فراخوان مشمولین مواد ۸۰ و ۸۱ آیین نامه ۱۴۰۰ جهت تعیین وضعیت تودیع پروانه وکالت


در اجرای مواد ۸۰ و ۸۱ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به کلیه وکلای محترم دادگستری که مبادرت به تودیع پروانه وکالت خود نزد کانون وکلای دادگستری گیلان نموده اند، اعلام می گردد حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ انتشار این آگهی، نسبت به تعیین وضعیت خود حسب مورد مبنی بر دریافت پروانه وکالت تودیع شده و اشتغال به شغل شریف وکالت یا بقای به شغل فعلی(مشاغل مندرج در مواد مذکور) با ارایه مستندات آن و تمدید تودیع پروانه به کانون اقدام نمایند.

خدمات الکترونیک