نظریه مشورتی در مورد طرح دعوای مستقل برای ابطال برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن ملک


استعلام : چنانچه نسبت به ملکی برگ تشخیص دائر بر ملی بودن صادر شود و سپس به موجب رأی قطعی مرجع قضایی، ملی بودن زمین مذکور مردود اعلام شود، آیا طرح دعوی مستقل ابطال برگ تشخیص ضروری است یا آنکه با صدور رأی مبنی بر رد ملی بودن ملک، ابطال برگ تشخیص نیز مفروغ‌‌عنه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که دادگاه در اجرای مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم بر ملی نبودن اراضی مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعوای مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمی‌باشد.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۵۱

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۹۰-۴۵۱ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

 

خدمات الکترونیک