دریافتی اولیه به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موقع متعلق به شهروز است. شهروز در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۸ چک را به ابنک محال علیه ارائه ولی به دلیل فقد موجودی برگشت می خورد. شهروز شکایتی علیه شهرام مبنی بر صدور چک بلامحل به دادسرای رشت تقدیم می نماید. با توجه به توضیحاتی که از معامله خود می دهد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند. متعاقب آن شهروز دادخواستی به خواسته ی مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه چک شماره ۱۷۱۴۲۰-۲۰۸/۱۳۸۸ به طرفیت شهرام به دادگستری تقدیم که به شعبه ۲ ارجاع می شود. در وقت مقرر دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین رأی به محکومیت شهرام به اصل مبلغ چک و دیرکرد و خسارت صادر می کند . بعد از صدور اجراییه چون اموالی از شهرام شناخته نشد، تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را می نماید و برگ جلب شهرام را اخذ ولی شهرام متواری می شود. وقتی شهروز بعد از چند ماه موفق به دستگیری شهرام نشد با توجه به شرط مذکور در سند عادی (حق فسخ معامله و تحویل آپارتمان) دادخواستی به خواسته فسخ سند معامله و تخلیه و تسلیم آپارتمان به طرفیت شهرام به دادگاه تقدیم می نماید. شهرام در این مرحله به شما مراجعه تا دعوی اخیر را قبول وکالت کنید. در صورت قبول وکالت لایحه دفاعیه خود را مستدل و مستند مرقوم فرمایید.
۳- آرش اتومبیل خود را به مبلغ بیست میلیون تومان طی سند رسمی به جمشید فروخت و مبیع را تسلیم خریدار کرد ولی طی نوشته ای توافق کردند ثمن معامله طی بیست فقره چک از قرار هر فقره ده میلیون ریال پرداخت شود و تا زمانی که اقساط تماماًپرداخت نشده است. جمشید حق فروش اتومبیل را ندارد. جمشید بعد از پرداخت ۵ قسط اتومبیل را طی سند رسمی ۱۷۱۷۵- ۲/۲/۱۳۸۶ دفتر ۴۳۲ رشت به کاوه فروخت.ارش متوجه شد و دادخواستی مبنی بر ابطال سند رسمی ۱۷۱۷۵- ۲/۲/۱۳۸۶ و تسلیم اتومبیل به طرفیت جمشید و کاوه به دادگاه تقدیم کرد. در اولین جلسه رسیدگی جمشید اظهار داشت شرط عدم فروش اتومبیل تا تسویه اقساط اولاً مغایر ماده ۲۳۲ قانون مدنی است. این شرط باطل است. ثانیاً طبق بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود. طبق اصل کلی هر مالکی حق دارد از مایملک خود به هر نحو که می خواهد استفاده کند یکی از راه های استفاده فروش آن است. ضمن اینکه من در پرداخت اقساط کوتاهی نکرده ام و تا کنون در سررسید اقساط را پرداخت کرده ام. به نظر شما دادگاه چه تصمیم اتخاذ خواهاد نمود. مستند و مستدل مرقوم فرمایید.

سوالات حقوق مدنی- اسفند ۱۳۹۰

۱- مستنداً. مستدلاً حقوق عینی را تعریف کرده ، آثار آن بر استیلای مالک نسبت به مال را بیبان نموده و با ذکر مثال ویژگی اساسی آن را تشریح نمائید؟
۲- مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید؟
الف) تفاوت بیع شرط با بیع خیاری.
ب)حداقل ۸ مورد از ویزگی های خیار شرط را بیان نمایئد.

۳- اگر بیع قطعه معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده در سند معامله در آید خریدار می تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل بدان به میزان کمبود مبیع بکند؟ مستنداًو مستدلاً پاسخ دهید.

سؤالات آیین دادرسی کیفری- اسفند ۱۳۹۰

۱- با توجه به مدلول مادتین ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری تحلیل کنید که آیا بین این دو ماده تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود تعارض ایا امکان رفع تعارض و جمع این دو ماده امکان پذیر است یا خیر؟
ماده ۱۴۵: در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۴۶: در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی ازوثیقه تودیعی …..پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در تین صورت حکم اجرا شده تلقی می شود/
۲- در مورد مرور زمان کیفری تحلیل کنید:
الف) ضابطه های قانونی و قضایی تشخیص جرائم مشمول مرور زمان چیست؟
ب) وضعیت مدت مرور زمان پس از صدور قرار اناطه چگونه است؟
ج) به نظر شما جرائم تصرف عدوانی اموال غیر منقول و کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟
۳- مفهوم و مبانی اعاده دادرسی کیفری را تعیین کرده و اقسام و مکاینزم آن را در حقوق ایران توضیح دهید.
۴-در صورتی که شخصی متهم به ارتکاب جرم قتل عمدی در حوزه شهرستان تالش شود و تحت تعقیب قرار گیرد…. به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) مرجع صالح تحقیقات مقدماتی…………………….است.
ب) مقام مجاز انجام تحقیقات مقدماتی…………….است.
ج) مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت……………..است
د) مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت………………….است.
و) هر گاه مرجع رسیدگی بدوی اتهام مزبور را قتل غیر عمدی تشخیص دهد…………
ز) مرجع ریسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم…………………….است.
۵-فردی از تهران به صورت تلفنی ایجاد مزاحمت نسبت به فرد دیگری می نماید که ساکن انزلی است. مراجع صالح تحقیقات مقدماتی و دادرسی…………………و…………………………است.
۶-مرجع تجدیدنظر رأی اعدام راجع به اتهام محاربه صادره از دادگاه انقلاب………………… است.
سوالات ثبت و امور حسبی- اسفند ۱۳۹۰

