نمونه سوالات اختبار ـ مرداد ماه 1383

نمونه سؤالات حقوق مدني ـ اختبار مرداد ماه 1383

نمونه سؤالات حقوق مدني ـ اختبار مرداد ماه 1383


سؤالات حقوق مدنی ـ اختبار مرداد ماه ۱۳۸۳
۱ـ شخص «الف» توسط دادگاه سفیه اعلام گردید. نامبرده قبل از صدور حکم حجر متعهد به تحویل یکدستگاه یخچال به «شخص ب» می‌گردد. «آقای ج» به شخص الف اجازه می‌دهد تا یکی از یخچال‌های منزلش «منزل شخص ج» را در مقام ایفای تعهد به شخص ب تحویل دهد. اگر آقای ج به محجور بودن آقای الف آگاه باشد آیا با تحویل یخچال از طرف شخص الف به شخص ب، دین محجور ساقط می‌شود یا خیر؟
اگر آقای ج به محجور بودن شخص الف آگاه نباشد چطور؟
۲ـ آقای الف در اثر بیماری فوت می‌کند. حسب گواهی انحصار وراثت ورثه وی عبارتند از: یک برادر و خواهر ابوینی و یک برادر ابی. در صورت مراجعه ورثه به شما جهت تعیین نحوه ارث برای هر کدام و قدرالسهم آنان، شما چه اطلاعاتی در اختیارشان خواهید گذاشت به عبارت دیگر آیا برادر ابی نیز از مورث ارث می‌برد یا خیر و نحوه تقسیم ماترک بین برادر و خواهر ابوینی چگونه است؟
۳ـ خانم الف در سال ۱۳۵۴ مغازه خود را به آقای ب به مدت یک‌سال اجاره داده است و در عقد اجاره که به طور رسمی تنظیم شد قید گردیده است که اولاً : آقای الف هیچگونه وجهی تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و پیش‌پرداخت و غیره تودیع نکرده و بنابراین به‌هنگام تخلیه نمی‌‌تواند چنین حقوقی را مطالبه کند.
ثانیاً: در سند اجاره قید شده که مستأجر فقط حق دارد که در مورد اجاره به شغل آژانس تاکسی تلفنی اشتغال داشته باشد و حق تغییر شغل را ندارد مدت اجاره سال‌های متمادی به طور عملی تمدید می‌شود در سال ۱۳۷۸ مستأجر به علت تعدد رقبای شغلی و عدم دخل و خرج در شغل آژانس بدون اذن مؤجر شغل خود را به خواربارفروشی تغییر می‌دهد. مؤجر پس از اطلاع از موضوع دادخواست تخلیه به علت تخلف از شرط (تغییر شغل) تقدیم دادگاه می‌نماید.
با توجه به شرایط دوگانه پیش‌بینی شده در سند اجاره رسمی حکم قانونی د// ادگاه چه خواهد بود؟

۴ـ اگر قصد باطنی طرفین معامله، عقد هبه باشد اما اراده ظاهری بر عقد بیع دلالت کند وضعیت حقوقی چنین معامله‌أی توجیه و تفسیر شود.

۵ـ در صورت تصادم بین دو وسیله نقلیه اگر هر دو راننده مقصر باشند. حکم قضیه چیست؟ و مسئولیت هر یک در چه حدود است؟

