مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آبان ۱۴۰۲


نشست هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورخ ۲۵ و ۲۶ آبان‌ماه در کیش به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن مصوبات این نشست به این شرح است:

[روز یکم]

مصوبه: «هیئت‌رئیسۀ جلسه به شرح زیر انتخاب شد:

رئیس: جناب آقای هومان پارسا.

ناظران: آقایان علیرضا امانی‌کتمجانی و سیامک آرین‌پور.

منشی: جناب آقای محمد بهزادنیا.»

***

دستور اول: انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

مصوبه: «خروج موضوع “انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران” از دستور جلسۀ امروز تصویب شد.»

[روز دوم]

مصوبه: «تجدید انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب و مقرر گردید ضمن ثبت‌نام مجدد از نامزدها، در جلسۀ شورای اجرایی زمان برگزاری انتخابات جدید تعیین و فرایند آن آغاز شود.»

***

دستور دوم: سیاست‌گذاری کلی دربارۀ دستورالعمل‌های مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲

مصوبه: «تقدیم پیش‌نویس دستورالعمل‌های مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲ ازطریق اتحادیه و نمایندۀ مذاکره‌کننده تصویب شد».

مصوبه: «جناب آقای ابراهیم کیانی‌هرچگانی به‌عنوان مذاکره‌کنندۀ کانون‌های وکلای دادگستری راجع‌به دستورالعمل‌های مادۀ‌ ۱۶۱ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲ با قوۀ قضاییه تعیین شدند.»

***

دستور سوم: تصویب پیش‌نویس دستورالعمل‌های مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲

مصوبه: «پیش‌نویس دستورالعمل انتخابات مندرج در مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲ جهت تقدیم به قوۀ قضاییه تصویب و مقرر شد سایر پیش‌نویس‌های دستورالعمل‌ها به کانون‌ها ارسال و کانون‌ها ظرف مهلت دو هفته نسبت به اعلام نظر اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال نظریات در مهلت یادشده، پیش‌نویس‌ها به منزلۀ تأیید تلقی و موضوع پس از بررسی در شورای اجرایی، پیش‌نویس نهایی با رعایت شرایط فوق به قوۀ قضاییه ازطریق مذاکره‌کننده ارسال خواهد شد.»

***

دستور چهارم: تعیین میزبان همایش آتی هیئت عمومی اتحادیه

مصوبه: «کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به‌عنوان میزبان همایش هیئت عمومی بعدی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب شد.»

خدمات الکترونیک