نمونه سوالات اختبار – اردیبهشت 1397

نمونه آیین دادرسی مدنی- اردیبهشت 1397

نمونه آیین دادرسی مدنی- اردیبهشت 1397


 آیین دادرسی مدنی- اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-سعید از دادگاه بدوی تقاضای تأمین خواسته نموده و دادگاه بدوی تقاضای وی را رد می نماید. سعدی همچنان خود را مستحق دریافت تأمین خواسته می داند. چه راهکار یا راهکارهای قانونی را برای حصول به چنین خواسته ای پیشنهاد می نمایید؟ چنانچه رسیدگی در دادگاه بدوی منجرذ به صدور حکم به رد دعوای سعید گردیده باسشد. ایا باز هم امکان طرح تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت از سوی وی را ممکن و قانونی میدانید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع و نحوه رسیدگی به خواسته مزبور را بیان نمایید.

۱- بابک در مقام پاسخ گویی به اظهارنامه ارسالی فرهاد که طی آن مدعی قرض دادن مبلغی به وی بوده است پاسخ می دهد مبلغ مزبور را به صورت بلاعوض به من داده بودید . لذا در پاسخ تحلیل نمایید که:
اولاً: اقرار صورت گرفته کدام یک از انواع اقرار است و چرا؟
ثانیاً: آیا چنین اقراری می تواند موجب محکومیت باک گردد. چرا؟

۲- سعیده به شما مراجعه نموده و می خواهد نسبت به دادنامه صادره از سئوی دادگاه انقلاب در خصوص حمل مواد مخدرتوسط همسرش (فرزاد) با اتومبیل متعلق به وی اعتراض نماید. آیا قانوناً چنسن اعتراضی را میسر می دانید یا خیر؟ چرا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع تسلیم اعتراض و مرجع رسیدگب کننده به آن را تعیین نمایید؟

۳- فرشید دعوایی به خواسته خلع ید علیه فرزاد مطرح می نماید در جلسه اول دادرسی فرزاد، محمود را به دادرسی جلب می نماید محمود که ملک موضوع دعوا را متعلق به خود می داند . مبادرت به تقدیم دادخواست ورود ثالث علیه فرشید و فرزاد می نماید. ای طرح دعوای ورود ثالث از سوی محمود را منطبق با قانون می دانید یا خیر؟را؟
۴- حبیب نسبت به دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی علیه وی مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به نفع حسین، تجدیدنظرخواهی نموده و حسین که مبلغ خواسته وی ششصد میلیون ریال بوده است نسبت به دادنامه مزبور فرجام خواهی می نماید. فرجود که خود را در مبلغ مورد مطالبه ذیحق می داند نسبت به دادنامه مزبور اعتراض ثالث می نماید لذا در پاسخ اعلام نمایید:
اولاً: رأی صادره در این مرحله را قابل اعتراض ثالث از سوی فرجود می دانید یا خیر؟ چرا؟
ثانیاً بر فرض پذیرش اعتراض ثالث در این مرحله ، تقدم و تأخر رسیدی به اعتراضات مزبور را بیان نمایید.

۵- علی که در دعوای مطروحه علیه همسرش علیه وی محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی به عنوا نفقه معوقه گریده است. پس از گذشتن مدت اعتراض با این ادعا که به لحاظ تعویض شماره تلفنی که برای ابلاغ الکترونیکی ثبت نام نموده بود از ابلاغ دادنامه بی اطلاع بوده است . تجدیدنظرخواهی می نماید. نحوه برخورد دادگاه بدوی با تجدینظرخواهی علی را بیان نمایید. چنانچه دادگاه بدوی عذر علی را نپذیرد ایا طریق دیگری برای اعتراض علی قابل ارائه می دانید؟
۶- فرزانه در جلسه اول دادگاه بدوی نسبت به سند ادی مستند ابرازی ازر سوی زهره انکار می نماید. ولی مدعی پرداخت مبلغی از وجه مندرج در سند را به زهره می گردد و در همان جلسه ادعای الحاق یک عدد به مبلغ مندرج در سند مزبور را ی نماید نحوه برخورد دادگاه با ادعاهای فرزانه را بیان نمایید.
۷- فرشاد از دادنامه غیابی صادره از سوی داگاه بدوی مبنی بر محکومیت وی به پرداخت یک میلیارد ریال در حق همسرش بابت نحله در مهلت مقرر برای واخواهی فرجام خواهی می نماید. ای فرجام خواهی مزبور را قانونی می دانید یا خیر؟ چرا؟ نحوه برخورد دادگاه با فرجامخواهی مزبور را بیان نمایید.
۸- بهزاد با سجاد قرارداد مشارکت مدنی منعقد می کند در ضمن قرارداد برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده است بابت قرارداد سمیرا که همسر سجاد است به عنوان داورذ مرض الطرفین تعیین می گردد. پس از پایان مدت قرارداد مشارکت بین طرفین قرارداد در خصوص میزان سود ناشی از مشارکت اختلاف حاصل می شود داور تعیین شده رأی خود را به نفع سجاد صادر می نماید. بهزاد با این ادعا که داور تعیین شده به لحاظ قرابت با سجاد صلاحیت داوری را نداشته است نسبت به رأی مزبو راعتراض می کند. در پاسخ اعلام نمایید:
اولاً: ایا اعتراض مزبور را وارد می دادنید یا خیر؟ چرا؟
ثانیاً: بر فرض ورود اعتراضف مرج رسیدگی به اعتراض مزبور و نحوه تصمیم گیری در خصوص اعتراض مذکور را بیان نمایید.