سؤالات آئین دادرسی مدنی – مرداد ماه ۱۳۸۳
۱ـ خانم زهرا به شما مراجعه و می‌گوید: من سال ۱۳۷۰ به عقد نکاح دائم صادق درآمدم. سند عقد نکاح در دفتر ۸۰ رشت ثبت و مهریه‌ام ۸۰۰ سکه بهار آزادی است. بعد از ازدواج چون شوهرم در زاهدان به کار اشتغال داشت به آنجا رفتم دو فرزند ذکور داریم. به دلیل اختلاف من به خانه پدرم در رشت آمده‌ام و نمی‌خواهم برگردم. تصمیم دارم مهریه‌ام را از وی وصول کنم و اضافه می‌کند که احتمال می‌دهم در چند ماه اینده شوهرم به اصفهان منتقل شود. ضمناً خانه‌أی در لاهیجان دارد که در ید مستأجر است. از شما می‌خواهد با تقدیم دادخواست به دادگاه مهریه‌اش را وصول کنید. با توجه به مراتب فوق بفرمائید:
الف: دادخواست را چگونه تنظیم می‌فرمائید.
ب: مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست مهریه شما کجاست«رشت، لاهیجان، زاهدان»
ج: اقداماتی که بعد از تقدیم دادخواست تا وصول مهریه انجام می‌دهید را مشروحاً مرقوم فرمائید.

۲ـ مبایعه‌نامه‌أی در تاریخ ۲۰/۵/۸۲ فیمابین الف به عنوان فروشنده که ساکن شیراز است با آقای ب به عنوان خریدار که ساکن اصفهان است نسبت به ششدانگ پلاک ۲۰ واقع در رشت بخش ۴ در تهران امضاء می‌شود. ثمن معامله دویست میلیون ریال است که خریدار مبلع یکصد میلیون ریال را نقداً پرداخت می‌کند مقرر می‌شود باقیمانده ثمن در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۲ همزمان با امضای سند رسمی بیع در دفتر ۵۰ رشت به فروشنده پرداخت شود. در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۲ فروشنده اظهارنامه‌أی برای خریدار ارسال و می‌نویسد، پنج روز بعد از امضای مبایعه‌نامه من متوجه شدم ملک را به قیمت بسیار نازل به شما فروخته‌ام ارزش ملک من در روز امضای مبایعه‌نامه چهل میلیون تومان بود چون در این معامله مغبون واقع شده‌ام از معامله با شما منصرف و از حضور در دفترخانه معذورم. ده میلیون تومان شما آماده است. هر وقت آمدید من پرداخت می‌کنم ضمناً مبایعه‌نامه از نظر من فسخ شده است و من حق دارم به هر کس که مایلم بفروشم یا شما چهل میلیون تومان فوراً بدهید تا به شما بدهم. خریدار به شما مراجعه کرده تا با توجه به اسناد وی و مطالب فوق وکالت وی را قبول کنید. با فرض قبول وکالت موارد ذیل را پاسخ بفرمائید:
الف: خواسته شما در این دعوی چیست؟
ب: دادخواست را به کدام مرجه تقدیم می‌فرمائید؟ ( تهران ، اصفهان،‌شیراز، رشت)
ج: خواسته را به چه مبلغ تقدیم می‌فرمائید؟و چرا؟
د: برای جلوگیری از فروش ملک چه اقدامی می‌فرمائید؟
هـ: با فرض صحت ادعای غبن از ناحیه فروشنده، چه پاسخی در مقام ادعای غبن وی دارید؟
۳ـ آقای بهروز دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به پلاک ۱۴ مقوم به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال و ازاله اعیانات مقوم به مبلغ پانزده میلیون ریال به طرفیت شهرام تقدیم دادگاه می‌نماید در دادخواست تشریح می‌نماید که طبق سند پیوست پلاک ۱۴ ملک اینجانب است که در ید غاصبانه بهروز قرار دارد و درآنجا اعیاناتی احداث نموده است. بعد از جلسه اول دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید. کارشناس گزارش می‌دهد پلاک ۱۴ طبق سند مالکیت متعلق به بهروز است. اما زمینی که شهرام تصرف دارد پلاک ۱۴ نیست. گزارش کارشناس به طرفین ابلاغ اعتراضی نمی‌شود وقت رسیدگی تعیین پس از استماع مدافعات طرفین حکم به خلع ید از زمین «پلاک ۱۴» و ازاله اعیانات صادر می‌نماید. حکم به طرفین ابلاغ می‌شود شهرام که در مسافرت بود بعد از مراجعت حکم را رؤیت و به شما مراجعه و می‌گوید مبنای صدور رأی گزارش کارشناس است در حالیکه کارشناس به نفع من گزارش داده است یعنی تأیید کرده که من پلاک ۱۴ را تصرف ندارم با بررسی اسناد و مدارک گفته آقای شهرام تأیید می‌شود. اما مشکل اینجاسب مدت تجدیدنظرخواهی که بیست روز بود سپری شده است. با توجه به توضیحات فوق و با فرض قبول وکالت آقای شهرام، چه اقداماتی در جهت نقض رأی و احقاق حقوق وی متصور است؟ مشروحاً بیان فرمائید.

