آئین‌نامه نحوه انتخاب اعضاء، مسئولان و نیز اداره جلسات کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان

آئین‌نامه نحوه انتخاب اعضاء، مسئولان و نیز اداره جلسات کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان

آئین‌نامه نحوه انتخاب اعضاء، مسئولان و نیز اداره جلسات کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان


آئین‌نامه نحوه انتخاب اعضاء، مسئولان و نیز اداره جلسات کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان

 

فصل اول کلیات

فصل دوم کمیسیون‌های کانون

فصل سوم اعضای کمیسیون

فصل چهارم وظایف و نحوه انتخاب مسئولان کمیسیون

فصل پنجم نحوه اداره جلسات کمیسیون

 

فصل اول کلیات

ماده ۱ – نظر به اینکه ارتقاء وضعیت اجتماعی نهاد وکالت در سراسر کشور و هم‌چنین بهبود ساختمان و ساختار مدیریتی کانون وکلای دادگستری گیلان، ایجاد و گسترش فعالیت کمیسیون‌های صنفی را لازم می‌نماید، بدین منظور و در راستای جلب نظر مشاوره‌ای، کارشناسی و تخصصی وکلای متفکر و باتجربه برای رسیدن به اهداف و مقاصد کانون و نیز پیگیری لازم جهت اجرای مصوبات هیأت مدیره کانون به عنوان بازوی اجرایی، کمیسیون‌های مختلف به شرح و ترتیبات مندرج در مواد بعدی این آئین‌نامه در کانون وکلای دادگستری گیلان تشکیل می‌گردد.

 

فصل دوم – کمیسیون‌های کانون

ماده ۲ – کمیسیون‌های کانون عبارتند از: کمیسیون روابط عمومی، کمیسیون پارلمانی، کمیسیون نظارت و بازرسی موضوع ماده ۵۵، کمیسیون کارآموزی، کمیسیون نقل و انتقالات، کمیسیون رفاه، کمیسیون ورزش، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون آموزش، کمیسیون حقوق بشر و شهروندی، کمیسیون فرهنگ و هنر، اداره حقوقی و مشورتی، کمیسیون حمایت از وکلاء، کمیسیون امور مالیاتی، کلینیک حقوق زنان و خانواده، کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و سازش، اداره معاضدت قضایی، اتاق داوری

 

فصل سوم: اعضای کمیسیون

ماده ۳ -اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان بر حسب نیاز هر یک بین پنج تا پانزده نفر است که از میان وکلای دادگستری عضو کانون از سوی هیأت‌مدیره کانون در ابتدای هر دوره انتخاب می‌شوند و تا برگزیدن اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

 

فصل چهارم: وظایف و نحوه انتخاب مسئولان کمیسیون

ماده ۴ – پس از انتخاب اعضای هر کمیسیون به موجب مصوبه هیأت مدیره، ابلاغ اعضای منتخب هر کمیسیون صادر و پس از امضای رئیس کانون، ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب به منتخب ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ – اولین جلسه کمیسیون به دعوت رئیس یا نائب رئیس کانون ظرف مدت یک ماه پس از انتخاب اعضا برگزار می‌شود.

ماده ۶ – اداره جلسه اول بر عهده رئیس سنی خواهد بود.

ماده ۷ – مسئولان اداره هر کمیسیون عبارتند از رئیس، نائب رئیس و دبیر

ماده ۸ – رأی‌گیری برای انتخاب مسئولان هر کمیسیون، منوط به حضور دو‌سوم کلیه اعضای آن کمیسیون است. در صورتی که این نصاب در جلسه اول موجود نباشد، رأی‌گیری به جلسه بعدی موکول می‌شود. حدنصاب جلسه دوم مانند جلسات عادی کمیسیون (به‌شرح ماده ۱۵ در فصل چهارم) است. رأی‌گیری مخفی و با ورقه انجام می‌شود. در سایر موارد رأی‌گیری علنی است مگر آنکه لااقل یک‌سوم اعضای حاضر در جلسه، متقاضی رأی‌گیری مخفی باشند که در این صورت رأی‌گیری به صورت مخفی و با ورقه انجام می‌شود.

ماده ۹ – هر یک از کسانی که داوطلب سمت‌های کمیسیون باشد در صورت تمایل می تواند ظرف پنج دقیقه خود را به سایر اعضای معرفی نماید.

ماده ۱۰ – مدت تصدی سمت‌های کمیسیون یک سال است و در آغاز سال دئوم مجددا انتخابات برگزار می‌شود.

