نسخه الکترونیک آخرین شماره فصلنامه تحقیقات حقوقی (ویژه نامه استانداردهای وکالت)


نسخه الکترونیک شماره ۲۵ فصلنامه تحقیقات حقوقی ویژه نامه استانداردهای وکالت(زمستان ۱۴۰۱) منتشر شد.

دانلود از لینک زیر

Merge

خدمات الکترونیک