تدوین دستورالعمل بکارگیری قاضی تخصصی در دیوان عدالت اداری


نشست کارگروه بررسی پیشنهادات دیوان عدالت اداری در راستای تدوین بکارگیری قاضی تخصصی در دیوان عدالت اداری با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، جمعی از مدیران کل ادارات تابعه این معاونت و نمایندگان دیوان عدالت اداری در محل ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه برگزار شد‌.

با تدوین دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر جذب قاضی تخصصی، این دستورالعمل به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

خدمات الکترونیک