شماره سوم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شد


شماره سوم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی (بهار و تابستان ۱۴۰۲) به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد.

مقالات منتشر شده در شماره سوم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به شرح ذیل است:

یادداشت سردبیر: ذوقی شدن حقوق ایران

محمد جواد شریعت باقری

سرمقاله: خردگرایی و خرد‌گریزی در رأی قضایی

محمد درویش زاده

تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک

مهدی جوادی

مرور زمان در جرایم راجع‌به انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)

ناصر رضوانی جویباری؛ فریدون جعفری

یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویّه دیوان عدالت اداری

محمدرضا رفیعی

کالبدگشایی از رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی

ارین قاسمی

نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)

محمد قربانی جویباری؛ عباس شیخ الاسلامی

تفسیر قانون در پرتو عدالت؛ (نقد و تحلیل رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)

حمید گوینده

معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

مهدی مددی؛ یوسف عبدالملکی

تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه ۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عباس میر شکاری؛ مونا عبدی

 

شمول خسارت تأخیر در تحویل مبیع؛ (تحلیل و نقد دادنامه شعبه … دادگاه عمومی)

سیدفاضل نوری

گزارش نشست پژوهشی نقد آراء قضایی مبنی بر استناد محاکم ایران به معاهدات و اسناد بین المللی ؛

محمدمهدی توکلی

رأی برگزیده: دادنامه شعبه ۴۲دیوان عالی کشور

 

 

خدمات الکترونیک