نمونه سوالات اختبار ـ اسفندماه 1383

نمونه سؤالات كتبي حقوق تجارت ـ اسفندماه 1383

نمونه سؤالات كتبي حقوق تجارت ـ اسفندماه 1383


سؤالات کتبی حقوق تجارت ـ اسفندماه ۱۳۸۳
سؤال اول: بر اساس ترازنامه، شرکت A در پایان سال مالی مبلغ دو میلیارد ریال سود خالص دارد. هیأت مدیره تصویب کرد:
اولاً پنج درصد سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم شود.
ثانیاً به هر یک از اعضای موظف هیأت مدیره به خاطر زحماتی که در مدت دو سال مدیریت تحمل کرده‌اند مبلغ ده میلیون ریال به عنوان پاداش پرداخت شود.
آقای شهرام دارنده پنج سهم از سهام شرکت به شما مراجعه و می‌گوید من به عنوان یک سهامدار به این مصوبه هیأت مدیره اعتراض دارم. چون هیأت مدیره به اعتراض من توجه نکرده است می‌خواهم شما به وکالت از من اقامه دعوی نموده و این مصوبه را باطل کنید. آیا دعوی آقای شهرام را می‌پذیرید؟ در صورت پذیرش برای ابطال مصوبه هیأت مدیره دفاع شما چیست؟
لطفاً پاسخ را با ذکر مستند قانونی مرقوم فرمائید.
سؤال دوم: اشخاصی که حق دارند مجامع عمومی یک شرکت سهامی خاص را دعوت کنند نام ببرید.
سؤال سوم: نحوه انتقال سهام در شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود به چه نحو صورت می‌گیرد؟ پاسخ خود را با ذکر مستند قانونی مرقوم فرمائید.
سؤال چهارم: اولاً سند در وجه حامل را تعریف کنید ثانیاً در صورتی‌که سند در وجه حامل مفقود یا به سرقت برود برای حفظ منافع دارنده سند مفقود یا به سرقت رفته چه اقدامی به عنوان وکیل انجام می‌دهید؟

سؤال پنجم: قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی نوعی عقد اجاره اشخاص به شمار آمده است ولی قانون تجارت آن را «جز در موارد خاصی که استثناء کرده» تابع مقررات عقد وکالت قرار داده است. مهمترین تفاوت‌های عقد وکالت و قرارداد حمل و نقل را مرقوم فرمائید.
سؤال ششم: سه نفر حساب جاری مشترک نزد بانک افتتاح کرده‌اند در فرم افتتاح حساب نوشته شده است، هر یک از سه نفر حق برداشت هر مبلغی از حساب مشترک را دارد. لطفاً بفرمائید.
اولاً : بعد از فوت احد از سه نفر باز هر یک از دو شریک می‌توانند هر مبلغی از حساب مشترک برداشت نمایند؟
ثانیاً با فوت احد از شرکاء مانده موجودی به چه نحو تقسیم می‌شود؟

سؤالات حقوق مدنی ـ اسفند ۸۳
سؤال اول: در اول فروردین ماه ۱۳۶۵، آقای محمدی یک باب مغازه خود واقع در شهر صومعه‌سرا را به ازاء اجاره بها یک میلیون ریال در ماه به مدت ۲ سال به آقای خرسند واگذار نمود و در سند رسمی قید شده بود که هیچگونه وجهی بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه و غیره از مستأجر دریافت نگردیده و این اجاره‌نامه تابع قانون مدنی است و پس از انقضاء مهلت اجاره، مستأجر باید بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای مورد اجاره را تخلیه و تحویل مؤجر نماید. آقای محمدی در اردیبهشت ماه ۱۳۶۷ به مستأجر مراجعه و به علت انقضاء مهلت اجاره تقاضای تخلیه ملک را نمود و چون مستأجر از تخلیه امتناع نمود به وکیل مراجعه و وکیل وی با توجه به رسمی بودن سند اجاره به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه مغازه را نمودند. اگر آقای خرسند (مستأجر) به شما مراجعه نماید که از وی دفاع نمایید آیا وکالت وی را قبول می‌کنید یا خیر؟ در هر دو صورت مبنا و نحوه اقدام و استنباط خود را بیان فرمائید.
سؤال دوم: آقای الف با دریافت گواهی انحصار وراثت مبنی بر فوت پدرش و انحصار وراثت به دو پسر و دو دختر صغیر و عیال دائم برای افراز ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی ۱۲/۱۲۵ بخش ۴ رشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه می‌نماید. رئیس ثبت از پذیرش تقاضای وی امتناع می‌‌نماید ایشان به شما به عنوان وکیل مراجعه و رفع مشکل را از شما می‌خواهد آیا اقدام رئیس ثبت را قانونی یا غیر قانونی می‌دانید در هر حال چه اقدامی برای رفع مشکل ایشان پیشنهاد می‌فرمایید.
سؤال سوم: اگر آموزشگاهی قبولی داوطلب در کنکور را تضمین نموده و شرط شده باشد که در صورت عدم قبولی وجوه پرداختی بابت تدریس مسترد می‌شود ایا داوطلب با ارائه گواهی حاکی از عدم موفقیت خود می‌تواند برای استرداد حق‌التدریس تأدیه شده در دادگاه اقامه دعوی کند یا خیر؟ این قرارداد و شرط ضمن آن آیا صحیح است یا خیر به کدامیک از مواد قانونی مدنی برای توجیه موضوع استناد می‌کنید؟

