نبی الله داودی مازندرانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شد


رئیس جدید شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌‎ای رئیس قوه قضائیه، طی حکمی حجت‌الاسلام نبی‌الله داودی مازندرانی معاون قضایی دیوان عالی کشور را به سمت رئیس شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب کرد.

پیش از این حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد رئیس شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود.

خدمات الکترونیک