معرفی کتاب | نظام حقوقی اصلاحات ارضی در ایران : علی محمودیان


با گذشت نیم قرن از برنامه اصلاحات ارضی به عنوان جامع‌ترین و اساسی‌ترین برنامه اقتصادی در حوزه اراضی زراعی در ایران، هنوز به نحو روشن و منصفانه بررسی نشده و کنکاش جدی بین نویسندگان در بُعد حقوقی صورت نگرفته است.

در این کتاب ضمن تشریح همه مسائلی که منجر به درک بهتر اصلاحات ارضی می‌شود، به مقررات حاکم در این حوزه پرداخته و چگونگی اجرای این مقررات را توصیف و تحلیل می‌کند.

خدمات الکترونیک