۱- آقای الف خانه اش را طی سند رسمی به آقای (ب) به مبلغ سیصد میلیون تومان می فروشد در سند قید می شود که خریدار مبلغ دویست و پنجاه حسب مندرجات سند رسمی را نقداً و فی المجلس به فروشنده پرداخته و مقرر می گردد که دو ماه بعد از تنظیم سند مبلغ پنجاه میلیون تومان بقیه ثمن طی چک وعده دار دو ماهه به فروشنده پرداخت شود. فروشنده نیز کلید خانه را در دفترخانه تنظیم سند به خریدار تحویل نمود . دو ماه بعد فروشنده به بانک مربوطه مراجعه و وجه چک را مطالبه می نماید به علت عدم موجودی گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک صادر و به فروشنده تسلیم گردید و در نتیجه فروشنده به اداره ثبت محل مراجعه و درخواست صدور اجرائیه بر علیه مدیون نموده مرجع مزبور نیز پس از انجام تشریفات مربوطه مبادرت به صدور احرائیه له داین و علیه مدیون کرده و آن را به مدیون ابلاغ نمود مدیون به شما مراجعه و اعلام می نماید که متعاقب وصول اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و اظهار داشته که مبلغ ۵۰ میلیون تومان ( باقیمانده ثمن معامله) را قبل از سررسید چک نقداً به فروشنده پرداخت و از وی رسید اخذ کرده است این رسید به اداره ثبت ارائه و این مرجع نیز آن را به رؤیت فروشنده رساند اما فروشنده ادعا نموده است که چنین مبلغی دریافت ننموده و امضاء ذیل مستند منتسب به او نمی باشد در نتیجه اداره ثبت اصرار بر ادامه عملیات اجرائی دارد و در صدد توقیف اموال او( همان خانه خریداری شده) می باشدو اضافه نموده که چون قادر به دفاع از خود نیست شما وکالتش را پذیرفته و اقدامات شایسته قانونی مبذول فرمائید. شما پس از پذیرش خواسته وی و تنظیم وکالتنامه چه اقداماتی را معمول نموده و دعوی را تحت چه عنوان در و درکدان مرجع مطرح و شرح درخواست را قلمی خواهید نمود و از آنجا که ثبت محل در صدد توقیف اموال مدیون است چه اقدامی در خصوص توقف اجرائیه به عمل خواهید آورد. مشروح خواسته خود را اختصاراً قلمی فرمائید.
۲- حسب مندرجات سند رسمی آقای الف مبلغ سی میلیون تومان به آقای ب بدهکار است در سررسید مدیون از پرداخت دین خودداری به عمل آورده در نتیجه اقای ب با ارائه سند مذکور به اداره ثبت محل مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نمود مراجع مذکور پس از انجام تشریفات مربوطه مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اجرائیه به مدیون ابلاغ گردید مدیون در مهلت مقرره مذکور در اجرائیه از پرداخت دین مضایقه نمود و داین نیز خواستار توقیف اموال مدیون به میزان دین گردید متعاقب آن نیز مإمور اجرای ثبت به مغازه مدیون مراجعه و یک تابلوی قالیچه ای را که معادل مبلغ دین بوده ضبط نمود. آقای الف اعلام داشت که تابلوی قالیچه جزد جهیزیه زنش است و ارتباطی به او ندارد و اما امور اجرا این ادعا را نپذیرفت خانم ج عیال مدیون به شما مراجعه و با ارائه سند عادی جهیزیه از مشا می خواهد که وکالتش را پذیرفته و نسبت به استرداد تابلو اقدام فرمائید شما پس از پذیرش درخواست مشارالیه و تنظیم وکالتنامه چه اقداماتی را انجام داده و به کدام مرجع مراجعه خواهید کردو اگر مرجع مزبور به سند جهیزیه اعتنایی ننموده و مصر در ادامه ضبط تابلو باشد بعه کدام مرجع دیگر مراجعه خواهید کرد. شرح درخواست خود به مراجع مربوط را به نحو مشروح و مستدل قلمی فرمائید.
۳- در امور حسبی در صورتی که دو یاچند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند کدام یک از دادگاه ها باید به آن رسیدگی نماید
۴- امور قیمومت راجع به کدام دادگاه است اگر محجور در خارج از ایران مقیم باشدامور قیمومت راجع به کدام دادگاه می باشد؟
۵- برای فردی حکم حجر صادر شده است آیا محجور می تواند رأساً نسبت به آن پژوهش خواهی نماید.
۶- در چه مواردی قیم می تواند اموال غیرمنقول محجور را به فروش رساند؟
۷- آقای الف در اثر بیماری از اداره اموال عاجز شده است به شما که وکیل دعاوی هستید مراجعه و م تقاضا می نماید که شما به وکالت از او امینی برایش تعیین کنید شما پس از پذیرش درخواست و تنظیم وکالتنامه به کدام مراجع قضایی مراجعه و تقاضای امین برای موکلتان خواهید نمود؟ سشرح خواسته را در چند سطر قلمی نمایید. و اگر برای موکلتان یک نفر به عنوان امین تعیین شد باز موکلتان می تواند تصرفی در اموال خود نماید یا خیر؟
۸- مقصود در تحریر ترکه چیست؟
۹- استیفاء دین از ترکه در چه مواردی ممکن است؟

خدمات الکترونیک