سؤال چهارم: چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد و خوانده به عنوان متعهد سفته مدعی شود سفته به طور سفید امضاء داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست؟

سؤالات کتبی حقوق تجارت ـ اسفندماه ۱۳۸۳
سؤال اول: بر اساس ترازنامه، شرکت A در پایان سال مالی مبلغ دو میلیارد ریال سود خالص دارد. هیأت مدیره تصویب کرد:
اولاً پنج درصد سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم شود.
ثانیاً به هر یک از اعضای موظف هیأت مدیره به خاطر زحماتی که در مدت دو سال مدیریت تحمل کرده‌اند مبلغ ده میلیون ریال به عنوان پاداش پرداخت شود.
آقای شهرام دارنده پنج سهم از سهام شرکت به شما مراجعه و می‌گوید من به عنوان یک سهامدار به این مصوبه هیأت مدیره اعتراض دارم. چون هیأت مدیره به اعتراض من توجه نکرده است می‌خواهم شما به وکالت از من اقامه دعوی نموده و این مصوبه را باطل کنید. آیا دعوی آقای شهرام را می‌پذیرید؟ در صورت پذیرش برای ابطال مصوبه هیأت مدیره دفاع شما چیست؟
لطفاً پاسخ را با ذکر مستند قانونی مرقوم فرمائید.

سؤال دوم: اشخاصی که حق دارند مجامع عمومی یک شرکت سهامی خاص را دعوت کنند نام ببرید.
سؤال سوم: نحوه انتقال سهام در شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود به چه نحو صورت می‌گیرد؟ پاسخ خود را با ذکر مستند قانونی مرقوم فرمائید.

سؤال چهارم: اولاً سند در وجه حامل را تعریف کنید ثانیاً در صورتی‌که سند در وجه حامل مفقود یا به سرقت برود برای حفظ منافع دارنده سند مفقود یا به سرقت رفته چه اقدامی به عنوان وکیل انجام می‌دهید؟
سؤال پنجم: قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی نوعی عقد اجاره اشخاص به شمار آمده است ولی قانون تجارت آن را «جز در موارد خاصی که استثناء کرده» تابع مقررات عقد وکالت قرار داده است. مهمترین تفاوت‌های عقد وکالت و قرارداد حمل و نقل را مرقوم فرمائید.

سؤال ششم: سه نفر حساب جاری مشترک نزد بانک افتتاح کرده‌اند در فرم افتتاح حساب نوشته شده است، هر یک از سه نفر حق برداشت هر مبلغی از حساب مشترک را دارد. لطفاً بفرمائید.
اولاً : بعد از فوت احد از سه نفر باز هر یک از دو شریک می‌توانند هر مبلغی از حساب مشترک برداشت نمایند؟
ثانیاً با فوت احد از شرکاء مانده موجودی به چه نحو تقسیم می‌شود؟

سؤالات حقوق مدنی ـ اختبار اسفند ۸۳
سؤال اول: در اول فروردین ماه ۱۳۶۵، آقای محمدی یک باب مغازه خود واقع در شهر صومعه‌سرا را به ازاء اجاره بها یک میلیون ریال در ماه به مدت ۲ سال به آقای خرسند واگذار نمود و در سند رسمی قید شده بود که هیچگونه وجهی بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه و غیره از مستأجر دریافت نگردیده و این اجاره‌نامه تابع قانون مدنی است و پس از انقضاء مهلت اجاره، مستأجر باید بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای مورد اجاره را تخلیه و تحویل مؤجر نماید. آقای محمدی در اردیبهشت ماه ۱۳۶۷ به مستأجر مراجعه و به علت انقضاء مهلت اجاره تقاضای تخلیه ملک را نمود و چون مستأجر از تخلیه امتناع نمود به وکیل مراجعه و وکیل وی با توجه به رسمی بودن سند اجاره به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه مغازه را نمودند. اگر آقای خرسند (مستأجر) به شما مراجعه نماید که از وی دفاع نمایید آیا وکالت وی را قبول می‌کنید یا خیر؟ در هر دو صورت مبنا و نحوه اقدام و استنباط خود را بیان فرمائید.
سؤال دوم: آقای الف با دریافت گواهی انحصار وراثت مبنی بر فوت پدرش و انحصار وراثت به دو پسر و دو دختر صغیر و عیال دائم برای افراز ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی ۱۲/۱۲۵ بخش ۴ رشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه می‌نماید. رئیس ثبت از پذیرش تقاضای وی امتناع می‌‌نماید ایشان به شما به عنوان وکیل مراجعه و رفع مشکل را از شما می‌خواهد آیا اقدام رئیس ثبت را قانونی یا غیر قانونی می‌دانید در هر حال چه اقدامی برای رفع مشکل ایشان پیشنهاد می‌فرمایید.
سؤال سوم: اگر آموزشگاهی قبولی داوطلب در کنکور را تضمین نموده و شرط شده باشد که در صورت عدم قبولی وجوه پرداختی بابت تدریس مسترد می‌شود ایا داوطلب با ارائه گواهی حاکی از عدم موفقیت خود می‌تواند برای استرداد حق‌التدریس تأدیه شده در دادگاه اقامه دعوی کند یا خیر؟ این قرارداد و شرط ضمن آن آیا صحیح است یا خیر به کدامیک از مواد قانونی مدنی برای توجیه موضوع استناد می‌کنید؟
سؤال چهارم: چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد و خوانده به عنوان متعهد سفته مدعی شود سفته به طور سفید امضاء داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست؟

خدمات الکترونیک