برای اولین بار در انگلستان از هوش مصنوعی در انشای حکم استفاده شد


یک قاضی تجدیدنظر در انگلستان برای انشای قسمتی از حکم خود از برنامه CHATGPT استفاده کرد.

بنابر گزارش گاردین لرد «بیرس» قاضی دادگاه عالی در حوزه مالکیت معنوی لندن قسمتی از رای خود را با کمک هوش مصنوعی صادر کرد.

او از برنامه خواسته بود تحلیل خود راجع به قسمتی از قانون مالکیت معنوی ارائه نماید که تحلیل ارائه شده کاملا همسو با نظر قاضی بیرس بوده است. این در حالیست که در ماه گذشته دو وکیل در نیویورک به علت استفاده ازCHATGPT  جریمه شدند.

خدمات الکترونیک