اطلاعیه


کارآموزان محترمی که تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مدت کارآموزی آن‌ها منقضی می‌گردد. تکالیف کارآموزی خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تسلیم کانون نمایند. بعد از تاریخ مرقوم هیج عذری از کارآموز پذیرفته نمی شود و از شرکت در اختبار محروم خواهد شد.

خدمات الکترونیک