۴ـ بعد از نقض رأی دادگاه در دیوانعالی کشور رسیدگی مجدد به چه نحو خواهد بود؟
سؤالات حقوق مدنی ـ مرداد ماه ۱۳۸۳.
۱ـ شخص «الف» توسط دادگاه سفیه اعلام گردید. نامبرده قبل از صدور حکم حجر متعهد به تحویل یکدستگاه یخچال به «شخص ب» می‌گردد. «آقای ج» به شخص الف اجازه می‌دهد تا یکی از یخچال‌های منزلش «منزل شخص ج» را در مقام ایفای تعهد به شخص ب تحویل دهد. اگر آقای ج به محجور بودن آقای الف آگاه باشد آیا با تحویل یخچال از طرف شخص الف به شخص ب، دین محجور ساقط می‌شود یا خیر؟
اگر آقای ج به محجور بودن شخص الف آگاه نباشد چطور؟
۲ـ آقای الف در اثر بیماری فوت می‌کند. حسب گواهی انحصار وراثت ورثه وی عبارتند از: یک برادر و خواهر ابوینی و یک برادر ابی. در صورت مراجعه ورثه به شما جهت تعیین نحوه ارث برای هر کدام و قدرالسهم آنان، شما چه اطلاعاتی در اختیارشان خواهید گذاشت به عبارت دیگر آیا برادر ابی نیز از مورث ارث می‌برد یا خیر و نحوه تقسیم ماترک بین برادر و خواهر ابوینی چگونه است؟
۳ـ خانم الف در سال ۱۳۵۴ مغازه خود را به آقای ب به مدت یک‌سال اجاره داده است و در عقد اجاره که به طور رسمی تنظیم شد قید گردیده است که اولاً : آقای الف هیچگونه وجهی تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و پیش‌پرداخت و غیره تودیع نکرده و بنابراین به‌هنگام تخلیه نمی‌‌تواند چنین حقوقی را مطالبه کند.
ثانیاً: در سند اجاره قید شده که مستأجر فقط حق دارد که در مورد اجاره به شغل آژانس تاکسی تلفنی اشتغال داشته باشد و حق تغییر شغل را ندارد مدت اجاره سال‌های متمادی به طور عملی تمدید می‌شود در سال ۱۳۷۸ مستأجر به علت تعدد رقبای شغلی و عدم دخل و خرج در شغل آژانس بدون اذن مؤجر شغل خود را به خواربارفروشی تغییر می‌دهد. مؤجر پس از اطلاع از موضوع دادخواست تخلیه به علت تخلف از شرط (تغییر شغل) تقدیم دادگاه می‌نماید.
با توجه به شرایط دوگانه پیش‌بینی شده در سند اجاره رسمی حکم قانونی د// ادگاه چه خواهد بود؟
۴ـ اگر قصد باطنی طرفین معامله، عقد هبه باشد اما اراده ظاهری بر عقد بیع دلالت کند وضعیت حقوقی چنین معامله‌أی توجیه و تفسیر شود.
۵ـ در صورت تصادم بین دو وسیله نقلیه اگر هر دو راننده مقصر باشند. حکم قضیه چیست؟ و مسئولیت هر یک در چه حدود است؟

