نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه : درخواست تامین خواسته


استعلام :

در برخی پرونده‌های حقوقی درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح می‌شود و از آنجا که این درخواست، جزء درخواست‌های غیر مالی است، در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی وفق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل مطالبه است و برخی دیگر بر این عقیده‌‌اند که هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی قابل مطالبه نیست و از شمول ماده ۵۱۹ یادشده خارج است و طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، برای مطالبه آن باید دادخواست جداگانه مطرح شود؛ برخی نیز عقیده دارند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه نمی‌باشد؛ زیرا ضرورتی به طرح آن نیست و صرفاً بابت تضمین اجرای رأیی است که به نفع خواهان صادر شده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مشمول خسارات دادرسی است و یا آنکه خواهان طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، برای مطالبه باید دعوای مستقل مطرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از آنجا که خواهان الزامی به درخواست تأمین خواسته ندارد و عدم این درخواست خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی است که به نفع خواهان صادر خواهد شد، به نظر میرسد از شمول ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بدیهی است مطالبه تمامی خسارات از جمله خسارت راجع به طرح درخواست تأمین خواسته به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۶۷

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۳۶۷ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

 

خدمات الکترونیک