انتشار شماره جدید مجله «پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی»


شماره ۲۱ دوفصلنامه «پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی» منتشر شد.

مطالعه مقالات

خدمات الکترونیک