معرفی کتاب | گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری


کتاب گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی) به شرح و تفسیر مواد قانون آیین دادرسی کیفری با نگاه به نظریات دکترین و اساتید حقوقی و فقهی و همچنین نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه پرداخته است.
کتاب با توجه به نظریات دکترین و رویه قضایی به ترتیب زیر به شرح و تفسیر مواد قانونی بررسی ورزیده است: نظریه های شورای نگهبان، دکترین و اندیشه های حقوقی، منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور فقیهان، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، آرای قضایی شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوانین و مقررات مرتبط.

خدمات الکترونیک