۱۰-با توجه به قوانین راجع به وکالت بیان نمائید اقدامات یزر را تخلف می دانید یا خیر بر فرض مثبت بودن پاسخ مجازات انتظامی تعیین شده را بیان نمایید.
الف) عدم رعایت مقرات قانونی در خصوص جمع بین اوقات.
ب) قراردادن سهمی از محکوم به ااحتمالی به عنوان حق الوکاله.
ج) قبول وکالت در موضوع با سابقه اظهار نظر قضایی کتبی در آن
د) قبول وکالت علیرغم انقضای مدت پروانه و عدم تأیید.

آئین دادرسی کیفری- اردیبشت ۱۳۹۷

۱- ضمن ذکر سه مصداق از مصادیق جرائم مشهود آثار تفکیک جرائم مشهود از جرائم غیر مشهود را بیان کنید.
۲- مفهوم و اثر قرار جلب به دادرسی صادره از سوی نهاد ددسرا را با قرار جلب دادرسی توسط دادگاه مورد مقایسه قرار دهید.
۳- مبانی صدور و قرارهای نظارت قضایی و ضمانت اجرای آن را توضیح دهید
مدیر کل اداره کل ………………… استان گیلان با مشارکت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان غیر مرکز استان در حوزه قضایی بخش خمام رشت متهم به ارتکاب جرم تعزیری درجه ۳ می شوند:
۱- مرجع یا مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی؟
۲- آیا برای تحقیق و تعقیب از نماینده مجلس به موافقت مجلس نیاز است یا خیر/ چرا؟
۳- آیا مقام تعقیب می تواند پس از پایان تحقیقات مقدماتیمراتب را با ادعای شفاهی به دادگاعه ارجاع دهد. چرا؟
۴- مرجع یا مراجع قضایی برای محاکمه متهمان را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی؟
۵- اگر در جریان رسیدگی دادگاه اتهام مرتکبان را ازمصادیق جرائم تعزیری درجه ۴ تسشخیص دهد تکلیف دادگاه را تعیین کنید.
۶- اگر حکم به محکومیت غیابی علیه متهمان صادر شود مرجع رسیدگی به اعتراض؟
۷- آیا مرجع رسیدگی به واخواهی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می باشد یا اتخاذ تصمیم در این مورد در اختیار دادگاه می باشد؟
۸- مرجع رسیدگی به شکایت نسبت به حکم حضوری دادگاه نخستین عنایت به اتهام مطرح شده در صدر مسأله ( اتهام جرم تعزیری درجه ۳)
۹- در صورت شمول عفو نسبت به متهمان مرجع صالح چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟
۱۰- در صورتی که حکم قطعی برائت نسبت به متهمان صادر شود آیا امکان طرح شکایت مجدد وجود دارد؟

سوالات ثبت و امور حسبی- اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- طبق ماده ۱۶ قانون ثبت« هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد. باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز عرض حال اعتراض خود را مستقیماً به مرجع ثبتی تسلیم نماید» حال اگر دادخواست معترض در مهلت فوق به جای مرجع ثبتی مستقیماً به دادگاه تقدیم شده باشد، آیا چنین دادخواستی قابل پذیرش است؟
۲- اعتراض به عملیات اجرائی که بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود بدواً در صلاحیت رئیس ثبت و سپس هیأت نظارت است. حال اگر شخصی نسبت به عملیات انجام شده در جریان اجرا اعتراض داشته و اعتراض او در هیأت نظارت رد شده باشد چگونه می تواند نسبت به اجرائیه ی صادره به دادگاه عمومی شکایت کند؟
۳- مطابق ماده ی ۷۲ قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران « محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می دهند، باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند» در باب فلسفه ی وضع حکم فوق توسط قانونگذار به اختصار توضیح دهید.
۴- به موجب قسمت آخر ماده ۱۸ قانون ثبت « اگر معترض (به درخواست ثبت ملک) پس از تقدیم عرضحال در مدت ۶۰ روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را اصدر نماید..» حال اگر پرونده ای مشابه طرح شده و جریان رسیدگی آن خاتمه یافته و به مرحله ای صدور حکم رسیده باشد. در فرض تحقق شرط زمانی فوق:
الف: آیا دادگاه در این مورد و در این مرحله می تواند به استناد تقاضای مستدعی ثبت به صدور قرار سقوط دعوی مبادرت نماید؟
ب) به عقیده ی شما حکم مقنن در ماده ی ۱۸ مبنی بر تکلیف حاکم به صدور قرار اسقاط دعوی مطلق است یعنی صرف تقاضای مستدعی ثبت برای اتخاذ رأی حاکم حتی بدون رسیدگی و استماع مدافعات معترض کافیست؟ یا اینکه تصمیم دادگاه باید مسبوق به رسیدگی در اطراف دلایل عدم تعقیب اعتراض توسط معترض باشد؟