ماده ۱۱ – رئیس هر کمیسیون برگزاری و اداره جلسات، پیگیری اجرای مصوبات و سایر موارد ارجعی از ناحیه هیأت مدیره کانون را بر عهده دارد.

ماده ۱۲ – تقریر صورت‌جلسات شامل خلاصه مذاکرات، مصوبات، نام حاضرین و غائبین، ثبت ورود و خروج اعضا و آگاه‌سازی اعضای از دستور کار جلسات بر عهده دبیر کمیسیون است.

 

فصل پنجم : نحوه اداره جلسات کمیسیون

ماده ۱۳ – هر کمیسیون موظف به برگزاری حداقل دو جلسه در ماه است. محل برگزاری جلسات کمیسیون در محل کانون وکلای دادگستری گیلان است.

ماده ۱۴ – جلسات کمیسیون توسط رئیس و در غیاب وی توسط نائب رئیس اداره می‌شود.

ماده ۱۵ – نصاب تشکیل جلسات کمیسیون، حضور نصف اعضا است و در صورت عدم حصول حدنصاب، افراد حاضر، مراتب را صورت‌جلسه و امضاء می‌نمایند.

ماده ۱۶ – تصمیمات کمیسیون با رأی موافق بیش از نصف اعضای حاضر اعتبار دارد.

ماده ۱۷ – در جریان برگزاری جلسات کمیسیون، هنگام بررسی هر دستور جلسه تا زمانی که نسبت به پیشنهاد مطروحه تعیین تکلیف نشده باشد، پیشنهاد دیگری قابل بررسی نیست و طرح پیشنهاد جدید مستلزم تعیین تکلیف نهایی یا موقت در خصوص پیشنهاد قبلی است.

ماده ۱۸ – هر پیشنهاد برای این‌که در کمیسیون مطرح شود، لازم است حداقل مورد حمایت کتبی ۲ عضو از حاضرین قرار بگیرد.

ماده ۱۹ – در جریان مذاکرات درباره هر پیشنهاد، هر یک از اعضا حق دارد حداکثر دو بار به مدت سه دقیقه صحبت کند. پیشنهاد تغییر زمان و تعداد نطق و کفایت مذاکرات با دو سومِ آرای حاضرین تصویب خواهد شد.

ماده ۲۰ – عدول یا اصلاح مصوبات قبلی کمیسیون مستلزم کسب رأی دو‌سوم آراء حاضرین است.

ماده ۲۱ – در پایان هر جلسه بر اساس طرح و پیشنهاد هر یک از اعضا و تصویب بیش از نصف حاضرین، دستور جلسه بعدی مشخص می‌شود. رئیس هر کمیسیون نیز می‌تواند در صورت ضرورت، موضوعی را به دستور جلسه آتی اضافه و اعلام نماید.

ماده ۲۲ – در شش ماهه اول و دوم هر سال، فهرستی از خلاصه مصوبات کمیسیون توسط دبیر استخراج و به هر یک از اعضا یک نسخه تسلیم می‌شود. نسخه‌ای هم جهت اطلاع به هیأت مدیره کانون ارسال می‌شود. در این خلاصه فهرست حضور و غیاب کلیه اعضا هم پیوست می‌شود.

ماده ۲۳ – هر یک از اعضای کمیسیون که بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در جلسات کمیسیون غیبت کنند، مستعفی تلقی شده و پس از آن حق شرکت در جلسات را ندارند، مگر اینکه متعاقب تقاضای عضو مستعفی، هیأت مدیره کانون موجه بودن غیبت وی را احراز کند، در این صورت عضویت وی اعاده می‌شود.

ماده ۲۴ – اهداف، وظایف و اختیارات هر کمیسیون به طور جداگانه در هیأت مدیره کانون تصویب و به رئیس کمیسیون مربوطه ابلاغ خواهد شد. رئیس کمیسیون مربوطه موظف است بلافاصله پس از ابلاغ این مصوبه، با لحاظ مفاد آن از حیث فلسفه وجودی کمیسیون‌ها و قلمرو فعالیت آنها، تدوین شرح وظایف دقیق و مشخص و ضوابط سازمانی آن کمیسیون در قالب آئین‌نامه را در دستور کار جلسات کمیسیون قرار دهد و به محض تهیه و تنظیم آئین‌نامه، در اسرع وقت آن را در جهت تصویب به هیأت‌مدیره کانون تقدیم نماید.

این آئین‌نامه در ۲۴ ماده در ……. جلسه مورخ ……………………….. هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

خدمات الکترونیک