جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، جلسه معارفۀ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش، روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فروردین سال ۱۴٠۲ برگزار شد.

در ابتدای نشست، نایب رئیس و اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک به اعضای جدید کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه عملکرد این کمیسیون جهت نیل به اهداف معینه را مطرح کردند. سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتها و حدود اختیارات کمیسیون را مطرح که تهیه و تنظیم شیوه نامه یا آئین کار داخلی ، همچنین، ارائه گزارش و آمار تعداد پرونده های انتظامی که در سال گذشته در نتیجه ی رسیدگی این کمیسیون به مصالحه ختم شده است، از اهم موضوعات مطروحه در این جلسه بود و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک