دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان: وجود تریبون اطلاع رسانی و تعاملی فعال در اسکودا ضرورت دارد/فقدان شفافیت باعث ایجاد گسستی غیر قابل ترمیم خواهد شد


دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یک پست اینستاگرامی در خصوص جلسه اخیر اسکودا در بوشهر و مصوبات آن مواضعی را به صورت کلی بیان نمود. وی در این پست اینستاگرامی که بازتاب قابل توجهی نیز داشته است وجود تریبون اطلاع رسانی و تعاملی فعال در اسکودا برای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری جهت پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات پیرامون تصمیمات متخذه از سوی اسکودا را ضروری دانست .
وی در این پست اینستاگرامی، محرم دانستن همه وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری، ایجاد همدلی، اطلاع رسانی صحیح و شفافیت را از ملزومات بالندگی اتحادیه سراسری کانون های

در پست اینستاگرامی ایشان آمده:

با تشکیل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و جایگاهی که برای آن در تقویت وحدت، هم اندیشی و هماهنگی بین کانون‌ها در نظر گرفته شده است، ارائه گزارش در مورد همایش‌ها، دستور جلسات، خلاصه مذاکرات، مبانی و جهات موجهه تصمیمات را از این اتحادیه باید انتظار داشت. از همین منظر وجود سخنگویی برای اتحادیه بسیار ضروری می نماید. سخنگویی که پاسخگوی پرسش‌ها و احیاناً ابهاماتی باشد که تصمیمات اتخاذ شده در فضای عمومی بر انگیخته است یا محتمل است برانگیزد. این نقص و نواقصی دیگر را در مدت فعالیت در هیات مدیره مشاهده که در آینده نزدیک تصمیم دارم شرحی از آن تهیه و منتشر کنم .در غیاب اطلاع رسانی دقیق و رسمی، شاهد پاسخگویی برخی از اعضای هیات مدیره های کانون‌های وکلای دادگستری هستیم که شاید دلیل آن اشکال پیش گفته باشد. اما جدای از انتقاداتی که بر صنف وارد است و ضرورت دارد که به آن پرداخته شود، به نظر می رسد که پاره ای از انتقادات به تصمیمات ماخوذه، ناشی از بی اطلاعی از مشکلاتی است که صنف با آن مواجه است. اگر چه در سایه انتقاد و آسیب شناسی اقدامات است که تامل در مساله، شکل گرفته و بالندگی و پیشرفت محقق می گردد، اما انتقاد، علت شناسی مشکلات و ارایه راه حل پیرامون آنها، همگی دایر مدار شناخت موقعیتی است که دران قرار گرفته ایم . چاره کار محرم دانستن همه وکلای عضو کانونه‌ای وکلای دادگستری است تا با بیان دقیق مشکلاتی که خارج از اراده نهاد وکالت و با مداخله نهاد قدرت در دیگر نهادها و سازمان های ذیمدخل در امور مربوط به وکالت، پدیدار گردیده است و بیان ادله توجیهی تصمیمات، از یکسو شناخت حاصل و از دیگر سو توان و اراده همگان فراخوانده شود. با در پیش گرفتن این رویه، همدلی ایجاد و همدلی مذکور در فضای گفتگوی بین الاذهانی به خیر صنفی و نهایتا خیر عمومی منتهی خواهد شد. در غیاب این اطلاع رسانی وشفافیت، گسستی شکل خواهد گرفت که ترمیم آن سخت خواهد بود. بماند که پاره ای که شواف ونمایش، جزئی از هویتشان است، مدیون فضای خاکستری هستند. از این منظر نیز شفافیت است که عیارها را معلوم ، توانمندی‌ها را روشن و بود یا نبود حسن نیت را عیان خواهد نمود.

خدمات الکترونیک