سوالات ثبت و امور حسبی- اسفند۹۷

ثبت:
۱- آقای « الف» با مراجعه به دفتر وکالت شما اظهار می دارد: اخیراً ششدانگ یک باب خانه قدیمی به پلاک «۱» را به منظور آپارتمان سازی خریداری کرده ام. پس از اخذ پروانه احداث بنا از شهرداری منطقه و آغاز کار تخریب بنای قدیمی و خاکبرداری ، همسایه شرقی این ملک با ادعای اینکه دیوار قدیمی موجود در حد شرقی این ملک « دیوار مشترک » است از تخریب دیوار مذکور جلوگیری نموده است. در حالیکه در سند مالکیت پلاک ۱ ملکی اینجانب در تعریف حد شرقی این پلام نوشته شده « شرقاً دیواری است به پلاک های ۲و۴» از طرفی پلاک های ۲و۴ که متعالق به مالکیت مختلف بوده دو سال قبل به آقای « ج» انتقال یافته و ایشان از اداره ثبت درخواست تجمیع آن دو پلاک و صدور سند مالکیت تجمیعی نموده ۲و۴ در تعریف حد غربی آن نوشته اند« غرباً دیوار مشترک به پلاک۱»
لطفاً تشریح فرمائید برای رفع مشکل آقای «الف» چه اقداماتی لازم است انجام شود و نتیجه اقدامات چه خواهد شد؟
۲- آقای کیوان با مراجعه به شما اظهار می دارد» خانه قدیمی خود را به منظرو حداث آپارتمان ضمن قرارداد مشارکت به آقای چنگیز منتل کردم تا ایشان به هزینه خود اقدام به احداث ده دستگاه آپارتمان در آن نماید و سه واحد آن متعلق به اینجانب و مابقی متعلق به خود او باشد. به موجب سه فقره قرارداد پیش فروش سه دستگاه آپارتمان طبقات اول و دوم و سوم شمالی در همان زمان « زمستان سال ۱۳۹۱ » در بنگاه محل انجام معامله فیمابنی تنظیم و امضاء شده است. علیدرغم انقضای زمان انجام تعهد و مراجعات مکرر جهت تفکیک آپارتمان های احداثی و تنظیم سند رسمی انتقال به دفع الوقت گذرانده و معلوم گردید که آقای چنگیز بدون اذن و اختیار « در بهار سال ۱۳۹۲» اقدام به اخذ وام از بانک …نموده و ششدانگ پلاک محل اجرای پروژه « اعم از زمین و بنای احداثی» از جمله سه دستگاه آپارتمان انتقالی اینجانب را در رهن بانک …قرار داده و از بازپرداخت وام دریافتی خوداری کرده و بانک مرتهن در صدد اجرای نمدلول سند رهنی و تملک ملک است . لطفاً هر اقدام قضایی را که برای حفظ حقوق نامبرده لازم میدانید مستدلاً بیان فرمایید.
۳- تفاوت دفتر توزیع اظهارنامه با دفتر املاک چست؟
۴- در اجرای مدلول سند رسمی رهنی اجرائیه صادر شه و عملیات اجرایی برای حراج عین مرهونه در جریان است. صاحب ملک مورد رهن ادعای جعلیت سند رهنی را دارد . در چه صورتیعملیات اجرایی متوقف می شود؟

امور حسبی:
۱- طفلی فاقد ولی خاص، در زمان رسیدن به سن رشد سفیه است تکلیف چیست؟
۲- نسبت به حکم حجر و حکم بقاء حجر و حکم رفع حجر چه کسانی می توانند تجدیدنظر خواهی کنند؟
۳- در حکم موت فرضی چه نکاتی باید نوشته شود؟
۴- چه کساتی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند؟
۵- آقای بهروز با مراجعه به شما بیان می دارد پدرش دو سال پیش فوت کر ده وراث حین الفوت آن مرحوم دو پسر و یک دختر و یک همسر دائم اند. اموال به جا مانده از آن مرحوم سه دستگاه آپارتمان مستقر در پلاک ۱۰ و دوقطعه زمین هر یک به مساحت ۲۰۰ متر مربع به پلاک های ۱۶و۸۲ در دو نقطه شهر و یک قطعه زمیبن شالیزار به مساحت ۱۲ قفیز در روستای حسین آباد و کارخانه برنجکوبی در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در همان روستاست . چون تمایل به بقاء مالکیت مشاعی خویش در املاک مذکور ندارد به شما تفویض وکالت می کند که نسبت به خاتمه وضعیت مالکیت مشاعی وی اقدام نمایید. خواسته شما در دادخواست تقدیمی به دادگاه به وکالت از نامبرده چیست؟ دادگاه در فرض ارجاع امریه کارشناس چه تکالیفی بر عهده کارشناس خواهد گذاشت؟

خدمات الکترونیک