حقوق تجارت مرداد ماه ۱۳۸۳

سؤال اول: وجوه افتراق شرکت سهامی و با مسولیت محدود را مرقوم فرمائید.
سؤال دوم: نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام را تشریح فرمائید.
سؤال سوم: فرق ظهرنویس و ضامن را بنویسید
سؤال چهارم: ماده ۳۷۸ قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت دانسته است اما با تدقیق در موارد مربوطه متوجه می‌شویم، تفاوت‌هائی بین این دو وجود دارد. موارد مورد اختلاف را مرقوم فرمائید.
سؤال پنجم: طبق قانون راجع به دلالی مصوب ۱۳۱۷ تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. آیا در موردی که شخص بدون پروانه به دلالی مبادرت ورزد دلالی باطل است؟ و اصولاً کسیکه بدون پروانه دلالی کرده مستحق اجرت می‌باشد یا خیر؟
سؤال ششم: ۱ـ سهام ممتاز چیست؟
۲ـ امتیار دارنده سهام ممتاز نسبت به دارندگان سهام غیر ممتاز چیست؟
۳ـ مرجع تصویب کننده سهام ممتاز کدام مرجع است؟

سؤالات قانون آئین دادرسی کیفری-مرداد ماه ۱۳۸۳

۱ـ در بزه چک بلامحل، چنانچه شاکی بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن گذشت نماید، مرجع رسیدگی دادگاه بدوی است، یا تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام؟ و در هر حال، تصمیم مرجع صالح چه خواهد بود؟
۲ـ یک اداره دولتی(شخص حقوقی) به اتهام بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی به سبب حادثه منتهی به آسیب‌دیدگی یک (شخص حقیقی) تحت تعقیب قرار گرفته و به پرداخت دیه محکوم شده است. در فرض ثبوت بی‌احتیاطی و صحت حدوث خسارت و دیه تعیین شده، به عنوان وکیل(شخص حقوقی) اعتراض شما به رأی صادره چه خواهد بود؟
۳ـ در یک پرونده حریق عمدی، پاره‌أی از تحقیقات تحت نظر دادگاه به قاضی تحقیق محول شده که با نظارت حاکم تا مرحله تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین ( بر اساس اقرار صریح متهم) ادامه یافت. پرونده در این مرحله اتفاقاً مفقود شده و بعد از جمع‌آوری رونوشت تحقیقات از مراجع انتظامی، در نتیجه ایجاد تغییراتی در حوزه قضائی مربوطه، قاضی تحقیق به سمت ریاست همان شعبه منصوب و مشغول به کار می‌شود. حاکم قبلی طبق دستور رئیس حوزه قضائی در جهت تکمیل پرونده، از جمله از قاضی تحقیق سابق و حاکم فعلی راجع به موضوع پرونده پرسشهائی مطرح که مشارالیه اعلام می‌نماید متهم نزد او صراحتاً به ارتکاب بزه اقرار کرده است . ذر ادامه، حاکم فعلی( قاضی تحقیق سابق)، بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم که متضمن انکار اقاریر سابق است، به استناد اقاریر اولیه که بدواً در اداره آگاهی و سپس نزد او به عمل آمده، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم می‌نماید. با توجه به قواعد آئین دادرسی، آیا به رأی صادره اشکالی وارد می‌دانید یا خیر، چرا؟

۴ـ دادگاه بدوی پس از قطعیت حکم صادره علیه آقای (فاروق) به اتهام خیانت در امانت ( به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی)، متعاقب گدشت شاکی و حسب تقاضای محکوم‌علیه، اجرای مجازات را به مدت دو سال معلق کرد. نظر خود راجع به این تصمیم و هر اقدام قانونی مناسب به نفع محکوم‌علیه را بنویسید.

۵ـ در صورتی که دلایل وقوع جرم و انتساب بزه به متهم حتی در حد ظن وجود نداشته باشد، اگر شاکی برای اثبات ادعا به استناد ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، سوگند متهم را به عنوان دلیل معرفی کند، آیا دادگاه می‌تواند متهم را احضار یا جلب نماید؟

خدمات الکترونیک